ДВ 2017

Какво ново в Държавен вестник през декември 2017?

В първия работен ден на 2018 обобщаваме измененията в здравното законодателство, обнародвани през месец декември.…

Мария Радева|Автор
2 ян. 2018

Държавен вестник – декември 2017
В първия работен ден на 2018 обобщаваме измененията в здравното законодателство, обнародвани през месец декември.

Брой 96 от 01.12.2017
Обнародван е нов Закон за концесиите, който влиза в сила от 02.01.2018.
За приложението на Закона за концесиите в здравната и социалната сфера – ще може да прочетете в предстояща публикация.

Брой 97 от дата 5.12.2017
Обнародвано е изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Променя се изискването за минималния състав на службите по трудова медицина, който включва:

1. лице с образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и с придобита специалност „трудова медицина“
2. (изм.) лице с висше образование по специалности от професионалните направления в областта на техническите науки съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа
3. технически изпълнител с образование не по-ниско от средно

Службата по трудова медицина извършва своята дейност в съответствие с утвърдени стандарти за качество и изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Стандартите за качество на дейността на службите по трудова медицина се утвърждават от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалната политика с наредба.
В едногодишен срок от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика утвърждават посочените стандарти.

Брой 98 от дата 8.12.2017
Обнародвано е изменение и допълнение на Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца“.

Актуален, към 01.01.2018, Правилник на Фонда за лечение на деца

Брой 99 от дата 12.12.2017

Обнародвани са два от бюджетните закони в държавата:
# Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018

#Закон за държавния бюджет на Република България за 2018

Съгласно приетия бюджет на Министерството на здравеопазването за 2018, предвидените разходи са в размер на 495 244,2 хил. лв.
Утвърдено е и разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми, както следва:
– Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве – 92 249,8 хил. лв.
– Политика в областта на диагностиката и лечението – 355 716,6 хил. лв.
– Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия – 27 963,2 хил. лв.
– Бюджетна програма „Администрация“ – 19 314,6 хил. лв.

Обнародвани е Указ 250 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018
МОТИВИ за връщане за ново на разпоредба от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018 г

Брой 101 от дата 19.12.2017
Обнародванo е изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, коeто e в сила от 01.01.2018. Измененията са в чл. 106а от ЗЛЗ

Актуален текст на чл. 106а от ЗЛЗ (към 01.01.2018)
Чл. 106а. (1) Министерството на здравеопазването субсидира преобразуваните държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, лечебните заведения за болнична помощ с държавно и/или общинско участие в капитала, държавните и общински лечебни заведения по чл. 26 и 26а, както и лечебните заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, въз основа на едногодишни договори за медицинските дейности, за които е предвидено със закон или с друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет по ред и методика, определени от министъра на здравеопазването.
(2) Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения за болнична помощ въз основа на едногодишни договори за оказана медицинска помощ при спешни състояния, за които е предвидено със закон или с друг нормативен акт да се финансират от държавния бюджет, по ред и критерии, определени с методиката по ал. 1.
(3) Общата стойност на договорите по ал. 1 и 2 не може да надхвърля утвърдените за дейностите средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за съответната година.

Обнародван е Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018
Бюджетът на НЗОК за 2018

Брой 102 от дата 22.12.2017
Обнародвани са изменения и допълнения на Кодекса на труда, свързани с гарантиране изплащането на трудовите възнаграждения

Обнародвани е изменение и допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти

Брой 103 от дата 28.12.2017 (извънреден)
Закон за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2018

Оставете първия коментар