Публикации

Имунизацията – право или задължение

Публикациите относно задължителните имунизации са едни от най-четените и коментираните в този сайт. Това ме…

Мария Радева|Автор
31 юли 2012

Публикациите относно задължителните имунизации са едни от най-четените и коментираните в този сайт. Това ме провокира да представя темата за имунизациите на Научната конференция в Стара Загора, проведена на 07 и 08 юни т.г.

Докладът вече е публикуван в сп. Наука и Технологии с оригиналното заглавие:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИМУНИЗАЦИИ – МЕЖДУ ПРАВОТО НА ЛИЧЕН ИЗБОР И ЗАЩИТАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ИНТЕРЕС

В резюме: Законът за здравето въвежда принципа за задължителните имунизации, с цел предпазване на населението от заразни болести. Освен в България задължителни планови имунизации има в още осем европейски държави, като в други осемнадесет – плановите имунизации не са задължителни.
Извън професионалните медицински спорове относно ползата от имунизациите, интерес от юридическа гледна точка представляват въпросите – задължение или право е извършването на задължителна имунизация и как следва да бъде намерен балансът на интересите. Анализираната съдебна практика дава превес на обществения над личния интерес.
Задължителният характер на имунизациите не следва да отрича правото на лицето (лично или в качеството му на родител) да получи достъпна по обем информация за съответния лекарствен препарат, както и възможните нежелани реакции. Задължителният характер на имунопрофилактиката, макар и възприеман като ограничаване на лични права, не е реципрочен на принудително поставяне на ваксина. Всяко лице – лично за себе си или като родител може да откаже извършване на задължителна имунизация, което поведение ще бъде свързано със съответните негативни административно-правни последици.

Задължителните имунизации – между правото на личен избор и защитата на обществения интерес

Имунизацията (ваксинацията ) е медицински метод на специфична профилактика, повишаващ невъзприемчивостта на населението към заразните заболявания. РБ възприема принципа на задължителните имунизации, с цел предпазване на населението от заразни болести. Задължителният характер на имунизациите е въведен с чл.58 от Закона за здравето (ЗЗ). Лицата, които подлежат на задължителни, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации, редът, начинът и сроковете за извършване на имунизациите и реимунизациите, специфичните изисквания и приложението на отделни серуми, имуноглобулини и други биологични продукти с профилактична цел се определят с Наредба 15/2005 за имунизациите в РБ. Наредбата въвежда и понятието имунизационен календар на РБ, който представлява утвърдена от министъра на здравеопазването схема на приложение на задължителните планови имунизации и реимунизации, която включва подлежащите на имунизиране възрастови групи, видовете препарати, сроковете и начина на приложението им. Имунизационният календар, като част от Наредба 15/2005, представлява подзаконов нормативен акт, за неизпълнението на който е предвидено налагане на административна санкция.
Извън строго професионалните медицински спорове относно ползата (или вредата) от задължителните имунизации, в последните години общественото внимание е привлечено от дебата задължение или право е извършването на имунизация.
През 2010 родители оспорват законосъобразността на чл. 1, т. 1 и раздел ІІІ от Наредба № 15/2005 . Жалбоподателите твърдят, че визираните разпоредби противоречат на чл. 29, ал. 2 от КРБ, съгласно който никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без негово доброволно писмено съгласие.
Предвид възможните нежелани реакции, родителите смятат, че поставянето на ваксини представлява медицински опит по смисъла на чл. 29, ал. 2 от КРБ, защото следва да се преценява като рискова медицинска операция, при която вероятността човешкият организъм да бъде увреден е установим факт. Твърдят, че в листовките за прилагане на всички ваксини се съдържат и противопоказания за ваксиниране. Наличието или липсата на противопоказания не се изследва преди поставяне на ваксината, още повече, че първите задължителни ваксини се поставят часове след раждането на детето, когато неговото здравословно състояние не е изследвано
Родителите смятат, че наредбата за имунизациите противоречи и на чл. 5 от Конвенция за правата на човека и биомедицината, съгласно която “всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице.” Иска се ваксините да бъдат поставяни само с доброволно писмено съгласие на лицето, респективно на родителя (или настойника), като всички разпоредби, предвиждащи задължителни планови имунизации и реимунизации, следва да бъдат отменени като противоконституционни. Жалбоподателите искат да се измени Наредба № 15/2005, като думата „задължителни“, употребена по отношение на думите имунизации и реимунизации, бъде заменена с „препоръчителни“. В искането, което родителите отправят до ВАС се дава превес на личния избор и защитата на личното здраве.
ВАС отхвърля всички изложени съображения. Твърденията за реален риск от нежелателни странични реакции и противопоказания, ВАС приема, за защитна реакция на родители, загрижени за здравето и живота на децата си, но които не са запознати с целта, задължителните законови изисквания и гаранции за предотвратяване и намаляване на риска за здравето на лицата, подлежащи на задължителни имунизации. ВАС акцентира на приложенията към наредбата, където са описани медицинските противопоказания за имунизациите, специфичните изисквания към биопродуктите, съобщения за проучване на нежелателни реакции след ваксинации и др. Приложенията са медицинската и нормативна гаранция за спазване правото на информиране относно последиците от прилагането на задължителните ваксинации.
При преценка целите на имунизационната политика на държавата, ВАС дава превес на обществения над личния интерес. Задължителните имунизации се правят за предпазване на гражданите от заразни болести, които могат да прераснат в епидемии, като чрез тях държавата съхранява здравето и живота на всички български граждани, не само на тези, които подлежат на имунизация. Задължителното имунизиране на определени лица срещу определени заразни болести е съобразено с изискванията на световните здравни организации.
В същия смисъл е и решението на петчленния състав, като приема, че в случая е приложим чл. 26, ал. 1 от Конвенцията за правата на човека и биомедицината, съгласно който упражняването на правата и разпоредбите за защита, съдържащи се в конвенцията, не подлежат на никакви ограничения, освен на тези, установени от закона и необходими в едно демократично общество в интерес на обществената сигурност … за защита на здравето или правата и свободите на другите. Българският законодател е приел в чл. 58 от ЗЗ, че е необходимо и в интерес на обществото за предпазване на гражданите от заразни болести да се правят задължителни имунизации. В такъв случай не съществува противоречие между Конвенцията и Закона за здравето. Освен в България задължителни планови имунизации има в Чехия, Унгария, Полша, Италия, Румъния, Словакия, Словения, Малта. Обратно в Германия, Холандия, Люксенбург, Великобритания, Дания, Ирландия, Гърция, Испания, Португалия, Австрия, Финландия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Кипър, Естония, Литва и Латвия плановите имунизации не са задължителни. Ако законът се измени в тази част и в България имунизациите могат да са препоръчителни, но при действащият Закон за здравето, който въвежда задължителните имунизации, няма основание за отмяна на Наредба 15/2005.
С жалбата, във връзка с която е образувано цитираното дело, се поставя и друг въпрос, относим към индивидуалните здравни права на отделния индивид и тяхното ограничаване с оглед защитата на обществения интерес.
С изменения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане от 2010 правото на социално подпомагане е обвързано с изпълнение на задължението за имунизиране. Жалбоподателите смятат, че подобно изискване противоречи на чл. 47, ал. 1 от КРБ, съгласно който отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на родителите и се подпомага от държавата. Отпускането на месечните помощи за отглеждане на деца с изискването към молбата-декларация по образец да се представя и служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на дете, което не е навършило една година, поставя правата и задълженията на родителите на родителите в зависимост от изпълнението на противоконституционни разпоредби.
ВАС приема, че месечни помощи за отглеждане на дете следва да се предоставят на родители, които са извършили задължителните имунизации и профилактични прегледи на децата си с оглед разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от Закона за здравето, като това допълнително изискване е законова гаранция за защита интересите на децата и опазване на здравето и живота им.
Негативни правни последици от неизпълнението на задължението за извършване на имунизация се съдържат и в Наредба № 3/2007 за здравните изисквания към детските градини (изм. ДВ 36/2011). Съгласно чл.4, ал.2, т.5 от наредбата задължителен документ за прием на децата в детските градини е този, издаден от личния лекар и съдържащ данни, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15/2005. ВАС приема, че нормата не противоречи както на разпоредби на българското, така и на европейско законодателство, тъй като на първо място не ограничават правото на образование, а на второ са в съответствие с други основни човешки права, каквито са правото на живот (чл. 28 от Конституцията), правото на здравословна и благоприятна околна среда в съответствие с установените стандарти и нормативи (чл.55 от Конституцията) и освен това са в изпълнение на задължението на Държавата по чл.52 ал.3 от Конституцията да закриля здравето на гражданите.
Нормативно установеното задължение за имунизация, според ВАС е мярка в изпълнение на основни принципи, залегнали в Закона за здравето, свързани с политиката на държавата по опазване на здравето на гражданите, като същата е в съответствие с политиката на Европейския съюз по отношение опазване на общественото здраве. ВАС се позовава на чл.52 от Хартата на основните права на Европейския съюз, която допуска възможност за ограничение упражняването на правата и свободите, признати от Хартата, което обаче трябва да бъде предвидено в закон и да зачита основното съдържание на същите права и совободи. При спазване на принципа на пропорционалност ограничения могат да бъдат налагани, ако са необходими и действиетлно отговарят на признати от Съюза цели от общ интерес или на необходимостта да се защитят правата и совободите на други хора. В допълнение Дял ІV „Обществено здраве“ от Консолидирания текст на Договора за функциониране на ЕС и по специално разпоредбата на чл.168 (предишен чл.152 ДЕО) при разработването и изпълнението на всички политики и дейност на Съюза се осигурява високо равнище на закрила на човешкото здраве, като действията на Съюза, които допълват националните политики са насочени към подобряване на общественото здраве, предотвратяването на болестите и заболеваемостта при хората и на източиниците на опасност за физическото и психическото здраве. Тези действия обхващат също борбата с големите заплахи за здравето, като поощряват научните изследвания относно техните причини, пренасяне и предотвратяване.
Задължителният характер на имунизациите, като превенция на личното здраве и с оглед защита на колективния интерес, е гарантиран посредством принудителни административни механизми. От една страна липсата на задължителни имунизации препятства реализирането на други права (получаване на социални помощи, прием в детска градина), така както беше разгледано по-горе. От друга страна, ЗЗ предвижда и реализиране на административно – наказателна отговорност за родители или настойници по чл.209, ал.3 от ЗЗ. В състава на този текст от Закона за здравето е предвидено административно нарушение, чието изпълнително деяние се осъществява чрез бездействие – неосигуряване от родителя на провеждането на задължителни имунизации на дете.
В НАХД 2538/2011 РС – Стара Загора основен материално-правен въпрос, който обсъжда съдът е в противоречие ли е Законът за здравето с международноправен акт, санкционираният родител се позовава, че е нарушена разпоредбата на чл.5 от Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината. По смисъла на Конвенцията всяка интервенция, свързана със здравето, следвало да се извършва само със свободното и съзнателно изразено съгласие на заинтересованото лице. Заинтересованото лице можело свободно да оттегли съгласието си във всеки един момент.
За потвърждаване на административната санкция, съдът е изложил идентични мотиви, с тези на ВАС (адм. дело 14369/2010). В случая разпоредбата на чл.58, ал.1 от ЗЗ не е в противоречие с цитираната конвенция. Задължението, визирано в разпоредбата на чл.58, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, не е възприето от законодателя, за да бъде в тежест на родителите, а е наложено в резултат на регулиране на важен обществен интерес – констатирани епидемии на заразни болести, разпространени сред децата …. гарантира живота и здравето на останалите деца и ограничава риска от заболеваемост на населението на една държава .
В защита на общественото здраве РБ възприема принципа на задължителност (при определени условия) на имунизациите. Задължителният характер на имунизациите не следва да отрича правото на лицето (лично или в качеството му на родител) да получи достатъчна по обем информация, за съответния препарат, както и възможните нежелани реакции. Задължителният характер на имунопрофилактиката, макар и възприеман като ограничаване на лични права, не е реципрочен на принудително поставяне на ваксина. Всяко лице – лично за себе си или като родител може да откаже поставяне на задължителна ваксина, което поведение ще бъде свързано със съответните негативни административно-правни последици.

106 comments

 • При нередности относно моята имунизация или тази на моето дете, аз мога да се обръщам за информация или да сигнализирам за нередност Районната здравна инспекция. 

 • Здравейте, д-р Радева! Имам въпрос относно поставято на ваккините синфлорикс,пентаксим и хепатит В. Синът ми е на шест месеца-синфлорикс и пентаксим са пропуснати заради липсата им. Предстои ни да ги сложим тази спяда,но от днес брат му е болен. Попитах лекарката за отлагане на ваксините каза,че не може да се отлагат освен ако самото дете те е болно,но аз знам че при борен член на семейството също се отлага. Каза ми че е края на годината и трябва да се отчита,ако искам да подпиша декларация за отказ(аз не искам да ги отказвам). Какво трябва да направя. Благодаря ви предварително.

  • Мария Радева

   Съгласно Наредбата за ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: „Задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат отлагани при наличие на медицински противопоказания съгласно приложение № 10.“

   Медицински противопоказания за имунизациите, включени в Имунизационния календар на Република България

   I. Общи противопоказания
   1. Остри инфекциозни заболявания, включително в периода на реконвалесценция.
   2. Фебрилни състояния.
   3. Активна форма на туберкулоза.
   4. Декомпенсиран сърдечен порок.
   5. Диабет, тиреотоксикоза и надбъбречна недостатъчност в стадий на декомпенсация.
   6. Остри възпалителни заболявания на централната нервна система (менингити, енцефалити, менингоенцефалити) – имунизациите на преболедувалите лица се отлагат за срок от една година след оздравяването.
   7. Хронични активни хепатити и чернодробна цироза – имунизации се прилагат след влизане в клинична и биохимична ремисия и след консултация с профилиран специалист. По изключение, в стадий на обостряне на чернодробното заболяване може да се приложи полиомиелитна ваксина, но след консултация със специалист хепатолог.
   8. Инфекции на пикочните пътища – имунизациите се отлагат до един месец след оздравяването.
   9. Нефротичен синдром – имунизациите се отлагат до спиране на кортикостероидното лечение и след консултация с профилиран специалист.
   10. Автоимунни заболявания – имунизации се прилагат след влизане в ремисия и след консултация с профилиран специалист.
   11. Алергия:
   11.1. не е противопоказание за имунизация пряката фамилна обремененост за алергия (родители, други деца в семейството) – имунизациите се извършват под защита на противоалергични средства;
   11.2. не е противопоказание за имунизация атопичният дерматит и бронхиалната астма – имунизациите се извършват по време на клинична ремисия и под защита на противоалергични средства;
   11.3. противопоказание за имунизация са медицински данни за шок, едем на Квинке и други тежки алергични реакции спрямо съдържащи се във ваксините алергени, като:
   11.3.1. животински белтъци, напр. яйчен белтък за ваксините, произведени на кокоши ембриони или на кокоши ембрионални клетъчни култури (грипна, морбилна, паротитна, жълта треска); това противопоказание не се отнася за ваксини, получени на клетъчни култури от човешки диплоидни клетки;
   11.3.2. антибиотици, които се съдържат в минимални количества (следи) в някои ваксини, напр. неомицин в комбинираната ваксина морбили-паротит-рубеола; алергични прояви от рода на контактния дерматит като израз на забавена свръхчувствителност към неомицин не са противопоказание за имунизация; алергични реакции, свързани с пеницилин или негови производни, не са противопоказание, тъй като такива антибиотици не се съдържат в съвременните ваксини.
   12. (нова – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 09.10.2012 г.) Епилепсия – имунизации се прилагат след влизане в ремисия и след консултация с профилиран специалист.

   II. Противопоказания при живите ваксини
   1. Имунодефицитни състояния
   Като правило, лицата с тежък имунен дефицит не се имунизират с живи ваксини (вирусни или бактериални). Инактивираните ваксини, токсоидите и имуноглобулините не са противопоказани.
   1.1. Вродени:
   1.1.1. първични В-клетъчни синдроми: агамаглобулинемия на Bruton, IgA-дефицит, транзиторна хипогамаглобулинемия, IgG-дефицит;
   1.1.2. първични Т-клетъчни синдроми: Т-клетъчно рецепторна болест, De George syndrome, Hyper IgM;
   1.1.3. комбиниран имунен дефицит;
   1.1.4. комплементарен дефицит.
   1.2. Придобити:
   1.2.1. симптоматична форма на HIV инфекция – противопоказана е само имунизацията против туберкулоза; прилагането на инактивирани ваксини – ДТК, ДТ, ТД, Хепатит Б, хемофилус инфлуенце тип Б, грипна и пневмококова, както и на живата комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола не е противопоказано (в последния случай се има предвид тежкото протичане на естествената морбилна инфекция);
   1.2.2. безсимптомна HIV инфекция – няма противопоказания за имунизация с живи ваксини;
   1.2.3. болни със системни и солидни злокачествени заболявания, подложени на имуносупресивно лечение – при ремисия и най-малко 6 месеца след преустановяване на лечението пациентите нямат противопоказания за всякакъв вид имунизация, с изключение на имунизацията срещу морбили, паротит и рубеола, която се провежда не по-рано от 24 месеца след спиране на лечението;
   1.2.4. трансплантирани пациенти (костномозъчна, бъбречна, чернодробна трансплантация) – при костномозъчна трансплантация прилагането на живата триваксина морбили-паротит-рубеола може да стане най-рано 24 месеца след трансплантацията, а на инактивираните ваксини – ДТК, ДТ, ТД, Хепатит Б, Хемофилус инфлуенце тип Б, грипна и пневмококова – най-рано 12 месеца след провеждане на трансплантацията.
   В случаите, когато е планирана операция за органна трансплантация, е необходимо най-малко един месец преди операцията да бъдат завършени имунизациите с живи ваксини. След трансплантацията няма противопоказания за прилагане на инактивирани ваксини. Препоръчва се ежегодна имунизация с грипна ваксина;
   1.2.5. болни с незлокачествени хематологични заболявания, провеждащи имуносупресивно лечение (автоимунни анемии, тромбоцитопении, левкопении) – имунизациите се провеждат след прекъсване на лечението и настъпване на ремисия след консултация с профилиран специалист;
   1.2.6. болни с аспления (спленектомирани; със заболявания, които водят до функционална аспления, напр. сърповидноклетъчна анемия, или с конгенитална аспления) – поради съществуващия висок риск се препоръчва да се имунизират с ваксини против инфекции, причинявани от пневмококи, менингококи, хемофилус инфлуенце тип Б и ежегодно с грипна ваксина.
   При всички случаи на краткотрайно прилагане (по-малко от 2 седмици) на системна кортикостероидна терапия в ниски до умерени дози, както и при местното им приложение (вкл. вътреставно) няма противопоказания за имунизация с живи ваксини.
   1.3. Коагулопатии, напр. хемофилия – всички имунизации са разрешени непосредствено след заместителна терапия с антихемофилен глобулин.
   1.4. Болест на Хенох-Шьонлайн – по отношение на имунизацията с триваксината морбили-паротит-рубеола е необходима клинична преценка за възможността пациентите да се имунизират съобразно биологичната активност.
   2. Бременност
   Като правило на бременни или жени, които очакват бременност до три месеца, не се прилагат живи атенюирани вирусни ваксини поради теоретичен риск за плода; в тези случаи се препоръчват съответните инактивирани ваксини.
   2.1. При реален риск от заболяване на бременната жена от полиомиелит или жълта треска имунизацията не е противопоказана.
   2.2. Децата на бременни жени могат да бъдат имунизирани с жива морбилна, рубеолна, паротитна и полиомиелитна ваксина, тъй като не съществува риск от предаване на ваксиналните вируси на околните лица при първите три ваксини, а при полиомиелитната ваксина предаването на ваксиналния вирус не е свързано с риск за плода.
   2.3. Приложението на инактивирани ваксини и токсоиди, както и пасивната имунизация с имуноглобулин по време на бременността не носят риск за плода.

   IV. Противопоказания при имунизации на новородени деца
   1. Противопоказания за отлагане на имунизации срещу хепатат В и туберкулоза:
   1.1. Остри инфекциозни заболявания.
   1.2. Фебрилни състояния.
   1.3. Хеморагичен синдром.
   1.4. Съпътстващо лечение с кортикостероиди.
   2. Противопоказания за отлагане на останалите имунизации:
   2.1. Неонатални гърчове с изключение на тези, дължащи се на преходни електролитни или метаболитни нарушения.
   2.2. Перинатална асфиксия и хипоксично-исхемична енцефалопатия II, III степен на тежест, интравентрикуларни кръвоизливи III и IV степен и вътречерепни кръвоизливи с друга локализация.
   3. Недоносеност:
   3.1. Имунизации срещу хепатит тип Б и туберкулоза се започват при достигане на тегло 2000 г, стабилно клинично състояние и липса на противопоказания по т. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4.
   3.2. В случаите, когато майката е с позитивен HBsAg, имунизацията срещу хепатит тип Б се провежда в първите 12 часа след раждането независимо от теглото и гестационната възраст на недоносеното дете.
   3.3. Всички останали имунизации при недоносени деца се провеждат след навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след определения термин за раждане (например при термин за раждане 20.IХ.2012 г. и раждане на 20.VII.2012 г. детето може да се имунизира след 20.ХI.2012 г.).
   Времето за провеждане на имунизации при децата по т. 2 се определя след консултация с педиатър от специализирана практика и при необходимост с детски невролог. Когато се касае за отлагане на имунизациите за срок до 3 месеца, отлагането се извършва по реда на чл. 20, ал. 2. Отлагането на имунизациите за срок над 3 месеца се извършва по реда на чл. 20, ал. 3, като в областната комисия освен педиатър се включва и неонатолог.

   • излиза , че първо трябва да обиколим съответните кабинети за да открием наличието или липсата на изброените болести поради които се отлага имунизацията !!!

 • Пламена Георгиева

  Уважаема Г-жо Радева и аз ви благодаря за статията!!!! Моят въпрос е – мога ли да съдя собствената си държава чрез Европейския съд за нарушаване на човешките ми права чрез задължаването на ваксини спрямо мен и детето ми. И каква е процедурата? Благодаря предварително!!!

  • Мария Радева

   Не съм изключителен специалист по международно право и не бих могла компетентно да отговоря на Вашия въпрос.Следва да се обърнете към колега, който се е специализирал в областта на правата на човека.

 • Здравейте,октомври месец ще подават документи за детските.Синът ми е на една година и един месец,но ваксината за 13-стия месец ще я правим ноември.Личната не искаше да ме разхожда за да минем всичко наведнъж ( тегло,размери+ ваксина) .Имам само 3 дена докато се прибера в родния си град за да си оправя документите.Може ли да ми кажете личната дали ще ми даде бележката без проблем или ще трябва имунизацията за 13 месец да я направим сега.
  Благодаря предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Не бих могла да зная каква бележка ще Ви даде вашата лична лекарка. Ако трябва да съм честна – издаденият медицински документ следва да отразява истинското състояние на нещата.

 • Здравейте, синът ми е с направени частични имунизации /до 3 мес. възраст вкл./, след което освободен по медицински причини. Тъй като повече няма да бъде освобождаван /на 2г. и 6м./ ме интересува, имат ли право да ни задължат да направим вече пропуснатите за възрастта ваксинации или следва да се поставят само тези, които са за съответната настояща възраст. Благодаря

  • Да, задължени сте да наваксате и отложените до момента имунизации, ако не сте освободени за цял живот от тях или някои от тях. При някои имунизации схемата за поставяне се променя след определена възраст, може да отпаднат дози. Като родител, може да решите да не поставяте повече имунизации на детето си, никой не може да ви принуди, но подлежите на санкции/ограничения като парични глоби, недопускане на детето до детска градина и т.н.

  • Мария Радева

   Никой не може да ви задължи да бъде поставена имунизация.
   В случай, че няма медицински причини за отлагане или недоставяне на имунизацията – в останалите случаи решението е на родителя, за което той носи съответната отговорност.

 • Ивелина Георгиева

  Здравейте,
  Аз съм майка на две деца, първото без имунизации. Съставиха ми акт за отказа ми от ваксини, който акт обжалвах в съда и падна. Повече не ме закачиха(детето ми вече е на 2 г.) Второто ми дете също е без ваксини и сега пак ми съставят акт само че този път е за ваксините отказани в Родилният дом, докато предният беше за тези при личният лекар. Акта за първото дете падна по причината, че в закона никъде не е описано колко време мога да отлагам ваксината преди това да е нарушение (точен цитат в момента не мога да дам).
  Въпросът е дали изобщо имам някакъв шанс да падне и новият акт, след като не знам дали тези ваксини от родилния дом могат да бъдат отлагани.
  И какви доводи мога да използвам за да защитя правото си след като тези за нарушаването на правото ми на избор не са важни за ВАС?
  Благодаря!

  • Здравей! Имаш шанс ако при съставянето на АУАН (акта) или НП (наказателното постановление) има сериозни грешки/пропуски, което няма как да стане ясно от оскъдната информация, която си дала.

  • Мария Радева

   На обжалване подлежи издаденото Наказателно постановление, а не акта.
   Не бих могла да се ангажирам с каквито и да е доводи, защото не познавам фактическата обстановка, както и издаденото наказателно постановление.
   Даване на прави съвети в такъв форум е малко несериозно и не бих искала да подвеждам когото и да е.

 • Как да се разбере какъв е срока на изследвания на кръв и урина преди постъпване на детето в детска ясла, защото някъде е записано едноседмичен, а някъде едномесечен.
  Предварително Ви благодаря за отговора!

  • Мария Радева

   За да сте сигурен, че няма да правите излишни изследвания, най-добре се съобразете с изискванията на конкретната детска градина. Попитайте в детската градина и там следва да ви дадат информация.

 • Андрей Андреев

  Здравейте. Имам следния въпрос:
  При прием на дете в ДГ, документите от личния лекар за здравословното състояние на детето и тези за имунизациите се предават на медицинската сестра на съответната ДГ. Имунизациите не са направени по несъгласие на родителите, но детето е в отлично здравословно състояние и посещава детското заведение 2 месеца. Поради липсата на тези имунизации е направен акт на медицинската сестра(която никой не е запознал с този казус). Този акт реален ли е, или просто инспекторите от РЗИ са решили да отчетат някаква дейност и да се заяждат…?
  Може ли този акт да падне в съда?
  Моля ви за някакъв съвет.

  • Мария Радева

   Актовете за установяване на административно нарушение не се обжалват. Обжалват се издадените след актовете наказателни постановления.
   Не мога да кажа – дали това наказателно постановление е правилно. Зависи спазена ли е процедурата, какво нарушение е констатирано, каква санкция е наложена.

   • Андрей Андреев

    Констатираното нарушение, е че медицинската сестра е приела дете без имунизации (поради отказа и подписа на родителите). Санкцията наложена от инспекторите е между 300 до 800 лева.
    В случай, че родителите са отказали; лекаря е подписал документите, нужни за постъпване на това дете, трябва ли тази санкция да бъде реална?

    • Мария Радева

     Наложената санкция не може да е от …. до …. – тя е винаги точно определена.
     За да ви дам някакъв отговор по принцип следва да зная правното основание, на което санкцията е наложена – това е кой член е нарушен, от кой нормативен акт, къде е уредена съответната санкция. Всичко това го пише в акта. Без тази информация – всякакъв отговор е несериозен!

    • Приемът на деца в детските градина става съгласно изискванията на Наредба 3/2007 за здравните изисквания към детските градини (чл. 4). В нея съвсем ясно е написано, че деца без задължителните за възрастта имунизации могат да се приемат в детска градина при наличие на противопоказания за имунизация и ако са освободени по реда на Наредба 15/2005 за имунизациите в България.
     Отказа на родителите, подписа на лекаря и факта, че детето е здраво не са причини да се нарушава Наредба 3/2007.
     Съвсем друг е въпроса дали акта (АУАН) и наказателното постановление (НП), ако вече е издадено такова, са написани кадърно и дали е възможно да бъдат отменени при обжалване.

 • Здравейте, много се радвам, че попаднах на Вашата статия! Скромното ми мнение е, че е обективна и показва ситуацията такава каквато е! Всеки има претенции да има права, но ако трябва да се бори за тяхното постигане – просто изчезва! Мили родители, НЕ СЕ ПРАВИ ТАКА! Авторката на статията, г-жа Радева ни представя юридическата страна на въпроса – права, задължения, административни наказания и последствия при евентуален отказ! След като считате за несправедлив законът, какво правите, за да се промени това (изключвам словоизлиянията на едни и същи агресивни и крайно незнаещи хора, които считат за свое призвание да съсипят и най стойностна информация с неадекватност? Аз също искам да имам права и да си нося лично отговорността за собственото си решение! Но считам, че не е мястото да го правя тук под тази статия! Тя сама по себе си е интелектуален труд на автора, от когото нищо не зависи! Въпросът с ваксините не е нито юридически, нито медицински и промяната му зависи единствено от волята на политическата власт, която би трябвало да се съобрази с желанието на т.нар. общество! Така, че моля Ви, ако сте интелигентни и знаещи хора, не нападайте авторката, а се обединете и работете за постигане на свободен избор. Тук може да видите и статута на ваксините в държавите-членки на ЕС и да прецените реално възможно ли е да станем и ние страна с препоръчителни ваксини. За мен лично няма смисъл да се пишат хиляди коментари и в крайна сметка да не съдържат нищо смислено или да се отклоняват от темата! Авторката представя изключително адекватно ситуацията!

 • Здравейте, много се радвам, че попадна на Вашата статия! Скромното ми мнение е, че е обективна и показва ситуацията такава каквато е! Всеки има претенции да има права, но ако трябва да се бори за тяхното постигане – просто изчезва! Мили родители, НЕ СЕ ПРАВИ ТАКА! Авторката на статията, г-жа Радева ни представя юридическата страна на въпроса – права, задължения, административни наказания и последствия при евентуален отказ! След като считате за несправедлив законът, какво правите, за да се промени това (изключвам словоизлиянията на едни и същи агресивни и крайно незнаещи хора, които считат за свое призвание да съсипят и най стойностна информация с неадекватност? Аз също искам да имам права и да си нося лично отговорността за собственото си решение! Но считам, че не е мястото да го правя тук под тази статия! Тя сама по себе си е интелектуален труд на автора, от когото нищо не зависи! Въпросът с ваксините не е нито юридически, нито медицински и промяната му зависи единствено от волята на политическата власт, която би трябвало да се съобрази с желанието на т.нар. общество! Така, че моля Ви, ако сте интелигентни и знаещи хора, не нападайте авторката, а се обединете и работете за постигане на свободен избор. Тук може да видите и статута на ваксините в държавите-членки на ЕС и да прецените реално възможно ли е да станем и ние страна с препоръчителни ваксини. За мен лично няма смисъл да се пишат хиляди коментари и в крайна сметка да не съдържат нищо смислено или да се отклоняват от темата! Авторката представя изключително адекватно ситуацията!

  • Мария Радева

   Благодаря за подкрепата!
   Разбирам, че въпросът с имунизациите е доста интересен и предизвиква широка дискусия. Всеки има право на мнение и ако е решил да го изрази в коментар – мога само да му бъда благодарна.
   Безспорен факт е обаче, че въпросът с имунизациите е на първо място политически – за съжаление!
   Дълбокото му убеждение е, че поради други фактори – малцинства, възможно е да има и някакви други финансови интереси – режимът на имунизациите в РБ няма да бъде променен скоро.

   Разбирам родителите, които се съмняват и искат най-доброто за децата си!
   Факт е, че и аз бях поставена пред подобен избор.
   Както вече неведнъж съм казвала – детето ми е редовно ваксинирано. Когато обаче ми предложиха да включва детето си в програма за препоръчителна ваксинация – дълбоко се замислих. Факт е, че не вярвам в теорията за великата конспирация, но не повярвах и на кампанията на МЗ, не повярвах и на личния лекар на детето, когото безкрайно уважавам! Но в този случай бях скептична.
   Потърсих съвет от брат ми, който работи в чужбина. И едва когато той ми каза, че и при тях е имало подобна кампания – се доверих. Доверих се на решението на здравните власти в чужда държава, а не в собствената си?! Неговият отговор мотивира избора ми да ваксинирам детето си …. дали е било за добро? Искрено се надявам и Бог да я пази!

 • Имунизациите както всякое нещо на този свят е едновременно с плюсове и минуси. В този случай те се явяват много повече вредоносни,отколкото полезни. Затова трябва да бъдат по преценка на родителите(с предимство на майката при съпружеско неединодушие). Просто днес съществува страшно иго: научното! От него надали ще има избавление… То е несравнимо по-опасно от теократичното. /За сведение на усъмнилите се за мое пристрастие към верски култове съобщавам, че не съм присъединен към религии, но изявено уважавам Библията./

 • Здравейте, аз нямам нито една имунизация, на 31 годишна възраст съм. За мое голямо щастие съм била алергична почти към всичко и с „ТАЛОН“ така му казваха по комунизма бях освободена от всички имунизации. Здрава, права съм, единственото от което съм боледувала е заушка, детските шарки и бронхо пмевмония. Всяка година си правя пълни изследвания и допълнителни и съм здрава като камък. Цял живот съм живяла в радиацията в София , а не на село на чист въздух , посещавала съм детска ясла, градина и завършено висше образование, както се казва минала съм през всички задължителни и полузадължителни за оцеляване в България институции и майка ми не ме е гледала в инкубатор. Расла съм както всички останали деца, но с късмета да не бъда имунизирана и да влизам в рисковата група на деца с аутизъм. Факт е че родители раждат здрави деца и след ваксината става злината. Аз лично не бих си имунизирала децата с ваксините предлагани в България. 50-100 лева под масата и да пише в картона имунизиран. Незнам дали знаете, но едно дете може да се имунизира за детски паралич по схема и след 6 годишна възраст,както и за други болести като туборколоза , тогава когато организмът на детето има изграден някакъв имунитет , а не малко бебе , което няма никакъв имуниутет. И не ми е необходима медицинска диплома за да знам, че риска е по-голям ако те имунизират, отколкото да не те. Всеки родител решава сам за себе си. Но нека да не се доверяваме на докторите толкова лесно. Нека да проверяваме първо дали ваксината която предлагат на детето ви е ваксина , с която ваксинират децата в Швеция, Швейцария държави които държат изключително много на здравето като цяло. Да се проверят дали с тези ваксини ваксинират децата в държавите, където са произведени тези ваксини или там имат право на избор на ваксина.

 • Здравейте,
  Благодаря Ви за създаването на този сайт, мисля че получаваме полезна информация от него.

  Имам следният въпрос. До момента детето ми е имунизирано с всички задължителни ваксини според имунизационния календар, и вече 3 години посещава детска градина. Вследствие на по-добрата си информираност в последните години, промених мнението си за ваксините, и вече не смятам че са толкова полезни за здравето ни. Решил съм да не го ваксинирам повече. В момента детето ми посещава подготвителна предучилищна група в детска градина, но очаквам, че след решението ми за ваксините може да имам проблеми в детската градина.
  -въпросът ми е, може ли да ми бъде отказан достъп до детска градина, която до момента сме посещавали 3 години.(в закона под „прием“ в детска градина се разбира какво точно- първоначален прием, или самото посещение в ДГ)

  -имате ли такива реални случаи във вашата практика – отказан последващ достъп (не при първоначален прием) до ДГ заради неваксиниране.

  -ако на детето ми бъде отказан достъп до ДГ, ще имам ли проблеми с приемането му в първи клас догодина. Както всички знаем, предучилищната подготовка на децата е задължителна по закон. Ако заради задължителни ваксини, които не сме сложили, бъдем лишени от задължителната ни предучилишна подготовка, възможно ли е да ми бъде отказано записване в първи клас, поради факта, че няма да имам удостоверение от детската градина за завършена предучилищна група.(както знаем всички, такова удостоверение се изисква при подаване на документи за записване в първи клас)

  • Здравейте!
   Конкретно за Вашия случай ми е трудно да кажа дали бихте имали проблем, защото е важно на каква точна възраст е детето, кои ваксини сте отказали, от кое населено място сте и т.н.
   По принцип е възможно след отказ от задължителни имунизации да се откаже достъп до детско заведение на дете, което вече посещава заведението.
   Към момента в първи клас се приемат и деца без завършена предучилищна група. Вероятно и в бъдеще ще е така. Училищното обучение е задължително според Конституцията на РБ, а предучилищното само според Закона за народната просвета.

  • Мария Радева

   Разбирам притеснението Ви като родител, както и решението, което сте взели за собственото си дете.

   Наредба 3/2007 за здравните изисквания към детските градини урежда, че данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта се прилагат към заявлението за прием в детската градина. Наредбата не урежда случай, в който детето се отстранява от детската градина поради липса на ваксини. Личното ми мнение е, че едва ли ще се стигне до подобно развитие на ситуацията.
   Нямам информация за подобни случаи на отстраняване на вече прието дете от детска градина.

   Относно последиците, в случай че детето не е посещавало детска градина – не мога да ви бъда полезна, защото не работя в сферата на началното образование.

   Мисля, че няма от какво да се притеснявате – детето ви ще завърши детска градина:)

 • Бихте ли коментирала чл. 19 от НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
  При изпълнение на условията в чл. 19 имунизацията се счита за завършена. Това би означавало, че БЦЖ ваксината не е задължителна, както и някои реимунизации.

  • Мария Радева

   Чл. 19 указва кога имунизацията се сита за завършена, а не кои са задължителни.
   А кои са задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват съгласно Имунизационния календар на Република България (чл. 2, ал.2 от наредбата)
   БЦЖ ваксина е посочена като задължителна в Имунизационния календар.

   • Няма логика – след като съгласно чл. 19 от наредбата се счита, че имунизацията е завършена (тоест счита се, че човекът си е създал необходимия имунитет)при 3 приема комбинирана петкомпонентна ваксина срещу полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, хемофилус инфлуенце тип Б, защо се изисква 4 прием на 16-ия месец? Не е ясно защо законодателят е разграничил двете понятия. Моля да коментирате

    • Чл. 2 от Наредба 15/2005 определя задължителните имунизации и РЕИМУНИЗАЦИИ, т.е. всичко, изредено в този член и съответно посочено в Имунизационния календар (приложение 1)е задължително. Смисълът на чл. 19 не е да поясни кога точно човек си е създал имунитет. А ако следите изказванията на водещи фигури в здравеопазването, сигурно сте забелязали, че не е съвсем ясно кога и дали човек си създава имунитет след определен брой имунизации. Все трябват още и още, за по-по-най-сигурно. 🙂

 • Как стоят нещата с реимунизациите?
  Дъщеря ми е имунизирана със задължителните ваксини до единадесетата си годишнина,но сега следват реимунизации които аз не желая да правя.
  Пак ли се разглежда като отказ?

  • Мария Радева

   Формално Законът за здравето визира понятието „имунизация“. Наредба 15 също визира имунизации и реимунизации, но личното ми мнение е, че по отношение на отказа от реимунизация следва да се приложи режима на имунизациите. Компетентен отговор следва да бъде даден от МЗ, съответно РЗИ.

 • Определено съм за свободния избор! Така или иначе повечето хора са настроени, че ваксините ги предпазват тях и децата им. Аз не съм на същото мнение. Била съм свидетел на много мои роднини и приятелки майки, които подлагат децата си на задължителните ваксини и след ваксината се появяват тежки усложнения. Вярно е, че много от тях нямат проблем с ваксините. Но има случаи, в които детето е пред осакатяване преди още да е с развито самосъзнание, както се казва. Тоест, ако ваксината се постави некомпетентно има реална опасност детето Ви да остане осакатено до живот! Според трябва много отговорно да се отнасяме към всякакъв вид ваксини! В крайна сметка ти вкарват истински вируси в тялото!

  • Здравейте, в крайна сметка е крайно време да се спре със законовите изисквания и да се обърне внимание на индивидуалния случай на всяко дете.Аз съм майка на момиче, което вече е на 8г.Когато навърши 2г. й беше направена ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА имунизация с ДТК-при това беше реимунизация.По време на поставянето на инжекцията тя е имала активна алергична реакция, скрита вирусна инфекция…и куп други скрити неща.Тя направи гърч, само по чудо я спасиха, благодарение на бързата ни реакция-много бързо я откарахме в болница-и навременната намеса на лекарите в ДО на нашата болница.И това не е единичен случай, от нашето село имаше още деца, които реагираха по определен начин.До колкото ми е известно и други деца в България страдат-някои изпадат и в будна кома.Така, че потам аз-до кога държавата ще казва, че административните разпоредби са по-важни от здравето ни? Кой провежда необходимите изследвания сред населението и фармацефтичните компании, за качеството на ваксините?Защо социалните служби не се занимавата с отделните случаи и не предлагат пред съответните ресори да се направи промяна в законодателството за такива случаи като моя?Аз също не взимам детски надбавки, въпреки че имам право.И слава богу детето ми вече няма нужда от детска градина.От регионалното поделение на РИОКОЗ направиха някаква проверка, зададоха ми няколко въпроса-вече и аз не си спомням какви, защото тогава не бях на себе си- и толкова.Нали обществения интерес е важен за създаването на тези наредби и разпоредби-отделния човек не е ли част от това общество?Моето дете и тези като него част от кое общество са?! И последно-след този случай имунната система на детето ми беше срината, разболя се от какво ли не-имаше проблеми с бъбреците, мононуклеоза, чести вирусни инфекции и накрая бронхиална астма.Държавните разпоредби по никакъв начин не ми помогнаха, никой държавен служител не е дошъл да ме пита как гледам детето, защо не работя и от къде намирам пари да го гледам.Още повече, че сега съм и почти разведена.Къде са социалните работници?Какво работят те всъщност-седят и попълват документи ли?Това ли им е работата?Дано се реши този проблем, защото аз няма да рискувам живота на детето ми доброволно, пък ако ще и в затвора да вляза!

   • По този повод имам въпрос: Как се наказва лекар, който постави ваксина на дете, което в момента е болни ил има активна алергия и т.н. Тук се говори за наказания на родители, които не разрешават децата им да са ваксинирани. Моля, цитирайте нормативен документ, в който пише на какво наказание подлежат лекарите.

    • Мария Радева

     Наредбата за имунизациите е подзаконов нормативен акт, издаден на основание Закона за здравето. В този закон е предвидена санкция за нарушения на неговите разпоредби, както и на подзаконовите актове, издадени на негово основание. Каква ще е санкцията – може да каже единствено РЗИ – това е контролният орган относно имунизациите.

     Наредбата за имунизациите регламентира стриктно процедурата и основанията за отлагане на имунизацията.
     Задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат отлагани при наличие на медицински противопоказания съгласно приложение № 10.

     Медицински противопоказания за имунизациите, включени в Имунизационния
     календар на Република България
     I. Общи противопоказания

     1. Остри инфекциозни заболявания, включително в периода на
     реконвалесценция.

     2. Фебрилни състояния.

     3. Активна форма на туберкулоза.

     4. Декомпенсиран сърдечен порок.

     5. Диабет, тиреотоксикоза и надбъбречна недостатъчност в стадий на
     декомпенсация.

     6. Остри възпалителни заболявания на централната нервна система
     (менингити, енцефалити, менингоенцефалити) – имунизациите на преболедувалите
     лица се отлагат за срок от една година след оздравяването.

     7. Хронични активни хепатити и чернодробна цироза – имунизации се
     прилагат след влизане в клинична и биохимична ремисия и след консултация с
     профилиран специалист. По изключение, в стадий на обостряне на чернодробното
     заболяване може да се приложи полиомиелитна ваксина, но след консултация със
     специалист хепатолог.

     8. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 9.10.2012 г.)
     Инфекции на пикочните пътища – имунизациите се отлагат до един
     месец след оздравяването.

     9. (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 9.10.2012 г.)
     Нефротичен синдром – имунизациите се отлагат до спиране на кортикостероидното
     лечение и след консултация с профилиран специалист.

     10. Автоимунни заболявания – имунизации се прилагат след влизане в
     ремисия и след консултация с профилиран специалист.

     11. Алергия:
     11.1. не е противопоказание за имунизация пряката фамилна обремененост
     за алергия (родители, други деца в семейството) – имунизациите се извършват
     под защита на противоалергични средства;
     11.2. (доп. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 9.10.2012 г.)
     не е противопоказание за имунизация атопичният дерматит и бронхиалната
     астма – имунизациите се извършват по време на клинична ремисия и под
     защита на противоалергични средства;
     11.3. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 9.10.2012 г.)
     противопоказание за имунизация са медицински данни за шок, едем
     на Квинке и други тежки алергични реакции спрямо съдържащи се във ваксините
     алергени, като:
     11.3.1. животински белтъци, напр. яйчен белтък за ваксините,
     произведени на кокоши ембриони или на кокоши ембрионални клетъчни култури
     (грипна, морбилна, паротитна, жълта треска); това противопоказание не се
     отнася за ваксини, получени на клетъчни култури от човешки диплоидни клетки;
     11.3.2. антибиотици, които се съдържат в минимални количества (следи) в
     някои ваксини, напр. неомицин в комбинираната ваксина морбили-паротит-
     рубеола; алергични прояви от рода на контактния дерматит като израз на
     забавена свръхчувствителност към неомицин не са противопоказание за
     имунизация; алергични реакции, свързани с пеницилин или негови производни,
     не са противопоказание, тъй като такива антибиотици не се съдържат в
     съвременните ваксини.

     12. (Нова – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 9.10.2012 г.)
     Епилепсия – имунизации се прилагат след влизане в ремисия и след
     консултация с профилиран специалист.
     II. Противопоказания при живите ваксини

     1. Имунодефицитни състояния
     Като правило, лицата с тежък имунен дефицит не се имунизират с живи
     ваксини (вирусни или бактериални). Инактивираните ваксини, токсоидите и
     имуноглобулините не са противопоказани.
     1.1. Вродени:
     1.1.1. първични В-клетъчни синдроми: агамаглобулинемия на Bruton,
     IgA-дефицит, транзиторна хипогамаглобулинемия, IgG-дефицит;
     1.1.2. първични Т-клетъчни синдроми: Т-клетъчно рецепторна болест, De
     George syndrome, Hyper IgM;
     1.1.3. комбиниран имунен дефицит;
     1.1.4. комплементарен дефицит.
     1.2. Придобити:
     1.2.1. (изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г., бр. 47 от 2013 г. , в сила от
     28.05.2013 г.) симптоматична форма на HIV инфекция – противопоказана е само
     имунизацията против туберкулоза; прилагането на инактивирани ваксини – ДТК,
     ДТ, ТД, Хепатит Б, Хемофилус инфлуенце тип Б, грипна и пневмококова, както и
     на живата комбинирана ваксина морбили-паротит-рубеола не е противопоказано (в
     последния случай се има предвид тежкото протичане на естествената морбилна
     инфекция);
     1.2.2. безсимптомна HIV инфекция – няма противопоказания за имунизация
     с живи ваксини;
     1.2.3. болни със системни и солидни злокачествени заболявания,
     подложени на имуносупресивно лечение – при ремисия и най-малко 6 месеца след
     преустановяване на лечението пациентите нямат противопоказания за всякакъв
     вид имунизация, с изключение на имунизацията срещу морбили, паротит и
     рубеола, която се провежда не по-рано от 24 месеца след спиране на лечението;
     1.2.4. (изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 9.10.2012 г.,
     бр. 47 от 2013 г. , в сила от 28.05.2013 г.) трансплантирани пациенти
     (костномозъчна, бъбречна, чернодробна трансплантация) – при костномозъчна
     трансплантация прилагането на живата триваксина морбили-паротит-рубеола може
     да стане най-рано 24 месеца след трансплантацията, а на инактивираните
     ваксини – ДТК, ДТ, ТД, Хепатит Б, Хемофилус инфлуенце тип Б, грипна и
     пневмококова – най-рано 12 месеца след провеждане на трансплантацията.
     В случаите, когато е планирана операция за органна трансплантация, е
     необходимо най-малко един месец преди операцията да бъдат завършени
     имунизациите с живи ваксини. След трансплантацията няма противопоказания за
     прилагане на инактивирани ваксини. Препоръчва се ежегодна имунизация с
     грипна ваксина;
     1.2.5. болни с незлокачествени хематологични заболявания, провеждащи
     имуносупресивно лечение (автоимунни анемии, тромбоцитопении, левкопении) –
     имунизациите се провеждат след прекъсване на лечението и настъпване на
     ремисия след консултация с профилиран специалист;
     1.2.6. (изм. – ДВ, бр. 47 от 2013 г. , в сила от 28.05.2013 г.) болни
     с аспления (спленектомирани; със заболявания, които водят до функционална
     аспления, напр. сърповидноклетъчна анемия, или с конгенитална аспления) –
     поради съществуващия висок риск се препоръчва да се имунизират с ваксини
     против инфекции, причинявани от пневмококи, менингококи, хемофилус инфлуенце
     тип Б и ежегодно с грипна ваксина.
     При всички случаи на краткотрайно прилагане (по-малко от 2 седмици) на
     системна кортикостероидна терапия в ниски до умерени дози, както и при
     местното им приложение (вкл. вътреставно) няма противопоказания за
     имунизация с живи ваксини.
     1.3. Коагулопатии, напр. хемофилия – всички имунизации са разрешени
     непосредствено след заместителна терапия с антихемофилен глобулин.
     1.4. Болест на Хенох-Шьонлайн – по отношение на имунизацията с
     триваксината морбили-паротит-рубеола е необходима клинична преценка за
     възможността пациентите да се имунизират съобразно биологичната активност.

     2. Бременност
     Като правило на бременни или жени, които очакват бременност до три
     месеца, не се прилагат живи атенюирани вирусни ваксини поради теоретичен
     риск за плода; в тези случаи се препоръчват съответните инактивирани
     ваксини.
     2.1. При реален риск от заболяване на бременната жена от полиомиелит
     или жълта треска имунизацията не е противопоказана.
     2.2. Децата на бременни жени могат да бъдат имунизирани с жива
     морбилна, рубеолна, паротитна и полиомиелитна ваксина, тъй като не
     съществува риск от предаване на ваксиналните вируси на околните лица при
     първите три ваксини, а при полиомиелитната ваксина предаването на
     ваксиналния вирус не е свързано с риск за плода.
     2.3. Приложението на инактивирани ваксини и токсоиди, както и пасивната
     имунизация с имуноглобулин по време на бременността не носят риск за плода.
     III. (Отм. – ДВ, бр. 57 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.).
     IV. (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2012 г., в сила от 9.10.2012 г.)
     Противопоказания при имунизации на новородени деца

     1. Противопоказания за отлагане на имунизации срещу хепатат Б и
     туберкулоза:
     1.1. Остри инфекциозни заболявания.
     1.2. Фебрилни състояния.
     1.3. Хеморагичен синдром.
     1.4. Съпътстващо лечение с кортикостероиди.

     2. Противопоказания за отлагане на останалите имунизации:
     2.1. Неонатални гърчове с изключение на тези, дължащи се на преходни
     електролитни или метаболитни нарушения.
     2.2. Перинатална асфиксия и хипоксично-исхемична енцефалопатия II, III
     степен на тежест, интравентрикуларни кръвоизливи III и IV степен и
     вътречерепни кръвоизливи с друга локализация.

     3. Недоносеност:
     3.1. (Изм. – ДВ, бр. 47 от 2013 г. , в сила от 28.05.2013 г.) Имунизации
     срещу хепатит тип Б и туберкулоза се започват при достигане на тегло 2000 г,
     стабилно клинично състояние и липса на противопоказания по т. 1.1, 1.2, 1.3 и
     1.4.
     3.2. В случаите, когато майката е с позитивен HBsAg, имунизацията срещу
     хепатит тип Б се провежда в първите 12 часа след раждането независимо
     от теглото и гестационната възраст на недоносеното дете.
     3.3. Всички останали имунизации при недоносени деца се провеждат след
     навършена коригирана двумесечна възраст, т.е. два месеца след
     определения термин за раждане (например при термин за раждане
     20.IХ.2012 г. и раждане на 20.VII.2012 г. детето може да се имунизира
     след 20.ХI.2012 г.).
     Времето за провеждане на имунизации при децата по т. 2 се определя след
     консултация с педиатър от специализирана практика и при необходимост с
     детски невролог. Когато се касае за отлагане на имунизациите за срок до
     3 месеца, отлагането се извършва по реда на чл. 20, ал. 2. Отлагането
     на имунизациите за срок над 3 месеца се извършва по реда на чл. 20, ал.
     3, като в областната комисия освен педиатър се включва и неонатолог.

  • Мария Радева

   Благодаря за коментара.
   Това, което мога да кажа е – само да са живи и здрави децата и Господ да ги пази!

 • (3) Родители или настойници, които не осигуряват провеждането на задължителните имунизации на децата си, се наказват с глоба от 50 до 100 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е от 100 до 200 лв. (това е санкцията за родители)

  Когато откажем една ваксина, глобят ни и платим глобата има ли срок, в който ни задължават да я поставим ? Това ли е повторно нарушение или по-скоро повторно нарушение е отказ от поставяне на друга ваксина?

  • Мария Радева

   Дори и да ви глобят не могат да ви задължат да поставите ваксината.
   Кога нарушението е повторно – имам подробен отговор на този въпрос тук в коментарите. Но най-общо казано повторно е всеки следващ отказ от поставяне на ваксина, който е осъществен след влизане в сила на предходната санкция.

 • Здравейте имам следното питане: има ли някакво сдружение на родители срещу ваксините

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Възможно е да има. Родителите в тази насока са доста активни, както виждате и от коментарите в сайта.
   Но аз не работя със сдружения на пациентите и не мога да ви дам по-изчерпателна информация. Но можете да видите някои от коментарите в сайта и да се свържете с техните податели. Мога да ви помогна да осъществите една такава връзка.

 • Здравейте г-жо Радева,
  може ли да ми кажете къде точно е упоменато, че на деца без направени задължителни имунизации не позволено да бъдат приети в детска градина.
  Благодаря ви!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Точно така забраната не е упомената, но това е изводът от прилагането на следните разпоредби, които ще цитирам:

   НАРЕДБА № 3 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2007 ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

   Чл. 4. (1) В детските градини целогодишно се приемат деца въз основа на писмено заявление, подадено от родителите.
   (2) Към заявлението се прилагат следните документи:
   1. копие от акта за раждане на детето;
   2. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
   3. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
   4. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
   5. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
   6. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
   (3) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

   От тази разпоредба е видно, че ако детето няма направени задължителните имунизации, то няма да получи един от задължителните документи, които се изискват за прием.
   Ако твърдите, че липсващите ваксини са с оглед някакви противопоказания – за това има специален ред за удостоверяване – това изключение е уредено в ал. 2

   • Иван Стаменов

    Според Конституцията на Р.България
    липсата на имунизаци не може да бъде аргумент за ограничаване
    възможността на едно дете да постъпи в детско или учебно заведение.

    Освен това възниква резонен въпрос:
    Ако ваксините предпазват в 100 % имунизираните,
    тогава какъв е проблемът редом с тях да се приеман неимунизирани?

    • Извадки от Конституцията на България:
     Чл. 6.
     (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.

     Чл. 53.
     (1) Всеки има право на образование.

     Конситуцията е върховен закон на РБ и нито един друг закон или подзаконов нормативен акт, няма по – голяма сила от Конституцията. А задължението за ваксиниране се съдържа в закон, който е с по-нисък ранг от Конституцията, т.е. могат да ви глобят, че отказвате, но не и да откажат образование на детето ви.

     • Мария Радева

      По принцип това, това което казвате е вярно … но само по принцип.

      Ограниченията, за недопускане до детски градини при липса на имунизация е въведено с наредба. Тази наредба вече е обсъждана от ВАС и е преценено, че тя не е в противоречие със Закона за здравето, който въвежда задължителните имунизации. Преценено е, че наредбата съответства със закона и при съществуващите разпоредби – преразглеждане на този въпрос е недопустимо.

    • Мария Радева

     Формално погледнато това ограничение не е в Конституцията. Но факт е, че в момента в РБ – това е законодателството свързано с имунизациите.

 • Ясно, но ако след като ме глобят отново итказа да сложа същата ваксина могат ли пак да ме глобят за нея? Незнам дали се разбира какво питам. Те ме глобяват аз не я слагам и с това приключва ли се или сле известно време пак ще ме глобят за същата ваксина ( приемаме, че не е сложена и няма да бъде сложена)

  • Мария Радева

   Мога да дам същия отговор. За едно нарушение – можете да бъдете санкционирана само веднъж. Няма как да бъдете глобена втори път – нали вече сте били глобена веднъж.

 • Може ли да отговорите на въпроса ми, който съм задала, а именно: ако не сложа една ваксина на бебето колко пъти по закон могат да ме глобят за нея? В продължение на какъв период от време? В смисъл ако пропуснатата ваксина е на бебе на 1 месец докога ще ме глобяват, колко месеца, години има давност?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   не съм отговаряла на последните въпроси, защото в момента сменям доставчика си и има известни технически проблеми.
   Така принципно зададен въпроса – мога да отговаря само по принцип. за всяко административно нарушение се налага една единства санкция, т.е. във вашия случай – принципният отговор е само веднъж.

 • Честно казано, не разбирам какво провокира нападките на хората, които оставят коменари, срещу авторката на статията. Статията е обективна, без да изразява определено мнение, има информативен характер. Ясно представя ситуацията в страната по отношение на задължителните ваксини и опциите на родителите. Ако нещо от тази ситуация не харесва на някой от читателите и те не я приемат, не мисля, че е конструктивно да се убие вестоносецът. Потърсете правата си, щом смятате, че имате такива и те са погазени. Има и други съдилища извън ВАС и извън България. Има и други начини за борба.
  Всеки може да пуска ехидни и гневни коментари, но не мисля, че адресатът им е подходящ. А можете ли да направите нещо повече от това, за да промените положението?

  • Мария Радева

   Много благодаря за коментара!
   Не Ви познавам и затова съм изключително изненадана от подобна защита! И аз не зная с какво предизвиках този гняв, който сигурно е справедлив, но аз не нося вина за закованата уредба на на имунизациите в РБ.

   В момента, в който реших да направя този сайт и да остава възможност за коментари – вече бях взела твърдото решение, че няма да ограничавам коментарите, вкл. и негативните. Единственото, което не допускам да излиза са цинични и обидни думи.

   Много благодаря за подкрепата!

 • Още един въпрос, ако не сложа една ваксина на бебето колко пъти по закон могат да ме глобят за нея? В продължение на какъв период от време? В смисъл ако пропуснатата ваксина е на бебе на 1 месец докога ще ме глобяват, колко месеца, години има давност?

  • Мария Радева

   Административни санкции (с малки изключения, които не се отнасят до описания случай) могат да бъдат налагани до една година след датата на извършване на нарушението.

 • Бих искала да попитам на дали детето ми ще му бъде позволено да ходи на училище ако решим да откажем жаксинациите?

  • Мария Радева

   Съгласно настоящите разпоредби, не смятам, че има предвидена подобна забрана.

 • Може ли да кажете къде точно са описани санкциите при отказ от задължителните имунизации.Благодаря.

  • Мария Радева

   Санкциите са предвидени в Закона за здравето.

   Чл. 209. (1) Който не се яви на задължителен профилактичен медицински преглед, изследване или имунизация, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване – от 100 до 200 лв. (този случаи е когато имунизацията е предвидена за пълнолетно лице)

   (3) Родители или настойници, които не осигуряват провеждането на задължителните имунизации на децата си, се наказват с глоба от 50 до 100 лв. При повторно извършване на нарушението глобата е от 100 до 200 лв. (това е санкцията за родители)

   • А ПРИ ТРЕТО НЕЯВЯВАНЕ?

    • Мария Радева

     Здравейте!
     Използваният в чл.209, ал.3 термин „повторно нарушение“ не визира толкова поредността на нарушението е времето на неговото извършване спрямо влизането в сила на глобата за предходното нарушение. Така, че възможно е третото подред нарушение, да се санкционира като първо, в случай, че не е осъществена хипотеза на „повторност“. В най-лошия случай всяко следващо нарушение (трето, четвърто, пето и т.н.) се приема като извършено в условията на повторност – т.е. налага се по-високата санкция.

 • Здравейте,благодаря за подробната статия,мога ли да попитам при какви обстоятелства се освобождава детето от задължителните ваксини?Благодаря.

  • Мария Радева

   Съгласно Наредбата за имунизациите задължителните имунизации и реимунизации могат да бъдат отлагани при наличие на медицински противопоказания, изчерпателно посочени в същата наредба в приложение № 10.
   Отлагането по медицински противопоказания се извършва от личния лекар след консултация и становище от лекар специалист по основното заболяване, с изключение отлагането при остри инфекциозни заболявания, включително в периода на рековалесценция или фебрилни състояния, при които не се изисква мнение от лекар специалист. Отлагането се отразява в обменната карта на новороденото и в ЛАК на лицето, отложено от имунизации. Отлагане от имунизации се допуска за не повече от три месеца.
   Отлагането по медицински противопоказания за срок, по-дълъг от три месеца, се извършва с решение на областна специализирана комисия. Комисията се определя ежегодно със заповед на директора на РЗИ и включва епидемиолози от РЗИ, педиатри, невролози и инфекционисти.

 • Надежда Трушкова

  И все пак ставаме все повече и повече хората, информирали се и проумели, че всъщност целта на ваксинациите не е здравето на децата ни! Затова съм убедена, че всички родители, взели информираният избор за здравето на техните деца, са достатъчно умни, че да не предпочетат мизерните 35 лв. пред здравето на детето им. Определено сме на печалба, ако трябва да сметна милионите, нужни за възстановяване здравето след увреждане от ваксина.

  • Мария Радева

   Няма да спра да повтарям, че всеки има право на мнение и ще подкрепям всеки, който иска да го изрази.

 • От адюваните, нека вземем алуминий, който според листовките е:
  – Engerix (хеп Б) – 250 микро грама на една доза Алуминий (3 приема)
  – Инфанрикс-IPV+Hib – 500 микро грама Алуминий (4 приема)
  – Пневмококи (Syflorix) – 500 микро грама Алуминий (4 приема)
  – Тетадиф – 1250 микро грама Алуминий (2 приема до 17г)

  Обърнете внимание, че липсват данни за БЦЖ, приорикс и тетраксим!

  Максимално допустимото съдържание на алуминий, според FDA е… 20-50 Микро грама! Всички ваксини, според ИК, ще вкарат около 4750 микро грама Алуминий без БЦЖ, тетраксим и приорикс!)

  Панадолът, който дават педиатрите, ще намали способността на тялото да се детоксикира – youtube.com/watch?v=SF3YSqegFlY&feature=player_detailpage#t=70s !
  Не е за пропускане и супер важният факт, че във всички ваксини има така наречените следи от живак – youtu.be/RhZmDD-zNy8

  Да не споменаваме и формалдехид, фенол, феноксиетанол и Господ знае какво друго в тези токсични супер отрови – youtu.be/fVAY3U9cNjw

  Аз съм взел вече решение за моето дете!

  Поздрави от основателя на vaksini.eu/
  Същият си има това vaksini.eu/Ekspertno_Reshenie_2450_fron_latest_.jpg след ваксина, но това няма да ме спре от ден на ден да има повече материали на vaksini.eu/download.html

 • От адюваните, нека вземем алуминий, според листовките:
  – Engerix (хеп Б) – 250 микро грама на една доза Алуминий (3 приема)
  – Инфанрикс-IPV+Hib – 500 микро грама Алуминий (4 приема)
  – Пневмококи (Syflorix) – 500 микро грама Алуминий (4 приема)
  – Тетадиф – 1250 микро грама Алуминий (2 приема до 17г)

  Обърнете внимание, че липсват данни за БЦЖ, приорикс и тетраксим!

  Максимално допустимото съдържание на алуминий, според FDA е …. 20-50 Микро грама! Всички ваксини, спорред ИК, ще вкарат около 4750 микро грама Алуминий без БЦЖ, тетраксим и приорикс!)

  Панадолът, който дават педиатрите, ще намали способността на тялото да се детоксикира – http://www.youtube.com/watch?v=SF3YSqegFlY&feature=player_detailpage#t=70s !
  Не е за пропускане и супер важният факт, че във всички ваксини има така наречените следи от живак – http://www.youtube.com/watch?v=RhZmDD-zNy8

  Да не споменаваме и формалдехид, фенол, феноксиетанол и Господ знае какво друго в тези токсични супер отрови- http://youtu.be/fVAY3U9cNjw

  Аз съм взел вече решение за моето дете!

  Поздрави от основателя на http://www.vaksini.eu/
  Същият си има това http://vaksini.eu/Ekspertno_Reshenie_2450_fron_latest_.jpg след ваксина, но това няма да ме спре от ден на ден да има повече материали на http://vaksini.eu/download.html

  • Мария Радева

   Искам да се извиня за късното потвърждаване на коментара, но бях в чужбина и имах известни технически затруднения.
   Както вече казах – уважавам всяко едно мнение и ще дам възможност на всеки да изрази мнението си.

 • Проверки, наказания, гражданско неподчинение…абе вие добре ли сте?!?!?! Как така шайка мошеници ще задължават хората децата им да стават опитни зайчета? Погледнато от моята гледна точка, това нарушава всякакви човешки права. Дори е подсъдимо, да изнудват, отказвайки образование на децата, ако нямат ваксини. Схемата е следната: тук в БГ управлението е корумпирано, народа в 90 % се състои от овце, дайте да бием тия ваксини и да видим какво ще стане. Пък фармацевтичната мафия ще печели пари за сметка на необразованите хорица, вярващи на рекламите и приемащи за чиста монета всичко казано от лекарите. Защо в цивилизованите държави такива ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВАКСИНИ НЯМА?! КОГА ЩЕ СЕ СЪБУДИТЕ ТУК В БЪЛГАРИЯ И ЩЕ СПРЕТЕ ДА СЕ НОСИТЕ ПО ТЕЧЕНИЕТО. Ваксините само могат да навредят на децата ни. И не койчо от койнаре да глобява хората, защото са отказали да отровят децата си, а хората трябва да осъдят ако ще и държавата за нарушаване на човешките права. Може ли една и съща ваксина да се бие 3 ПЪТИ едно след друго?!?!?! Е ако това не е измислено за пари, кое тогава. Реимунизация, дру път! И тоз’, с медицинското образование, който твърди, че ваксините само могат да помогнат, да си изгори дипломата и да ходи да си изкарва хляба с копане на картофи.

  • Мария Радева

   Благодаря за коментара!
   Ще дам трибуна на всеки да изрази мнението си и няма да спра нито един коментар, бил той негативен или позитивен.

 • Като майка, която е крайно отрицателно настроена към ваксините, искам само да подкрепя вече изказаното мнение, че можем само да си купим гробищно място преди поставянето на ваксините.
  Не мога да разбера защо неваксинирано дете да няма право на детска градина. То заплаха ли е? Нима имунизираните там не са достатъчно защитени? А какво общо има пък социалното подпомагане с имунизацията. Нима бедният няма право на мнение и избор
  Питам също така защо във всички наистина развити европейски държави имунизацията не е задължителна, а в слабо развитите като България е? Това ме кара да си задавам въпроси от чисто конспиративен характер, но те идват от самосебе си. А и като се има предвид колко се грижи нашата държава в лицето на политиците си за децата /народа/, направо си мисля, че в закона за задължителното имунизиране си има нещо наистина ужасно нечистоплътно.
  Съществуващият имунизационен календар е доста нов. Засега знаем само за някои преки ужасни последствия от ваксините. А какви ще са те, когато тези деца пораснат? Какви ще са за бъдещите поколения? Някой може ли да каже?
  Срамота е имунизацията да бъде задължение.

  • Мария Радева

   Благодаря за коментара!
   Както неведнъж съм казвала – аз съм майка която ваксинира детето си, но не налагам на никого личното си мнение! Всеки има право на избор, и аз уважавам това право!

   Напълно разбирам съображенията ви!
   Защо ваксинацията е задължение за РБ – защото такава е държавната политика. Промяната на подхода към ваксинирането, т.е. да бъде право, а не задължение – трябва да дойде с промяна в закона. Аз нямам такава власт. Това което аз мога да направя е да реша за себе си да спазвам или не закона.

 • Ot statiqta i komentarite edno stava qsno: Pravoto v slu4aq nqma ni6to ob6to s realniq jivot, koeto moje da navede samo na misalta za grajdansko nepod4inenie, t.e. nepriznavane ot strana na grajdanite na pravnata sistema v BG i izvan (talkuvanieto na Hartata za pravata na 4oveka e napravo ubiistveno!).
  Vse pak e dobre da se znaqt koi re6iha deloto vav VAS:
  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ВАЧЕВА
  ЧЛЕНОВЕ:
  ИВАН РАДЕНКОВ
  СОНЯ ЯНКУЛОВА
  при секретар Маринела Цветанова
  и с участието
  на прокурора Емилия Маскръчка
  изслуша докладваното
  от съдията ИВАН РАДЕНКОВ
  по адм. дело № 8288/2010
  ****
  Nai-vajen v slu4aq e ИВАН РАДЕНКОВ
  Tozi 4ovek 6te se izdigne, sledete go!
  Naprimer:
  Само с едно изречение съдия Иван Раденков от Върховния административен съд (ВАС) мотивира отвода си по вече решеното дело срещу избора на Владимира Янева за председател на Софийския градски съд (СГС).

  • Мария Радева

   Извинявам се, че чак сега коментарът беше одобрен, но поради използването на латиница беше попаднал в папката със спам.

   Всеки е свободен да изразява гражданското си неподчинение.

   Не мога да коментирам отделни личности, защото не разполагам с факти по въпроса.

 • Здравейте,бих искала да попитам след отказ от задължителни имунизации за дете и заплащане на глоба от 50 или 100лв./санкция/ дали след това се получават социалните детски помощи от смешната сума за дете35 лв. на месец?Благодаря за вниманието!

  • Мария Радева

   Съгласно Правилника за прилагане на закона за социалните помощи за деца

   (3) Към молба-декларацията се прилагат следните документи:
   ……….
   12. (нова – ДВ, бр. 27 от 2010 г., в сила от 09.04.2010 г., изм. – ДВ, бр. 7 от 2011 г., в сила от 21.01.2011 г.) служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция.

  • Мария Радева

   Налагането на санкция не замества липсващите задължителни имунизации, както и съответните медицински документи – ако се изискват такива.

   След изменения в Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане липсата на задължителни имунизации е обвързана със следните негативни последици

   Право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран минимален доход.
   Основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
   Диференцираният минимален доход се определя, както следва:
   ……. в случаите, когато не е представена служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар – от регионалната здравна инспекция – 30 на сто от ГМД;

 • Много хубав сайт!Благодаря за изчерпателната информация по различни въпроси

 • Ирена Николова

  Здравейте, бих искала да попитам какво случва и какви са последиците за джипи отказало да постави задължителна ваксина?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Приемам, че отказът не е свързан с медицински причини – защото тогава отказът е обективен.
   В случай, че личният лекар отказва да постави ваксина – в общия сличай (казвам това по принцип) – лекаря подлежи на санкция. Ако става въпрос за здравноосигурено лице от неговата пациентска листа – то компетентен орган е РЗОК. При всички случаи подлежи и на проверка от РЗИ.

 • Също така моля като юрист да споменете какви са последствията до момента за тези лекари, които са ваксинирали дете или възрастен в България и е имало от изредените негативни последици/странични ефекти? Има много такива увредени след нанасяне на ваксина хора и деца в България – сигурен съм, че Ви е напълно известно.

  • Мария Радева

   За подобни случаи зная само от медиите. Нямам лични впечатления – затова и не мога да коментирам тези случаи.
   Последиците за лекаря / лечебното заведение ще бъдат както във всички случаи за нанесена вреда (т. нар. деликтна отговорност) – предявен иск по гражданско-правен ред.

   • Лекарите не носят абсолютно никаква отговорност. За тях ваксините по ИК също са задължителни и биват глобявани, ако откажат да ваксинират пациентите си с тях. За родителите на пострадали деца остава да си търсят правата в съда – ако имат време, нерви и финансова възможност за това. Но пък като гледаме решенията на ВАС, възниква и въпросът има ли смисъл?

    • Мария Радева

     Разбирам чувствата Ви. Но това е реалността в България.
     Дали има смисъл – смятам, че винаги има смисъл, но предвид реалността, в която живеем, смятам, че още дълго имунизациите в държавата ни ще останат задължителни.

 • „Всяко лице – лично за себе си или като родител може да откаже поставяне на задължителна ваксина, което поведение ще бъде свързано със съответните негативни административно-правни последици.“

  Моля продължете статията и изредете тук като юрист какви са тези последици?

  Благодаря

  • Мария Радева

   Както съм посочила – последиците са административно – правни и същите са визрани в текста на публикацията. Свързани са с налагане на административна санкция – глоба, както и с ограничаване на някои права – получаване на социални помощи, записване на детето в детска градина.

 • Вие представяте реалната ситуация в страната, а именно че ваксинациите са все още задължителни. Нищо друго реално няма от това, което сте цитирала. Решенията на ВАС са мнения на ВАС. Или може би трябва да попитам къде точно Законът за здравето дели пациентите на „лекуващи се“ и „не лекуващи се“? Измишльотини. Логично ВАС нямаше да отсъди в полза на три майки и да премахне задължителните имунизации, които са такива от десетилетия. Чак такива оптимисти не сме. А ВАС трябваше да отсъди според доказателствата, т.е. според предоставеното от ищците и ответниците. Знаете предполагам какво предоставиха МЗ и МС. ВАС имаха мнение още преди писмените защити на двете страни. Аз не съм съвсем убедена, че в България съдилищата отсъждат според законите. Случаят е показателен.

  Не ми отговорихте на единственият въпрос от първия си коментар, а именно какво да правят родителите с информацията, че ваксините могат да убият детето им, ако нямат реално право да ги откажат? Не като медик, като юрист ми отговорете.

  На мен ми е нужна информация за да взема решение – дали да се ваксинирам или не, дали да сключа определен договор с определени условия, дали да купя определен хранителен продукт и т.н. Не ми е нужна информация за опасността от ваксините, за да си купя гробно място преди задължителната по имунизационен календар ваксинация. Като майка говоря, не като медик или юрист.

  • Мария Радева

   Извинявам се ако съм била неучтива.
   Всъщност отговора на въпроса, който задавате е изведен в края на публикацията. Всеки е свободен – лично или като родител – може да откаже задължителна имунизация. С оглед българското законодателство от това решение следват определени последици.
   В този сайт говоря като юрист. И написаното по-горе е отговорът ми като юрист.
   Решенията ми като родител са лични и предпочитам да си останат само за мен.

   • Ясно, разбрах. По тази логика имам право да откажа задължителни ваксини толкова, колкото имам право да убия човек. Всеки може да реши да убие човек, но с оглед българското законодателство от това решение следват определени последици. Аз не разбирам така правото на свободна воля и информирано решение.

    • Мария Радева

     Зададохте въпрос и аз Ви отговорих. Това, че моят отговор не Ви харесва – аз нямам вина. Ако смятате, че греша в отговорите си – естествено свободна сте да потърсите друго компетентно мнение

 • Г-жо Радева, имам само един въпрос. Какво да прави лицето(лично или в качеството му на родител)с въпросната „достатъчна по обем информация, за съответния препарат, както и възможните нежелани реакции“ след като няма право да откаже задължителна имунизация?
  Аз лично не виждам смисъл да ме информират, че детето ми може да пострада тежко и дори да умре от ваксина, а да не ми дават право да я откажа.

  Мислех да пиша много, но виждам, че сте предубедена и няма смисъл да си губя времето. Предполагам, че покрай решенията на ВАС сте прочела и останалите материали по съдебните дела и ако не сте разбрала страната, която е „против“ задължителните имунизации и „за“ правото на информирано съгласие, относно тези процедури, не бихте разбрала и моите обяснения.

  Само помислете как държавите без задължителни имунизации успяват да предпазят населението си от заразни болести.

  Представяте въпросът едностранчиво и го правите умишлено.

  • Мария Радева

   Благодаря за коментара!
   Няма да оспорвам заключението Ви, че представям въпроса едностранчиво, още повече, че го правя умишлено.
   Всеки има право на мнение! И аз уважавам всяка лична позиция.
   Както казвам в публикацията, в текста се абстрахирам от медицинските спорове, защото аз не съм лекар и нямам компетентно мнение. Целта на моята публикация е да представи реалната ситуация в РБ, от гледна точка на законодателството. Аз не водя медицински спорове за и против имунизациите. Но на този етап те остават задължителни за страната ни и аз не мога да променя този факт.

   • а ще спрат ли майчинтвото,ако отказваш ваксина

    • Мария Радева

     Основанията за изплащане на обезщетения за отглеждане на малко дете се съдържат в КСО.

   • а колко пъти е глобата,докато не се заведе детето да му я сложат ли?не ми се вярва да си платиш и да те оставят на мира

    • Мария Радева

     Има някои особености при налагане на санкциите, но формално такива могат да бъдат налагани за всяка липсваща задължителна ваксина.

     Какво означава да „те оставят на мира“? Глоби и санкции са предвидени, но никой насила не може да ви вземе и ваксинира детето, това си остава ваше лично решение!

   • а освен парични глоби,спиране на детските и отказ от прием на детска градина,какво др.следва-за родителя

Напишете коментар