ДВ 2017

Какво ново в ДВ през февруари 2017?

През февруари 2017 са публикувани от бр. 12 до бр. 19 на Държавен вестник Брой…

Мария Радева|Автор
30 мар. 2017
Държавен вестник – февруари 2017

През февруари 2017 са публикувани от бр. 12 до бр. 19 на Държавен вестник

Брой 18

# Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта

С наредбата се определят условията и редът за издаване на европейска професионална карта и органите по признаване, които отговарят за заявленията за европейска професионална карта и които са компетентни за издаването й.
Европейската професионална карта се издава за

безпрепятственото предоставяне на услуги и упражняване на професията на временен или случаен принцип, както и за установяване в държава членка

Органът, който отговаря за заявленията за европейска професионална карта и е компетентен за издаването й за професиите „медицинска сестра“, „магистър-фармацевт“, „рехабилитатор“ и „кинезитерапевт“, е министърът на здравеопазването.

С приемането на наредбата се осигурява изпълнението на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/983 относно процедурата за издаване на европейска професионална карта съгласно Директива 2005/36/ЕО.

# Решение № 8453 от 7 юли 2016 по административно дело № 14490 от 2015

Отменя се изцяло Наредба № 10 от 2.12.2015 за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса, издадена от министъра на здравеопазването на основание чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО (ДВ, бр. 97 от 11.12.2015 г.)

# Решение № 9069 от 20 юли 2016 по административно дело № 11860 от 2015

Обявена е нищожността на Изискванията на НЗОК при лечение на умерен до тежък активен серопозитивен ревматоиден артрит, ювенилен артрит, активен и прогресиращ псориатичен артрит и тежък активен анкилозиращ спондилит с биологични антиревматични лекарствени продукти на болни над 18-годишна възраст в извънболничната помощ, утвърдени от управителя на НЗОК (в сила от 1.08.2015 г.).

Оставете първия коментар