ДВ 2017

Какво ново в Държавен вестник през септември 2017?

През месец септември няма обнародвани нормативни актове, пряко засягащи здравната сфера. В Държавен вестник са…

Мария Радева|Автор
3 окт. 2017

Държавен вестник – септември 2017
През месец септември няма обнародвани нормативни актове, пряко засягащи здравната сфера.

В Държавен вестник са обнародвани две решения на НС, свързани със здравеопазването:

В брой 73 от 8 септември 2017 е обнародвано решение във връзка с разискванията по питането на народните представители Илиян Тимчев, Георги Йорданов и Валентина Найденова към Министъра на здравеопазването относно изпълнение на проекти за модернизация и обучение в спешната помощ и цялостна стратегия за развитието на спешната медицинска помощ.
Решение на Народното събрание:
В срок до 30 октомври 2017 Министърът на здравеопазването да представи пред Комисията по здравеопазването актуална информация относно степента на изпълнение на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж“, Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването“.

В брой 74 от 12 септември 2017 е обнародвано решението на НС за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016.

Последният публикуван, на официалната Интернет-страница на НЗОК, годишен отчет за дейността е за 2013 година.

Доклад относно проект на решение за приемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2016, № 702-00-21, внесен от Министерски съвет на 23 юни 2017

Оставете първия коментар