ДВ 2011

ДВ 67 – реда за сключване на договор между НЗОК и аптеките – влиза в наредба

В ДВ 67 от 30.08.2011 са обнародвани изменения на Наредба № 10 от 2009 -…

Мария Радева|Автор
29 авг. 2011

Лекарства, заплащани от НЗОК
Лекарства, заплащани от НЗОК

В ДВ 67 от 30.08.2011 са обнародвани изменения на Наредба № 10 от 2009 – наредбата, която урежда условията, съгласно които НЗОК напълно или частично заплаща за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Институционализира се реда за сключване на договори с аптеки.

Лекарства, заплащани от НЗОК

Измененията в Наредба № 10 от 2009 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели са насочени предимно към търговците на едро и условията за включване / изключване на лекарства и др. в ПЛС, по който заплаща НЗОК.
Създава се нова глава, съдържаща условията и реда за договаряне на отстъпки от стойността, по която НЗОК заплаща лекарствени продукти.

Медицински изделия и диетични храни, заплащани от НЗОК

НЗОК ще заплаща само тези медицински изделия и диетични храни, които са определени от Надзорния съвет – като стойността е за единица вещество, за бройка или определя месечна стойност.
До края на 2011 медицинските изделия и диетичните храни, заплащани напълно или частично от НЗОК, са определени от Надзорния съвет на НЗОК в приложение № 7 „Списък на медицински изделия, заплащани от НЗОК“ и приложение № 8 „Списък на диетични храни, заплащани от НЗОК“ към НРД 2011.

На вниманието на аптеките, сключили договор с НЗОК

НЗОК няма да определя реда за сключване на договори с аптеки.
Условията и редa за сключване на индивидуални договори с аптеки влиза в наредбата като Приложение № 6 към чл. 16, ал. 2.
От 01.01.2012 НЗОК ще заплаща по 2 лв. за всяка отчетена рецептурна бланка с предписани лекарствени продукти, чието ниво на заплащане е 100 на сто. До края на 2011 заплащането остава 1 лев.
НЗОК ще заплаща дължимите на аптеките суми в срок до 30 работни дни считано от датата на представяне на необходимите документи. Смисълът на разпоредбата е, че след изтичането на този срок НЗОК ще дължи лихви за просрочени плащания.

Текстът на измененията на Наредба № 10 от 2009 за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели

Оставете първия коментар