ДВ 2017

Какво ново в Държавен вестник през май 2017?

По-надолу в текста – актуалната редакция на Наредбата за имунизациите! През месец май 2017 са…

Мария Радева|Автор
28 юни 2017

Държавен вестник – май 2017

По-надолу в текста – актуалната редакция на Наредбата за имунизациите!

През месец май 2017 са обнародвани броеве от 35 до 43 на Държавен вестник.

Прегледът на броевете на Държавен вестник, излезли през месец май – показват тъжното състояние на българското здравеопазване. На фона на нерешените проблеми в системата, трудностите при заплащане на дейностите, оказани на здравноосигурени пациенти, нерешените проблеми на спешната помощ – поредица медицински стандарти са отменени на формални основания.

Брой 35
Признаване статут на представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на следните сдружения:

    Сдружение „Българска асоциация за невромускулни заболявания“
    Сдружение „Център за психологически изследвания“
    Сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“

Обнародвано е решението на ВАС за отмяна на Наредба № 27 от 30.06.2010 за утвърждаване на медицински стандарт „Образна диагностика“

Брой 38
Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 за имунизациите в Република България
Наредбата за имунизациите е един от важните подзаконови нормативни актове в здравеопазването. В помощ на всички пациенти, родители и лекари – публикувам актуалните текстове на наредбата.

Наредба за имунизациите – актуален текст

Обнародвано е решението на ВАС за отмяна на Наредба № 2 от 25.01.2010 за утвърждаване на медицински стандарт по „Кардиология“

Брой 40
Обнародвано е решението на ВАС за отмяна на чл. 69, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза
Обнародвано е решението на ВАС за отмяна на Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия
Обнародвано е решението на ВАС за отмяна на Наредба № 10 от 4.03.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение“

Брой 41
Обнародвано е изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

Брой 42
Обнародвано е спиране изпълнението на Наредба № 9 от4 ноември 2016 за утвърждаване на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“

Оставете първия коментар