Трудово и осигурително право

Изменения в Кодекса на труда – санкции за служителя и рестрикции спрямо непълното работно време

Публикацията е обновена на 22.06.2012 С решение на Конституционния съд от 19.06.2012 санкцията за служителя,…

Мария Радева|Автор
24 ян. 2012

Публикацията е обновена на 22.06.2012

С решение на Конституционния съд от 19.06.2012 санкцията за служителя, започнал работа без трудов договор е отменена!

…………………….

В днешния брой на ДВ 7/24.01.2012 са обнародвани широкообсъжданите изменения в Кодекса на труда, които бяха спрени от ветото на президента.

До настоящия момент КТ предвиждаше санкция единствено за работодателя, допуснал служител да работи без трудов договор. С обнародваните изменения на КТ, в главата Административнонаказателна отговорност за нарушения на трудовото законодателство, се създава нов член, който предвижда санкция и за работника.

Отговорност на служителя при предоставяне на работна сила без сключен трудов договор

В бъдеще всеки, който предоставя работната си сила без сключен трудов договор, ще бъде наказван с глоба. Глобата ще бъде в трикратен размер на личните осигурителни вноски за задължително социално и здравно осигуряване, определени върху минималния осигурителен доход за изпълняваната работа в зависимост от съответната икономическа дейност и професия.

Платената от служителя глоба ще се превежда във фондовете на държавното обществено осигуряване и на НЗОК по ред, определен от министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите

И нека да припомня задълженията при сключване на трудов договор съгласно КТ

Трудов договор

Трудовият договор се сключва в писмена форма. В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на НАП.
Изпращане на уведомление след този срок е допустимо само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на Инспекцията по труда.
Работодателят е длъжен да предостави на служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението, заверено от НАП. Работодателят няма право да допуска до работа служителя, преди да му предостави цитираните документи.

Рестрикции спрямо непълното работно време

Съгласно КТ страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време.

С изменения на КТ (ДВ 7/2012) трудов договор, сключен за непълно работно време ще може да бъде приеман за такъв, сключен при нормална продължителност на работното време в случаите, когато от контролните органи бъде установено, че служителят полага труд извън установеното за него работно време, без да са налице условия за полагане на извънреден труд.

Смисълът на подобна разпоредба е, че пълното работно време е предпоставка за получаване на по-висока работна заплата, в резултат на което ще бъде увеличена осигурителната и данъчната тежест, както за работодателя, така и за служителя.

1 comment

Напишете коментар