Аргументи и коментари

Какво означава медицинско лице?

Медицинско лице Понятието медицинско лице, колкото и да е познато, както  широко използвано, толкова е…

Мария Радева|Автор
17 ян. 2024

Медицинско лице

Понятието медицинско лице, колкото и да е познато, както  широко използвано, толкова е и неясно от правна гледна точка. В системата на здравеопазването съществуват различни професии, с ясно определена професионална компетентност и отговорност. При използването на обобщаващи понятия, каквото е понятието медицинско лице, същите следва да бъдат изрично дефинирани.

Въпреки съществуващата неяснота, понятието медицинско лице продължава да се използва в нормативните актове. Ползването на това понятие в по-стари нормативни актове може да бъде обяснено с известна „законодателна инерция“.

Израз на непрофесионализъм е ползването на остарели и не достатъчно ясно дефинирани понятия в нови нормативни актове:

  • Наредба № 5 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Детска хирургия“

При постъпване на спешно болен приемащият лекар – специалист по детска хирургия/специализант, е задължен да приеме документацията и указанията от насочващата структура и/или от придружаващото медицинско лице.

  • Инструкция № И-1 от 30.09.2022 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от Главна дирекция „Охрана“

Лицата за конвоиране трябва да бъдат в състояние да се придвижват самостоятелно. Здравословното им състояние по време на конвоиране не следва да изисква специални медицински познания и грижи от страна на конвойния наряд, както и използването на специален медицински транспорт с придружаващи го медицински лица. Изключение от това правило се допуска след консултация с медицинско лице относно здравословното състояние на лицето, като специалният медицински транспорт и придружаващите го медицински лица се осигуряват от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ или друго лечебно заведение, определено от орган на съдебната власт.

  • Наредба № 8121з-941 от 27.07.2022 г. за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техните аналози в Министерството на вътрешните работи (в сила от 04.02.2023 г.)

В изрично посочени  случи  при отчетен положителен резултат от имуноаналитичното тестване, който не се приема от проверявания, медицинско лице след медицински преглед взема проби кръв при спазване на определен ред.

Недоумение буди ползването на понятията медицинско лице и нает медицински персонал в Националния рамков договор  № РД-НС-01-2 от 01.09.2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г..

Смятам подобни примери за непрецизни от правна гледна точка, защото законодателството не дефинира понятието „медицинско лице“ и от тук възниква въпросът: Кои са медицинските лица и каква е тяхната професионална компетентност?

Един от малкото нормативни актове, който дава дефиниция на понятието медицинско лице е Наредбата за № 54 от 02.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи. Съгласно тази наредба „медицинско лицее лекар или специалист „здравни грижи“. Тази дефиниция е приемлива, но не трябва да се забравя, че легалните дефиниции дават определение на понятията с оглед конкретния нормативен акт. Предвид това цитираната дефиниция от посочената наредба е неприложима към други нормативни актове.

Медицински специалисти

Друго обобщаващо понятие, и в известна степен също така недефинирано, е понятието медицински специалист/ медицински специалисти.

Законът за здравето – основополагащият закон в здравеопазването – многократно използва понятието медицински специалисти:

  • Лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински специалисти, както и немедицинските специалисти с висше немедицинско образование, работещи в националната система за здравеопазване, събират, обработват, използват и съхраняват здравна информация.
  • Медицинските специалисти и служители в лечебните заведения нямат право да разгласяват информация за пациента, която е получена при изпълнение на служебните им задължения.
  • Медицинските специалисти, работещи в лечебните заведения или в здравните кабинети, са длъжни да уведомят органите на Министерството на вътрешните работи и дирекция „Социално подпомагане“ за всяко дете, постъпило в лечебното заведение или посетило здравния кабинет, което е жертва на насилие.

Въпреки интензивната употреба на обобщаващото понятие, в самия Закон за здравето липсва дефиниция, която да определя кои са медицинските специалисти.

Могат да бъдат посочени и позитивни примери

За собствените си нужди Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина определя кои професии се включват в понятието медицински специалисти. По смисъла на ЗЛПХМ „медицински специалисти“ са лекари, лекари по дентална медицина, магистър-фармацевти, медицински сестри, акушерки, медицински лаборанти, фелдшери и помощник-фармацевти.

Подобен е и подходът на Закона за здравното осигуряване. Макари и единствено за нуждите на уредбата на трансграничното здравно обслужване ЗЗО дефинира, че „медицински специалисти“ са лица, упражняващи медицинска професия по чл. 183, ал. 1 от Закона за здравето.

Смятам дефиницията на ЗЗО за правилната и този подход следва да бъде възприет и в другите нормативни актове. Това е така защото Законът за здравето урежда обобщаващото понятие медицинска професия.

Медицинска професия

Отговорът на въпроса кои лица упражняват медицинска професия е безспорен. Съгласно чл. 183, ал. 1 от Закона за здравето медицинската професия се упражнява от лица, притежаващи диплома за завършено висше образование по специалности от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Фармация“ и „Здравни грижи“.

Лекарите, лекарите по дентална медицина и магистър-фармацевтите упражняват медицинска професия. Всички те са завършили висше образование (ОКС „магистър“) по специалности съответно Медицина (професионално направление Медицина), Дентална медицина (професионално направление Стоматология/Дентална медицина) и Фармация (професионално направление Фармация).

В професионално направление Здравни грижи се включват поредица от специалности, които се придобиват след завършване на висше образование (ОКС „бакалавър“ и „професионален бакалавър“). Завършилите тези специалности също упражняват медицинска професия. Тук се включват:

Акушерка, Медицинска сестра, Лекарски асистент – ОКС „бакалавър“

Медицински лаборант, Помощник фармацевт, Рентгенов лаборант, Медицински оптик, Зъботехник, Масажист (с увредено зрение), Инспектор по обществено здраве, Инструктор по хранене и безопасност на храните и др. – ОКС „професионален бакалавър“

Започнах това изследване след като ми беше зададен въпрос: „Парамедика – медицинско лице ли е?“. Отговор на този въпрос не мога да дам, защото няма дефиниция която да определя кои изобщо са „медицинските лица“.

Резонен би бил въпросът: „Парамедик – медицинска професия ли е?“

Отговорът следва …

Оставете първия коментар