ДВ 2017

Какво ново в ДВ през април 2017?

През месец април 2017 са обнародвани броеве от 28 до 34 на Държавен вестник. Брой…

Мария Радева|Автор
22 май 2017

Държавен вестник – април 2017
През месец април 2017 са обнародвани броеве от 28 до 34 на Държавен вестник.

Брой 28
обнародвано изменение на Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

Брой 29
Обнародвано е решението на ВАС по административно дело № 5342 от 2016 г.
С решението е обявена за нищожна разпоредбата на чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, с текст „На всяко здравноосигурено лице се генерира уникален идентификационен номер по чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване посредством електронна автентификация. При всяко получаване на медицинска помощ лицето се автентификира чрез този номер, с което потвърждава оказаната му медицинска помощ“.
Съдът е отхвърлил искането за цялостна отмяна на измененията и допълненията на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ от март 2016

Брой 30
Обнародвана е поправка на НРД за медицинските дейности за 2017

Текст на поправката:
В таблицата по чл. 332, на ред 38 вместо посоченото наименование на амбулаторната процедура „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ да се чете „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО“.

Брой 31
Обнародвано е изменение на Инструкция № 1 от 2015 за реда и начина за осъществяване на контролно-ревизионна дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт

Актуален текст на Инструкция N 1 на НОИ

Брой 32
Обнародвана е Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 за класификация на отпадъците

Брой 34
Обнародвано е изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на международен обмен за нуждите на Република България

Оставете първия коментар