Аргументи и коментари

Информирано решение за отказ от лечение

Процедурата по отказ от болнично лечение се формализира с изменения в Наредба № 49/2010 за…

Мария Радева|Автор
14 юли 2011

Процедурата по отказ от болнично лечение се формализира с изменения в Наредба № 49/2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, обнародвани в ДВ 53/12.07.2011.

Създава се информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение и на болничното лечение/диагностициране.

Подписването на информираното решение за отказ по образец става задължително 12.08.2011 (в едномесечен срок след обнародването на измененията на наредбата).

 Законът за здравето допуска възможността пациентът или лицата, които го представляват, да откажат по всяко време предложената медицинска помощ или продължаването на започнатата медицинска дейност. Отказът се удостоверява в медицинската документация с подписи на лицето. В случай на отказ или невъзможност пациентът да удостовери волята си, този факт се се удостоверява с подпис на лекуващия лекар и на свидетел.

 До сега  Наредба 49/2010 предвиждаше, че отказът на пациента да бъде приет в лечебното заведение след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа на чакащите или отказът му да бъде включен в него, както и отказът му да продължи започналия престой в лечебното заведение се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента.

 В бъдеще отказът от продължаване на започналия престой в лечебното заведение задължително ще се изготвя по образец.

 Усилията на МЗ да сложи ред в отношенията лекар – пациент не следва да бъдат омаловажавани, но отново остава открит въпроса: “Как следва да процедират болниците в случай на отказ от подписване или в случаите на “бягство”  на лечебното заведение?”

12 comments

 • Здравейте,

  Бих искал да попитам ако пациент приет за лечение в метадонова програма отказва ползването на психологическа консултация как да се удостовери отказа в писмен вид за да е юридически и административно издържан пред изпълнителна агенциа Медицински одит? Тук има и подвъпрос: пациентът отказва да разпише такъв документ и на думи не откзава но на практика на посещава договорената консултация.

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Въпросът Ви е достатъчно сериозен, за да се ангажирам с отговор в този формат.
   Необходимо е задълбочено проучване на правилата за провеждане на т. нар. „метадонова програма“, вкл. и проучване на условията за включване на лице, в подобна програма.
   В случай, че няма особени правила – се прилага общото правило, което съм разгледала в публикацията.

 • Здравейте. Прекратих доброволно лечението в болн. заведение на дъщеря си, която беше подложена на лечение с антибиотици. Преди да тръгна сестрата ми иззе всички съпътстващи документи, като изследвания, провед. лечение, образеца за отказа ми и т. н. като заяви, че това са документи на болницата, предвид факта, че проведените изследвания са проведени по повод лечение, което съм отказала. Права ли е тя, или просто от инат ги е прибрала. Какви документи получавам след подписа на доброволния ми отказ от процедури? Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Независимо дали пациентът е отказал лечение или същото е завършено – той има право на едни и същи документи.
   Изрично законът урежда, че при дехоспитализация пациентът получава епикриза.
   Копия от цялата медицинска документация пациентът може да получи като си ги поиска от болницата. Лечебното заведение е длъжно да предостави копия от исканите медицински документи.
   Личното ми мнение е, че екземпляр от медицинската документация следва да остане в лечебното заведение, но пациентът има право да получи копия от собствената си медицинска документация.

 • Здравейте, въпросът ми е дали този образец може да мъде използван за извънболничното лечение, като пример в сферата на денталната медицина? И до колко може да бъде изпълнено изискването отпациента да му бъде върната цялата сума при положение, че няма неспазени уговорки от страна на доктора по предварително подписания план на лечение и финансов договор?

  • Мария Радева

   задължителният образец по Наредна 49 е Информирано решение за преждевременно прекратяване на започналия престой в болничното заведение и на болничното лечение/диагностициране.
   Законът за здравето урежда изискванията когато се документира отказ от лечение.
   Обръщам внимание, че всеки казус е специфичен и съвети и образци „по-принцип“ не е добре да бъдат ползвани.

   В денталната медицина отказът от лечение има и някои особености, още повече когато е свързано и с неплащане или искане за връщане на платени вече суми.
   Много мои клиенти лечебни заведения за дентална медицина са изпарени пред подобни проблеми, но отново подчертавам, че всеки случай е уникален и специфичен.
   Предвид това, че не познавам вашата конкретна ситуация, както и наличната документация – не съм в състояние да дам компетентен отговор.

 • Здравейте от мен, а регламентирано ли е в нормативен текст изискването за заплащане в случай на отказ от лечение или при прекъсване на такова и защо следва да бъде заплащано?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   не разбирам съвсем точно въпроса Ви, а и не разполагам с подробности по случая – за какъв вид медицинска помощ става въпрос и при какви условия е оказана същата. Подобно изискване като нормативен текст няма, а и не може всеки един от въпросите да бъде изрично нормативно регламентиран. Много от отговорите следват от общите разпоредби и от цялостната уредба в здравеопазването. Така е и във Вашия случай.
   Всяка една медицинска помощ трябва да бъде заплатена (безплатно здравеопазване няма). Друг е въпросът, кой плаща. В зависимост от конкретната медицинска помощ заплащането може да е от НЗОК, МЗ, застраховател, по някакви други осигурителни схеми или лично от пациента.
   По всяка вероятност Вие питате за отказ от лечение, което се заплаща от НЗОК. Изискванията, които НЗОК поставя относно правилата за оказване на медицинска помощ – са задължителни както за лечебните заведения, така и за пациентите. Едно от тези изисквания е това за минимален болничен престой по клинична пътека или за извършване на определени процедури. В случай, че пациент откаже, т.е. не иска да бъде изпълнен алгоритъма на КП (естествено, че пациентът има право на това) оказаната до момента медицинска помощ няма да бъде платена на лечебното заведение. Тогава естествено, че тази медицинска помощ ще трябва да се заплати от пациента.

Напишете коментар