ДВ 2017

Какво ново в ДВ през март 2017?

През март 2017 са публикувани от бр. 20 до бр. 27 на Държавен вестник. Брой…

Мария Радева|Автор
7 апр. 2017
Държавен вестник – март 2017

През март 2017 са публикувани от бр. 20 до бр. 27 на Държавен вестник.

Брой 21

Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита

Центърът е структура на националната система за здравеопазване по проблемите на общественото здраве в областта на радиационната защита. Общата численост на персонала в организационните структури на центъра е 102 щатни бройки.
Отдел „Държавен здравно-радиационен контрол“ на НЦРРЗ
осъществява държавен здравен контрол за спазване на изискванията за защита на лицата от въздействието на източници на йонизиращи лъчения за територията на административни области София-град, София област, Перник, Благоевград и Кюстендил
осъществява методическа и консултативна помощ на отдели „Радиационен контрол“ при регионални здравни инспекции – Бургас, Варна, Враца, Пловдив и Русе, по въпросите на радиационната защита.

Брой 22

Обнародвано е решението на ВАС за отмяна на Наредба № 19 от 22.12.2014 на министъра на здравеопазването за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“

Брой 23

Обнародван е Национален рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2017 г.

Брой 24

# ПМС № 50/16.03.2017 за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.

МС одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. в размер 20 000 000 лв. за осигуряване на дейностите по задължителната имунопрофилактика в страната.
Министърът на здравеопазването трябва да предприеме своевременно действия за осигуряване на ваксини и биопродукти с допълнително отпуснатите средства съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки.

# Национален рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2017 г.

# Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

# Обнародвано е решението на ВАС за отмяна на Наредба № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“, издадена от министъра на здравеопазването в частта глава четвърта – Характеристика на структурите за болнична медицинска помощ, осъществяващи медицински дейности от обхвата на медицинската специалност „Спешна медицина“.

Брой 25

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения

Брой 26

Условия и ред за изменение и допълнение на Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Брой 27

Обнародвано е решението на ВАС за отмяна на Наредба № 4 от 10 декември 2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Урология“

Оставете първия коментар