Санкции

Кой нарушава медицинският стандарт – изпълнителният директор или лечебното заведение

Темата за контрола  на лечебните заведения отново е актуална, за което значителен принос има и…

Мария Радева|Автор
18 мар. 2011

Темата за контрола  на лечебните заведения отново е актуална, за което значителен принос има и ИА „Медицински одит”. На поредната пресконференция експертите на агенцията представят резултати и изводи от извършените проверки.

Темата, освен интересна за медиите е и сериозна, с оглед сигурността на пациентите и качеството на оказваната медицинска помощ и към нея следва да се подхожда с отговорност и професионализъм. На професионализма и компетентността на ИАМО разчита българският пациент, че правилата ще се спазват, а правата му ще бъдат гарантирани.

В резултат на проверка в МБАЛ – Б. за нарушения по чл.116а от ЗЛЗ  вр. с чл.80 от ЗЗ  вр. чл.6, ал.1 от ЗЛЗ на лечебното заведение е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

Нарушенията:

В ИЗ на пациентката няма писмено документирана информация за проведена консултация с кардиолог. Липсва удостоверено с подпис „Информирано съгласие”, включващо факти и заключения, установени в резултат на „Клиничен преглед и подготовка на пациент за анестезия”, възможни рискове, усложнения и странични ефекти на предстоящата анестезия и други.

В ИЗ на пациентката за извършена спешна релапаротомия (две седмици по-късно) няма писмено документирана информация за проведена консултация с кардиолог и анестезиолог. В ИЗ-то не е описана „Предоперативна епикриза”. Липсва удостоверено с подпис „Информирано съгласие”.

За периода от датата на хоспитализацията до настъпилия екзитус леталис липсват декурзуси, удостоверяващи следоперативно наблюдение на пациентката в хирургично отделение. В ИЗ не е обективирано постоянно наблюдение от страна на хирургическия екип на локалния статус в общото състояние на болната, след извършените оперативни интервенции.

Нарушенията, ако бяха доказани, би било сериозно отклонение от изискванията и на болницата би следвало да се наложи много по-висока санкция. Въпросът с доказването  на извършените от ЛЗ нарушения изобщо не е обсъждан в съдебно заседание (НАХД 2691/2010 РС – Бургас), защото ИАМО  допуска сериозно процесуално нарушение и наказателното постановление е отменено. Компетентните лица не могат да определят кой следва да понесе административната отговорност. „С акта е установено нарушение, което се вменява на физическото лице изпълнителен директор, а наказателното постановление се издава на различен правен субект, а именно юридическото лице МБАЛ – Б”

Съдебното решение е положително за лечебното заведение – наложената санкция е отменена.

За ИАМО – поредното съдебно решение, което дори не е обжалвано, защото в случая е напълно безсмислено.

Къде остава обаче контролът за спазване правата на пациента? Ако приемем описаните от ИАМО нарушения за извършени, юридическата отговорност остава нереализирана, а правата на пациента се размиват в изискванията на административното право и чиновническата некомпетентност.

Оставете първия коментар