Актуална информация

Инструкцията на НЗОК по чл.72, ал.5 от ЗЗО

Административният контрол на лечебните заведения по спазване договорите с НЗОК е възложен на служителите от…

Мария Радева|Автор
13 май 2011


Административният контрол на лечебните заведения по спазване договорите с НЗОК е възложен на служителите от РЗОК. ЗЗО и ЗАНН съдържат фундаменталните правила за извършване на проверките. Но детайлизирането на условията и реда за осъществяване на контрола по ЗЗО се определят с инструкция, издадена от управителя на НЗОК.

Инструкция РД 16-6/22.02.2010 (достъпна на сайта на НЗОК) не е обнародвана в ДВ, същата има характер на вътрешно служебен акт, задължителен за служителите от НЗОК/РЗОК. Неизпълнението на същия е основание за търсене на дисциплинарна отговорност от съответните длъжностни лица. Необнародваната инструкция не поражда задължения за трети лица, в т. ч. – лечебни заведения, лекари, ЗЗОЛ.
Член 72, ал.5 от ЗЗО съдържа препращаща норма, с която се вменява в задължение на управителя на НЗОК да издаде инструкция. Инструкцията следва да съдържа условията и редът за осъществяване на непосредствения контрол, контрола с участието на служители на НЗОК, както и контрола на аптеките. Идеята за законовото оправомощаване за изготвяне на вътрешен акт, който да дефинира регламентите за извършване на непосредствения контрол вероятно е следствие от основните принципи за осъществяване на задължителното здравно осигуряване – самоуправление на НЗОК. От друга страна обаче при изготвяне на визираната инструкция следва да бъдат съобразени няколко обстоятелства.
Дефиницията на „инструкция” като нормативен акт е дадена в чл. 7, ал.3 от Закона за нормативните актове (ЗНА) – инструкцията е нормативен акт, с който висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане на нормативен акт, който той е издал или чието изпълнение трябва да осигури. За да породи правно действие, съгласно чл. 38 от ЗНА нормативният акт (независимо от неговия ранг) се обнародва в един брой на Държавен вестник. Инструкцията по чл.72, ал.5 от ЗЗО следва да съответства на другите нормативни актове от по-висока степен, съгласно чл.15 от ЗНА.
Законосъобразността на инструкцията по чл.72, ал.5 от ЗЗО и прилагането й в практиката е въпрос на бъдещото развитие на системата на НЗОК и на съдебната практика. Съществуват изолирани съдебни решения, в които се цитира Инструкцията, но без да се извършва правно позоваване на същата.

Повече за административния контрол по ЗЗО и способите за защита – четете в книгата „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”

1 comment

Напишете коментар