ДВ 2012

Лекарствени продукти за военноинвалидите и военнопострадалите

В началото на септември беше обнародвана Наредба № 3/2012 за реда за предписване, отпускане и…

Мария Радева|Автор
30 окт. 2012

В началото на септември беше обнародвана Наредба № 3/2012 за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните. Наредбата е издадена на основание чл. 5, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните

В днешния ДВ 83/30.10.2012 е обнародвана Наредба № 4 от 19.10.2012 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите. Тази наредба е издадена на основание чл. 15, ал. 5 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Наредба № 1 от 2007 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите е отменена.

Наредба № 4/2012 влиза в сила от деня на обнародването – 30.10.2012.

Военноинвалидите, както и военнопостадалите имат право на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, който се публикува на интернет страницата на Министерството на здравеопазването.
Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност заплащат 25 на сто от стойността на лекарствения продукт. Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадалите заплащат 50 на сто от стойността на лекарствения продукт.
В случаите, когато друг правен режим предвижда по-големи облекчения при заплащането на лекарствени продукти, лицата с права по наредбата се ползват от него.В случаите, когато НЗОК е задължена за част от цената на лекарствените продукти от цитирания списък военноинвалидите и военнопострадалите по заплащат съответния процент от разликата до продажната цена на дребно. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.

Необходимите средства за изпълнение на наредба 4/2012 са за сметка на държавния бюджет. Изплащат от Агенцията за социално подпомагане (АСП) чрез НЗОК. АСП превежда на НЗОК необходимите средства за заплащане на заявените суми от аптеките, предоставили лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите.
Контролът по спазване изискванията на тази наредба относно предписване и отпускане на лекарствените продукти се осъществява от НЗОК / РЗОК.

Предписване на лекарствени продукти за военноинвалидите и военнопострадалите

Право да предписват лекарствени продукти по реда на Наредба 4/2012 имат всички лекари и лекари по дентална медицина, сключили договор с НЗОК.
Предписаните лекарствени продукти от списъка се вписват в рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал. Образецът на рецептурната книжка е утвърден с наредбата. Рецептурната книжка се издава от Министерството на отбраната едновременно с издаването на книжка за военноинвалид или военнопострадал.
Лекарствените продукти се предписват на рецептурна бланка (МЗ – НЗОК № 5Б) по образец, също утвърден с наредбата.

Важно за лекарите предписващи лекарствени продукти

Непопълнените полета в рецептурната бланка се анулират със знак „Z“. Рецептурната бланка се издава в два екземпляра. Рецептурната бланка може да бъде и разпечатана, но задължително съдържа всички реквизити.
Лекарите, предписващи лекарствените продукти, вписват в амбулаторния лист, който се съхранява в лечебното заведение за отчетност и контрол, или в личната амбулаторна карта (ЛАК) следните данни от рецептите: код на НЗОК, МКБ код на заболяването, сигнатура, предписано количество и дните, за които е достатъчно предписаното количество. Датата на издаване на рецептата следва да съвпада с датата на издаване на амбулаторния лист/ЛАК.
В една рецепта се предписват до 3 лекарствени продукта от списъка. Количеството на изписаните лекарствени продукти при лечение на острите заболявания е за не повече от 10 дни, а за хроничните – за не повече от 30 дни. При хроничните заболявания срокът от 30 дни може да бъде превишен, ако изискването за ненарушаване на целостта на опаковката и определената дневна доза не позволяват да бъде спазен. Рецептите имат срок на валидност до 15 календарни дни от датата на издаване – за острите заболявания, и до 30 дни – за хроничните заболявания. В рамките на един календарен месец на един пациент могат да се издават не повече от три рецепти.
На рецепта, издадена по реда на Наредба 4/2012 не могат да бъдат предписвани други лекарствени продукти извън списъка.
На лице, на което са предписани лекарствени продукти, заплащани от НЗОК, за същия период не могат да му бъдат предписвани същите лекарствени продукти и по реда на Наредба 4/2012. В случаите, когато лекарствен продукт, включен в списъка, се заплаща от НЗОК при по-благоприятни условия за военноинвалидите и военнопострадалите, същият се предписва и отпуска по реда, предвиден за задължително здравноосигурените лица.

До 31.12.2012 лекарствените продукти на военноинвалидите и военнопострадалите могат да се предписват и на рецептурна бланка по образец съгласно Наредба № 4 от 2009 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Рецептата се издава в два екземпляра, като освен задължителните реквизити по рецептурна бланка в нея се вписва ЕГН на пациента.

Отпускане на лекарствени продукти

Лекарствените продукти, по реда на Наредба 4/2012, се отпускат от аптеки, сключили договор с НЗОК за отпускане на лекарствени продукти на военноинвалиди и военнопострадали. Дължимите суми се изплащат на аптеките от съответната РЗОК срещу представени оригинали на изпълнените рецепти, електронен отчетен документ, опис на рецептите със стойност и фактура.
Надзорният съвет на НЗОК издава по предложение на управителя на НЗОК указания по предписване, отпускане и заплащане на лекарствените продукти, по Наредба 4/2012, които се публикуват на интернет страницата на НЗОК.
Лекарствените продукти се получават срещу представяне на рецепта, рецептурна книжка за военноинвалид/военнопострадал, лична карта/личен паспорт и книжка за военноинвалид или военнопострадал.

Важно за магистър-фармацевтите

Магистър-фармацевтът е длъжен да:
1. проверява дали са спазени изискванията на тази наредба;
2. вписва в рецептурната книжка дата на отпускане на лекарствените продукти и партиден номер на лекарствените продукти, което удостоверява с подпис и печат.
Предписания, които не отговарят на изискванията на наредбата, не се изпълняват. При възникнало съмнение относно предписаното в рецептата магистър-фармацевтът е длъжен, преди да отпусне лекарствения продукт, да се консултира с предписалия рецептата лекар.
За всеки отпуснат лекарствен продукт фармацевтът попълва колони 8, 9 и 10 на рецептурната книжка и подпечатва с печата на аптеката. Пациентът или упълномощено от него лице се подписва за получените лекарствени продукти.

ВАЖНО! Частта, която е за сметка на държавния бюджет, от стойността на лекарствените продукти, предписани и отпуснати след 1.07.2012 до влизане в сила на Наредба 4/2012, се заплаща на аптеките от бюджета на Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК. За заплащане на сумите аптеките представят в РЗОК, на чиято територия функционират, оригинали на изпълнените рецепти, електронен отчетен документ, опис на рецептите със стойност и фактура. Отчетните документи се представят в 15-дневен срок, считано от 30.12.2012.

4 comments

 • Георг Александров

  На какви дентални услуги имат право военноинвалидите с над 50% увреждания и по какъв начин и къде се ползват услугите на стоматолозите?

  • Мария Радева

   Реда и условията за ползване на тези дентални услуги е посочен в Наредба 3/2012.
   Ветераните от войните имат право свободно да избират лекар по дентална медицина, който да извърши обстоен преглед със снемане на зъбен статус и да определи потребността от зъбопротезни дейности. Това може да бъде направено при всеки лекар по дентална медицина.

   Лекарят по дентална медицина предписва зъбна протеза на бланка „Медицинско направление/Искане за:“, което е образец по наредбата.
   Лекарят по дентална медицина отразява вида на зъбната протеза в личния амбулаторен картон (ЛАК) на ветерана от войните.

   Ветераните от войните могат да получат еднократната целева помощ по наредбата от дирекция „Социално подпомагане“ за изработка на 2 подвижни зъбни протези за срок две години, всяка на стойност 200 лева..

   За предоставяне на дентална помощ ветераните от войните подават в дирекция „Социално подпомагане“ по постоянния си адрес заявление-декларация по образец и съответните документи.

 • koi lekarstveni produkti sa si namalenie,visoko krivno i uvrejdane na mozi4nite kletki dokazin simton

  • Мария Радева

   Списъкът на лекарствените продукти по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 4/ 19.10.2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите е публикуван на страницата на МЗ тук
   Вашият лекар ще прецени, в зависимост от заболяването Ви кой лекарствен продукт ще бъде предписан.

Напишете коментар