ДВ 2017

Какво ново в Държавен вестник през юли 2017?

Все още в спокойно лятно настроение, поглеждаме какво се случва със здравното законодателство. Не е…

Мария Радева|Автор
27 авг. 2017

Държавен вестник – юли 2017

Все още в спокойно лятно настроение, поглеждаме какво се случва със здравното законодателство. Не е изненада слабата законодателна активност през летните месеци.

Брой 53
Обнародвано е решение на Конституционния съд по К. дело 2/2017.
Делото е образувано по искане на тричленен състав на ВАС за установяване на противоконституционност на чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за здравното осигуряване в частта, която се отнася за пенсионерите, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, чрез препращане към чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО.
Вносителят се позовава на противоречие с основното начало на равенство на гражданите пред закона, като приема, че лицата от посочената група неоправдано са поставени в по-неблагоприятно положение от онези, които не работят.

Твърди, че в случая задължителните здравни вноски фактически са се превърнали в данък, а това е в нарушение на Конституцията. Поддържа също така, че установеният законов механизъм за определяне на размера на вноската е несправедлив.
Конституционният съд отхвърля искането на ВАС, като приема, че оспореният законодателен текст не е противоконституционен.

Брой 54
Обнародвано е изменение на Закона за ДОО за 2017
Определя се минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО за 2017, както следва:
1. от 1 януари до 30 юни – 161,38 лв.;
2. от 1 юли до 30 септември – 180 лв.;
3. от 1 октомври до 31 декември – 200 лв.

Брой 56
Обнародвано е Решение № 815 от 20.01.2017 на ВАС, с което се отменя Наредба № 6 от 2005 за утвърждаване на медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната”

Брой 58
Обнародвано е Решение № 52 от 4.01.2017 на ВАС, с което се отменя Наредба № 37 от 2010 за утвърждаване на медицински стандарт „Неврохирургия“

Брой 59
Обнародвано е Решение № 379 от 12.01.2017 на ВАС, с което се отменя Наредба № 3 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Кардиохирургия“,

Брой 60
Обнародван е нов Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Текст на новия Устройствен правилник МЗ

Оставете първия коментар