Аргументи и коментари

Изменение в наредбата за специализациите

Изменена е Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, влязла в сила през…

Мария Радева|Автор
29 окт. 2015

Специализациите в системата на здравеопазването
Изменена е Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, влязла в сила през януари 2015. Измененията влизат в сила в края на този месец.

Регламентира се обучението на чужденци

По смисъла на наредбата чужденци са лица, които не са граждани на държава – членка на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария и не са с разрешено дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, или с предоставено право на убежище, признат статут на бежанец или хуманитарен статут и които не са чужденци от българска народност. Обучението за придобиване на клинична специалност от чужденци се провежда въз основа на сключен договор за обучение между висшето училище, базата за практическо обучение и специализанта. При сключването на договора се спазват изискването, че практическото обучение по клиничните специалности се провежда на пълно работно време съобразно характера на дейностите по съответната специалност. Обучението се осъществява чрез личното участие на специализанта в дейностите, извършвани в базата за обучение, като той носи отговорност за извършваната от него дейност в съответствие с действащите медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

Нови правила за придобиване на специалност по Обща медицина и специалности от областта на Денталната медицина

До сега, единствено обучението за придобиване на неклинична специалност, се осъществяваше въз основа на заповед на ректора на висшето училище. С измененията, в тази група се включва придобиването на специалност „Обща медицина” и придобиването на специалности от областта на Денталната медицина. Обучението в тези случаи започва от датата, посочена в заповедта на ректора на висшето училище.
Когато специализантът се обучава по неклинична специалност, по специалност „Обща медицина“ или по специалност за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ висшето училище, издало заповедта за провеждане на обучението, регистрира специализанта и издава книжката за специализация.
Приемът на специализанти по неклинични специалности, по специалност „Обща медицина“ и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ се извършва след проведен конкурс по документи по ред, определен от висшите училища.

Повече подробности за измененията на Наредбата за придобиване на специалност в системата на здравеопазването ще получат завилите платен абонамент за информационния бюлетин на MariaRadeva.com.

10 comments

 • Здравейте, адв. Радева! Въпросът ми е свързан с редовнита докторантура и специализацията. Бях попаднала на коментар на проф. Вихра Миланова, която твърди, че времето на докторантурата не се признава за специализация. А според бившия вече министър на здравеоопазването – не съществува законова пречка редовните докторанти да бъдат зачислени за специализация при условие, че преминат успешно подбора на работодателя. Бих искала да попитам дали тогава е възможно провеждане на редовна докторантура и едновременно с това зачисляване за специализация по Неврология?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Имало в време, в което при успешно приключила докторантура, се е признавала и съответната специалност. Това отдавна не е така.

   Провеждането на докторантура (независимо от формата – редовна, задочна, свободна) и специализацията са две отделни, независимо една от друга процедури. Зачисляването и провеждането на докторантурата, както и на специализацията става по определени правила.
   Няма пречка двете процедури да се провеждат паралелно. Има много ваши колеги, които паралелно провеждат докторантура и специализация.

 • Татяна Емилова

  Здравейте адв. Радева!
  Изправена съм пред казус, който не е от моята компетенция и затова се обръщам към Вас.
  Аз съм операционна медицинска сестра и искам да специализирам “ Оперативна и превързочна техника“.Срокът на обучение е една година. Работодателят ми обаче иска да ме обвърже с 5 годишен договор след придобиването на специалност. При неизпълнение на условията дължимата сума ще е 20 000 лева. Възможно ли е това? Тези споразумения индивидуални ли са? За лекарите разбирам,тяхната специализация е 4-5 години, но моята… и при тези условия..?
  Благодарна ще съм ако ми дадете някаква яснота.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Дали е възможно това?
   Условията на договора за придобиване на квалификация зависят от решението на двете страни – работодател и служител.
   Съществува съдебна практика, че задължението за работа, както и предвиденото обезщетение при неизпълнение на това задължение трябва да е съответно на разходите, които работодателят направил, т.е. инвестирал в служителя си.
   Да, споразуменията, както вие ги наричате – са индивидуални – сключват се между работодателя и служителя.

 • Здр.Адк,Радева. Аз съм специализант по неврология с трудов договор свързан с специализацията по новата наредба 1 от 2015 г.Продължителността на специализ-та е 4 години. Всяка година имам определени практически модули с определен срок на изпълнение -модул 1 -10 месеца,модул2 – 1 месец,модул 3- 1 месец ( общо 12 месеца-това е за първата година на специализацията) и така 4 години. Тези практически модули се изработват в отделението ,в което съм зачислена и в което работя.Тъй като общата продължителност на всички модули във всяка година на специализация е 12 месеца (една година) ръководството на моята база за практическо объчение ми отказва платен годишен отпуск , зашото съм преминавала от модул в модул ,и съм нямала право на отпуска когато съм в модил ,въпреки че съм с трудов договор свързан с практическото ми обучение.А в договора ми пише че имам общо 25 дни платен отпуск.Колеги специализанти по неврология работещи в др. лечебни заведения си я получават , а програмата за специализация е една. Искам да Ви попитам тези нови договори за специализация как се тълкуват-нали уж да това промениха наредбата-там където работиш да ти се зачита за практическо обучение. Моля да ми отговорите. Благодаря ви.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Разбирам проблема.
   От дългогодишната ми работа със специализанти установих, че всеки един от казусите е специфичен. Предвид това отговарям на въпроси след като се запозная със съдържанието на конкретните договори.

 • Георги Радевски

  Здравейте адк. Радева,
  адмирации за помощта, която оказвате на хората.
  Пред мед стои следния казус, който немога да разреша. В периода 09.2010 г до 09.2014 г бях специализант по „нервни болести“. След 2012 г се прие, че специализантския труд ще се води и като трудов стаж( получавал съм две минимални заплати и са били плащани моите осигуровки). През 07.2013 г подписах трудов договор с лечебното заведение, в което специализирах. Въпроса ми е как мога да докажа тази 1 година и половина трудов стаж? Защотото реално в трудовата ми книжка е вписана датата от започване на трудовия договор. Благодаря Ви за вниманието…

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Безспорно след сключването на трудов договор – това време ще се зачете за трудов стаж.

   С изменения в старата Наредба за специализациите на специализантите се признаха някои права по Кодекса на труда. В наредбата обаче няма специален текст, който да казва, че времето на специализацията следва да се зачита за трудов стаж.
   Плащането на двете минимални работни заплати, както и плащането на осигуровки – са били съгласно договора за специализация, а не по сключен трудов договор. Не смятам, че това време е признато за трудов стаж.

   Но ако някой смята, че времето на специализацията се признава за трудов стаж – лечебното заведение и/или университетът, където сте били специализант могат да ви издадат служебна бележка/удостоверение за времето на специализацията.

 • Стефка Вълева

  адв. Радева, възхищавам се на работата ви и на сайта, който поддържате. Какво е мнението ви за новата /от 2016г./ НАРЕДБА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ?

  • Мария Радева

   Благодаря за коментара!

   Не зная какво точно имате предвид, защото както самата наредба, така и измененията обхващат медицинската помощ изобщо – извънболнична (първична, специализрана) и болнична.
   За съжаление освен нормативните актове, познавам реалностите в здравната система. Бих искала да запазя мнението за себе си, защото то не е особено позитивно, а работя в тази система и трябва да съм коректна.

   Въпросната наредба, както и здравната система са отражение на обществото ни като цяло.

Напишете коментар