Аргументи и коментари

Комисиите по професионална етика на РК на БЛЗ и БЗС

Преди повече от два месеца обявих идеята за поредица от публикации, обединени в темата Лекарят…

Мария Радева|Автор
30 сеп. 2011

Преди повече от два месеца обявих идеята за поредица от публикации, обединени в темата Лекарят и съсловните организации.
С удоволствие и професионален интерес представям първата публикация по темата, любезно предоставена на www.MariaRadeva.com от г-н Станислав Карагяуров, юрист в системата на здравеопазването.

Правомощия на комисиите по професионална етика към РК на БЛС / БЗС

Комисията по професионална етика на районната колегия на БЛС / БЗС, се състои от председател и членове. Броят на членовете се определя с уставите на организациите. Комисията се ръководи в работата си от устава на районната колегия, от правилник за дейността и от кодекс на професионалната етика на БЛС, съответно на БЗС.

Комисиите имат следните правомощия:

 1. следят за спазване на професионално-медицинските, морално-етичните и деонтологичните въпроси, свързани с упражняването на професията;
 2. разглеждат жалби по посочените по-горе въпроси;
 3. осъществяват други функции, възложени й от общото събрание на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС;
 4. издават акт за установени нарушения и препоръки за отстраняването им.

Нарушения и санкции за лекарите по ЗСОЛЛДМ

Съгласно чл.37 от Закона за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛЛДМ) лекарите носят отговорност за следните нарушения, допуснати при изпълнение на професионалните си задължения:

 • неспазване на правилата, предвидени в кодексите за професионална етика;
 • неспазване на правилата за добра медицинска практика.

За нарушения по чл. 37 от ЗСОЛЛДМ, могат да бъдат налагани следните наказания:

 1. порицание;
 2. глоба в размер една до пет минимални работни заплати – за неспазване на правилата, предвидени в кодексите за професионална етика; съответно в размер от пет до десет минимални работни заплати – за неспазване на правилата за добра медицинска практика;
 3. заличаване от регистъра на колегията за срок от 3 месеца до една година – за нарушения неспазване на правилата, предвидени в кодексите за професионална етика; съответно, за срок от 6 месеца до две години – за неспазване на правилата за добра медицинска практика.

Нарушенията по чл. 37 се установяват с акт за констатирано нарушение. Актове има право да съставя всеки член на комисията по професионална етика към районната колегия на БЛС, съответно на БЗС. Наказателните постановления се издават от председателя на управителния съвет на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС. Препис от наказателното постановление се изпраща на ръководителя на здравното заведение, в което работи наказаното лице, и на директора на РЗОК Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления по ЗСОЛЛДМ се извършва съгласно ЗАНН.
Актовете за установени нарушения, съставени от член на етичните комисии, трябва да отговарят на изискванията на ЗАНН, съответно това се отнася и за наказателните постановления.
Съдебната практика по такъв вид дела е крайно оскъдна и до момента чрез търсене в интернет са налични две решения на съда, с които са отменени наказателните постановления. При техния прочит прави впечатление, че изводите на съда са в посока липса на конкретика при описание на нарушенията.
Сумите от наложените глоби постъпват в приход на районната колегия на БЛС, съответно на БЗС. Налагането на наказанията по чл. 37 не отменя търсенето на наказателна, гражданска или дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.
Най-често в комисиите по професионална етика към районните колегии на БЛС, БЗС постъпват жалби свързани с твърдения за нарушения на етичния кодекс.
В нормативната уредба регламентираща правомощията на комисията не са изрично уредени процедурите за разглеждане на жалбите и съответно по аналогия би могло да се прилагат общите разпоредби на АПК за сигналите и предложенията. С оглед подобряване работа на комисиите за в бъдеще това следва да се уреди изрично.

Препоръки, давани от комисиите по професионална етика на РК на БЛС /БЗС

Комисиите по професионална етика на районните колегии на БЛС, БЗС, разглеждат жалби за нарушения по чл. 37. Когато при разглеждането на жалби органите констатират данни за други нарушения, извън тези по чл. 37, те сигнализират компетентните органи за търсене на отговорност.
Освен съставяне на актове за административни нарушения комисиите имат право да издават препоръки за отстраняване на нарушенията. Препоръката по своя характер представлява едно волеизявление на комисията, чиято цел е да се укаже на съответните начин за разрешаване на нарушенията. Препоръката няма юридическа задължителна сила.

3 comments

 • Донка Статулова ЧАушева тел,0882276901

  На 26,07,2014г в17,30ч сина Станислав Чаушев отива да преглед дежурен кабинет 6 на Окр,болница /Свети Николай/Бургас крака му е подут не може да стъпва и го боли много ,но докора не го преглежда и му казва щом е чакал втори ден може да чака още два и в понеделник да отдиде на личния си лекар, АЗ ги изпращам да се върнат при него и да му кажат че личната лекарка е казала че е длъжен да го приеме Той пак отказва и им казал ако искат да чакат 20,00ч при колегата ако иска той да го прегледа Те чакат защото го боли много В 20,30ч докотора го преглежда и остановява че крака му е скупен и го гипсирва А се ми кажете този лекар каква работа има там щом не преглежда пациентите Искам да му се потърси отговорност за безхабарието като лекар тел 0882276901 Чакам отговор или това е редовна практика в тази болница

  • Мария Радева

   Поради летните отпуски се забавих с отговора.
   Сигурно ще Ви разочаровам, но не бих могла да съм полезна в случая. Както много често съм казвала – поради професионалните ми ангажименти, не мога да консултирам пациенти. Работя предимно с лечебни заведения и не е етично да консултирам и пациенти.
   Бих Ви посъветва да се обърнете за съдействие към някоя от организациите за защита правата на пациентите.

Напишете коментар