ДВ 2017

Какво ново в Държавен вестник през август 2017

През август, традиционният месец на отпуските, липсва особена законодателната активност в здравната сфера. Но през…

Мария Радева|Автор
5 сеп. 2017

Държавен вестник – август 2017
През август, традиционният месец на отпуските, липсва особена законодателната активност в здравната сфера. Но през този месец е обнародвано изключително важното решение на МС, с което се утвърждава Националната здравна карта.

Националната здравна карта е един от основните механизми за формиране и реализиране на държавната здравна политика.

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

В брой 62 е обнародвано решението за избиране на д-р Камен Плочев за управител на НЗОК с мандат до 12 март 2020 г.

Брой 64
Обнародвано е решението на ВАС по адм. дело № 4123 от 2016, с което е отменена Наредбата за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори

, приета с Постановление № 45 на Министерския съвет от 9.03.2016.
ВАС приема, че оспореният подзаконов нормативен акт е издаден и в нарушение на чл. 28, ал. 2 ЗНА. Основателно е оплакването, че в мотивите за приемане на постановлението е посочено само, че няма да доведе до „пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет“, без обаче да се посочва да е извършен анализ и оценка на финансовите възможности на бенефициентите на наредбата. Едно от основните изисквания за законосъобразност на всяко въведено административно регулиране на стопанската дейност е преценката за разходите, които лицата, извършващи дейността, трябва да направят, за да спазят въведените нормативни изисквания. В случая липсата на каквито и да било мотиви за необходимостта от въведените собствени способности на структурите от различните нива на компетентност и за преценката за финансовата тежест, която тези структури трябва да понесат, за да посрещнат нормативните изисквания, не дава възможност на съда да извърши контрол за законосъобразност на подзаконовия нормативен акт. Не може да се прецени и въздействието, което въведеното изискване би имало върху конкуренцията. Следва да се отчита и фактът, че става въпрос за предоставяне на медицински услуги. При тях не само конкуренцията е важна, но особено значение има достъпността на услугата. А въведените изисквания за собствени способности при липса на обосновка за значението на вида на собствеността за качеството на услугата не дава възможност на съда да извърши контрол за този елемент на законосъобразността на акта.

Брой 66 и 67
В два последователни броя на ДВ е обнародвано Решението за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България.

Приложения, обнародвани в брой 66

Приложения, обнародвани в брой 67

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

I. Утвърждава Национална здравна карта на Република България, както следва:
1. областни здравни карти съгласно приложения № 1 – 28;
2. конкретни потребности от лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ за осигуряването на достъп на населението до медицинско обслужване в извънболничната медицинска помощ за всички области съгласно приложение № 29;
3. конкретни потребности от легла за болнично лечение и медицински дейности по видове и нива на компетентност на съответните структури за всички области съгласно приложение № 30;
4. съществуващи лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения по чл. 10 от Закона за лечебните заведения и лечебни заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение, върху картата на страната съгласно приложение № 31;
5. анализ на състоянието в областите, включително относно необходимите лекари и лекари по дентална медицина по специалности и специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ от извънболничната медицинска помощ в областите съгласно приложение № 32;
6. видове медицински дейности, които се планират на регионално ниво, съгласно обособените райони по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие съгласно приложение № 33;
7. карта на необходимите високотехнологични методи на диагностика и лечение и свързаната с тяхното прилагане високотехнологична медицинска апаратура съгласно приложение № 34;
8. карта на спешната медицинска помощ, съдържаща брой и местоположение на центровете за спешна медицинска помощ, съгласно приложение № 35.
II. Отменя Решение № 103 на Министерския съвет от 2011 г. за утвърждаване на Национална здравна карта на Република България.

Оставете първия коментар