Аргументи и коментари

Какво означава статутът УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА?

Три частни и една държавна болница стават университетски – съобщава zdrave.net Правителството допълни списъка на…

Мария Радева|Автор
14 апр. 2016
„МБАЛ – РУСЕ“ АД
снимка: dariknews.bg

Три частни и една държавна болница стават университетски – съобщава zdrave.net

Правителството допълни списъка на университетските болници с още четири лечебни заведения, информират от Министерски съвет.
Това са МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, гр. Бургас; МБАЛ – Русе“ АД, гр. Русе; МБАЛ „Пълмед“ ООД, гр. Пловдив и МБАЛ – Еврохоспитал Пловдив“ ООД, гр. Пловдив.
(към публикацията)

Статутът университетска болница

Статутът на университетските болници е уреден в ЗЛЗ и претърпява сериозни промени през 2015. Статут университетски могат да получат както болници, така и клиники и отделения.

Предпоставка за получаването статут на университетска болница е получаването на положителна акредитационна оценка, за повеждане на клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация и на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“, както и за следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи.

Министерският съвет, по предложение на Министъра на здравеопазването определя кои от лечебните заведения или техни клиники или отделения, получили „много добра“ или „отлична“ акредитационна оценка за посочените дейностите придобиват правата на университетски болници/клиники или отделения за срока на акредитационната оценка.
Предложението на министъра на здравеопазването се прави въз основа на мотивирано искане от съответния ректор на висшето училище, съгласувано с ръководителя на лечебното заведение.

Министерският съвет, отново по предложение на Министъра на здравеопазването, може да отнеме университетският статут и преди изтичането на срока на акредитационната оценка на лечебното заведение/клиниката или отделението.

Университетските болници могат да бъдат както многопрофилни, така и специализирани болници. Задължително условие е, университетските болници да осъществяват дейности по всяко от следните направления:
1. клинично обучение на студенти и докторанти по медицина и/или дентална медицина и/или фармация
2. клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“
3. следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти, специалисти по здравни грижи

Условията и редът за провеждане на обучението, както и неговото финансиране, се уреждат с договор между лечебното заведение и висшето училище.
Средствата за финансиране на обучението на студентите и докторантите се осигуряват от държавния бюджет в частта му за образованието и науката. Средствата за обучение за придобиване на специалност в системата на здравеопазването на места, финансирани от държавата – от държавния бюджет в частта му за здравеопазването.

Държавните университетски болници

Министерският съвет, по предложение на Министъра на здравеопазването, предоставя на съответното висше училище правата на едноличния собственик на капитала по управлението на държавните лечебни заведения, които са университетски болници. Това предоставяне е временно – за срока на акредитационната им оценка.

Преобразуването и прекратяването на държавните университетски болници, както и продажбата на обособени части от тях, се извършва със съгласие на министъра на здравеопазването.

Работещите в университетски болници

Работещите в лечебните заведения, придобили качеството на университетска болница, могат да сключат допълнителен трудов договор за осъществяване на преподавателска дейност във висшето училище за определен срок. В тези случаи се прилагат изискванията на Закона за висшето образование.
Членовете на научно-преподавателския състав на клиниките и отделенията на университетските болници са членове и на катедрения съвет на съответните катедри на висшето училище.
Учебната и научноизследователската дейност в клиниките и отделенията на университетските болници се осъществява по планове и програми, приети от катедрите на медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите училища, съгласувано с управителя или с изпълнителния директор на лечебното заведение.

Оставете първия коментар