ДВ 2012

Изменения, свързани с трансплантацията

От днес са в сила измененията в медицинския стандарт за трансплантация на органи, тъкани и…

Мария Радева|Автор
28 авг. 2012

От днес са в сила измененията в медицинския стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки.

В ДВ 66/28.08.2012 са обнародвани измененията в Наредба № 6 от 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

Актуален текст на медицинския стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки

С измененията в Наредба 6/2007 са направени и изменения в свързаните с трансплантацията подзаконови актове:

  • Наредба № 7 от 2007 г. за изискванията към квалификациятаи здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране и съхраняване на тъкани и клетки
  • Наредба № 4 от 2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от Изпълнителната агенция по трансплантация
  • Наредба № 21 от 2007 г. за обстоятелствата и данните, които се вписват в регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация, редът за вписване и ползване на информацията
  • Наредба № 10 от 2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
  • Наредба № 22 от 2007 г. за условията и реда за регистриране и отчитане на дейностите по експертиза, вземане, присаждане, обработка, преработка, съхраняване и етикетиране на органи, тъкани и клетки и за изготвяне на ежегодни отчети от лечебните заведения
  • Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването

    Оставете първия коментар