ДВ 2012

Изменения в Закона за здравното осигуряване

В ДВ бр. 60/07.08.2012 са обнародвани изменения в Закона за здравното осигуряване. Дружествата за доброволно…

Мария Радева|Автор
7 авг. 2012

В ДВ бр. 60/07.08.2012 са обнародвани изменения в Закона за здравното осигуряване.

Дружествата за доброволно здравно осигуряванеостават в историята.

Доброволно здравно осигуряване

Законът за здравното осигуряване запазва понятието доброволно здравно осигуряване, което определя по следният начин: Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки срещу заплащане на премии, въз основа на застрахователни договори.

Не са доброволно здравно осигуряване договорите за медицинска застраховка, сключени по повод на пътувания извън територията на РБ.
Не се смята за доброволно здравно осигуряване и дейността на изпълнители на медицинска помощ по договори с физически и юридически лица за извършване на медицински услуги, когато те са с определен вид, обем и цени

Доброволното здравно осигуряване се извършва въз основа на договор за медицинска застраховка по смисъла на Кодекса за застраховането.

Дейност по доброволно здравно осигуряване може да осъществяват застрахователните акционерни дружества, лицензирани по видове застраховки. В едногодишен срок от влизането в сила на измененията в ЗЗО (07.08.2012) заварените здравноосигурителни дружества с издадена лицензия за дейност по доброволно здравно осигуряване трябва да приведат дейността си в съответствие с Кодекса за застраховането и да подават заявление до Комисията за финансов надзор за издаване на лиценз за извършване на застраховане по реда на Кодекса за застраховането.

Заварените здравноосигурителни дружества с издадена лицензия за дейност по доброволно здравно осигуряване до получаването на лиценз за извършване на застраховане, съответно до изтичането на срока за привеждане на дейността в съответствие с Кодекса за застраховането, ще продължат да извършват дейността си по досегашния ред.

Договорите за доброволно здравно осигуряване, които са в сила към 07.08.2012, запазват действието си до изтичането на срока, за който са сключени, но не по-късно от 07.08.2013.

189 427 души се осигуряват от дружествата за доброволно здравно осигуряване към края на февруари.

Изпълнители на медицинска помощ

Дейностите по предоставянето на здравни услуги се извършва от изпълнители на медицинска помощ. Видът, цените, условията и редът за извършване на здравните услуги се определят с договори между изпълнителите на медицинска помощ и застрахователите.

При изпълнение на задълженията си по договорите за медицинска застраховка застрахователите имат право да изискват от изпълнителите на медицинска помощ и от доставчиците на здравни стоки писмена информация и документи за изпълнената от тях здравна услуга или за доставената от тях здравна стока на застрахованото лице. Информацията включва диагноза, предписано лечение, медицинска документация относно лечението, лекарствени продукти, медицински изделия, консумативи и материали, вложени в лечението, вида и обхвата на услугата, действащия в изпълнителя или доставчика ценоразпис на услугата.

Оставете първия коментар