ДВ 2017

Какво ново в ДВ през януари 2017?

Брой 2 Важно за работодателите! От края на 2016 е в сила нова уредба (чл.…

Мария Радева|Автор
5 мар. 2017

Държавен вестник – януари 2017

Брой 2
Важно за работодателите!
От края на 2016 е в сила нова уредба (чл. 121а от КТ), относно командироването и изпращането на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги.
В бр. 2/ 2017 е обнародвана Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Брой 5
Важно за работодателите!
Изменение на Наредба № Н-8 от 2005 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Считано от 1 февруари 2017 се закрива Дома за медико-социални грижи за деца „Света София“ – София. Ликвидационната комисия, назначена от Министъра на здравеопазването, трябва да извърши всички действия по ликвидация на лечебното заведение до 31 юли 2017.

Брой 8
Изменение и допълнение на Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на НЗОК (ДВ, бр. 25 от 2016 г.)

Брой 11

Наредба за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци
Съгласно чл. 2, ал. 1 т. 1 наредбата се прилага за биоразградими отпадъци и биоотпадъци с произход от домакинствата и други обекти, които са обхванати от общинските системи за разделно събиране;
В наредбата е дефинирано понятието „Други обекти по чл. 2, ал. 1, т. 1“. За такива са определени магазини, заведения за обществено хранене, пазари, хотели, лечебни заведения, училища и др.

Оставете първия коментар