ДВ 2011

Изменения в АПК

В ДВ 39/20.05.2011 са обнародвани изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс. Нормативният акт е изменян…

Мария Радева|Автор
24 май 2011

В ДВ 39/20.05.2011 са обнародвани изменения и допълнения в Административнопроцесуалния кодекс. Нормативният акт е изменян сравнително рядко за времето след обнародването му през 2006.
С измененията в АПК са изменени и разпоредби в редица други закони, вкл. и ЗСОЛЛДМ (очаквайте подробности)

Основните изменения са свързани с правилата за обжалване на допуснатото предварително изпълнение.
Основно правило е, че административните актове не се изпълняват, преди да са изтекли сроковете за тяхното оспорване или до влизане в сила на съдебното решение. Това правило не се прилага, когато:
1. всички заинтересовани страни писмено поискат предварително изпълнение на акта;
2. със закон или с разпореждане на органа е допуснато предварително изпълнение на акта.
В административния акт може се включи разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните – в защита на особено важен неин интерес.

След измененията, и в двете хипотези на допускане на предварително изпълнение, по-горестоящият административен орган може да спре допуснатото с разпореждане предварително изпълнение по искане на оспорващия, ако то не се налага от обществения интерес или би причинило непоправима вреда на засегнато лице. (изм. чл.90, ал.3 АПК)

И в съдебна фаза, въз основа на нови обстоятелства може да се иска спиране на предварителното изпълнение. Искането се разглежда в закрито заседание, а не в открито както беше до сега. Съдът се произнася незабавно с определение, което може да бъде обжалвано с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му. (изм. чл.166, ал.3 АПК)
Новата алинея 4 на чл.166 разширява възможността за спиране на предварителното изпълнение. Допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при определени условия.

Измененията в АПК предвиждат нови правила относно разглеждането на частните жалби с които се обжалват разпорежданията за оставяне без разглеждане, или определенията, с което делата се прекратяват. Частните жалби се разглеждат в закрито заседание, освен ако съдът намери за необходимо да ги разгледа в открито съдебно заседание. (изм. чл. 160, ал.2 АПК)
Обнародваните изменения запълват един пропуск в АПК. Новият чл. 172а указва реквизитите, които трябва да съдържа първоинстанционното решение при обжалване на индивидуални администативни актове.

Обнародвани са изменения и в правомощия на ВАС при повторна отмяна на първоинстанционно решение. Когато решението на първоинстанционния съд бъде отменено повторно, ВАС не връща делото за ново разглеждане, а го решава по същество. Когато основанието за отмяна налага това, ВАС, след като отмени решението, насрочва делото в открито съдебно заседание и ако е необходимо, събира нови доказателства.
Да припомним:
От 01.07.2011 пред административните съдилища ще могат да бъдат представяни електронни документи, подписани с квалифициран електронен подпис, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
SEO-X Social Bookmarking Button

Оставете първия коментар