ДВ 2017

Какво ново в Държавен вестник през юни 2017?

През първия летен месец, законодателната активност в сферата на здравеопазването е повече от лежерна. През…

Мария Радева|Автор
5 авг. 2017

Държавен вестник – юни 2017
През първия летен месец, законодателната активност в сферата на здравеопазването е повече от лежерна. През юни са обнародвани девет броя на ДВ, но няма почти никакви нормативни новости в здравеопазването.

Брой 46
Публикувано е решение по адм. дело № 4335 от 2016 на ВАС, с което е отменена Наредба № 25 от 2010 за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“.
Считано от 09 юни 2017 Медицинският стандарт „Гастроентерология“ е неприложим нормативен акт.

Внимание!
И към днешна дата – на сайта на МЗ Медицинският стандарт „Гастроентерология“ не е посочен като отменен нормативен акт.

Какво чака МЗ?
Решението за отмяна на Наредба № 25 от 2010 за утвърждаване на медицински стандарт „Гастроентерология“ е с дата 24 октомври 2016. Защо същото е публикувано в ДВ почти половин година по-късно е интересен въпрос.
Но има и още един, по-интересен въпрос.

Министърът на здравеопазването е бил ответник по делото, следователно е бил наясно, още през 2016, че Медицинският стандарт „Гастроентерология“ е отменен и е въпрос на време решението да бъде обнародвано в ДВ. Какво предприе МЗ, през изминалите месеци, за да запълни правния вакум, който настъпва с отмяната на Медицинския стандарт „Гастроентерология“? Отговорите могат да бъдат различни – от недоглеждане, липса на професионализъм до лобизъм.

Брой 48
Публикувано е Решение на НС във връзка с разискванията по питането на народния представител Георги Йорданов към министъра на здравеопазването Николай Петров относно стратегия за развитие на лечебните заведения за болнична помощ в Република България
Народното събрание приема следните решения:

    1. Министърът на здравеопазването два пъти годишно – през месеците юни и декември, предоставя на Комисията по здравеопазването на Народното събрание доклад за текущото финансово състояние на държавните и общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ.
    2.В срок до 31 декември 2017. министърът на здравеопазването да представи информация на Комисията по здравеопазването на Народното събрание относно готовността за въвеждане на единни стандарти за управление на държавните и общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ и за изготвянето на нормативно утвърдени механизми за контрол по тяхното изпълнение.
    3. В срок до две години министърът на здравеопазването да извърши необходимите действия за въвеждане на Единна здравно-информационна система с цел постигане на прозрачност, контрол и ефективно разходване на средствата в системата на здравеопазването.
    4. В срок до 31 декември 2017 министърът на здравеопазването да представи на Комисията по здравеопазването на Народното събрание концепция за осигуряване и развитие на медицинските специалисти в системата на здравеопазването.

Брой 50
Обнародвана е формална поправка в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2017.
В чл. 333, ал. 3 и 6 от НРД 2017 МД текстът „здравноосигурителни плащания за БМП за медицински изделия, прилагани в БМП,“ да се чете: „здравноосигурителни плащания за БМП, за медицински изделия, прилагани в БМП,“.

Брой 51
Обнародвана е новата Наредба за медицинската експертиза

Оставете първия коментар