Аргументи и коментари

Коментар на експерта – новата здравна администратция

 Автор: Станислав Карагяуров, юрист  С приетия на второ четене Закон за агенция по безопасност на…

Мария Радева|Автор
20 ян. 2011

 Автор: Станислав Карагяуров, юрист

 С приетия на второ четене Закон за агенция по безопасност на храните контролът на храните осъществяван досега от бившите вече РИОКОЗ ще премине в агенцията по безопасност на храните. Очаква се законът да бъде обнародван на 21.01.2011 г.

 В началото на 2011 г. влизат в сила обнародваните през месец декември на 2010 г. промени в Закона за здравето, с които се създава нова структура в здравеопазването на територията на съответната област – Регионална здравна инспекция. В новата структура се вливат досегашните РИОКОЗ и РЦЗ.

С постановление на Министерски съвет от 14.01.2011 г.  сливането на РЦЗ и РИОКОЗ става факт. Създават се 28 регионални здравни инспекции.

Регионалната здравна инспекция е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на здравеопазването със седалище населеното място-административен център на областта. РЗИ осъществява и организира държавната здравна политика на територията на съответната област. Основните правомощия на новата структура са:

 –         дейност по държавен здравен контрол

–         контрол върху регистрацията и здравната дейност, осъществявана от лечебните и здравните заведения

–         планиране, организиране, ръководство и контрол на медицинската експертиза

–         промоция и интегрирана профилактика на болестите

–         събиране, регистриране, обработване, съхраняване, анализ и предоставяне на здравна информация за нуждите на националната система за здравеопазване

–         мониторинг на факторите на жизнената среда и дейностите със значение за здравето на населението

–         анализ, оценки и прогнози за здравно-демографските процеси на регионално ниво

–          лабораторни анализи и изпитвания

–         разработване и изпълнение на регионални здравни програми и проекти

–         координация и изпълнение на национални и международни здравни програми и проекти

–         методическа, консултативна и експертна помощ

–         следдипломно практическо обучение в областта на опазване на общественото здраве

–         проверки по сигнали на граждани, свързани с опазването на общественото здраве

–         планиране и организиране на здравните дейности при бедствия, аварии и катастрофи и изготвяне на военновременен план за територията на съответната област.

 В Държавен вестник от 18.01.2010 г. е публикуван Устройствения правилник за дейността на регионалните здравни инспекции. РЗИ се ръководи и представлява от директор, които се подпомага от администрация. Администрацията е обща и специализирана. С обединението на двете вече бивши структури РИОКОЗ и РЦЗ се премахват дублиращите функции, които до сега имаха двете администрации.

4 comments

  • Като неможем да съкращаваме -а пък трябва да назначаваме още шурета ,баджанаци и рода голяма се прави шапка на две три служби и става още по голям апарат с още повече власт. …
    Част от коментара е изтрит, тъй като съдържа груб език

Напишете коментар