Санкции

ИАМО и случаят в Горна Оряховица – част II

В резултат на проверката, независимо какво е записано в доклада на ИА “Медицински одит” по…

Мария Радева|Автор
10 фев. 2012

В резултат на проверката, независимо какво е записано в доклада на ИА “Медицински одит” по случая в Горна Оряховица, са съставени два акта за установени административни нарушения.

На “МБАЛ „Св. Иван Рилски”” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.221, ал.2 от Закона за здравето и имуществена санкция в размер на 8000 лева на основание чл.116, ал.2 от Закона за лечебните заведения.

Нарушено право на достатъчна и качествена медицинска помощ

За 17 – годишната пациентка от Лясковец, чиито случай доби медийна популярност, съдът приема, че се е случило следното: Пациентката постъпва в АГ отделението по спешност, докарана от екип на ФСМП-Горна Оряховица с данни за бременност в VІ-VІІ лунарен месец. Същата не била посещавала женска консултация и до постъпване в отделението и бременността й не била проследявана в извънболничната медицинска помощ съобразно изискванията на медицински стандарт „Акушерство и гинекология”.
След направена ехография пациентката била настанена в родилната зала на АГ отделението. С един напън бил изроден плод без видими признаци на живот – ливиден, без дишане, рефлекси и тонус. В историята на заболяването били отразени направените лабораторни изследвания. Контролните органи на ИАМО установили, че не е определена кръвната група и Rh(D) факторът на пациентката. Приели, че поради неопределяне на Rh(D) фактора и кръвната група било възможно да се приеме, че пациентката би могла да е Rh отрицателна, а плодът Rh(D) положителен. Следователно съществувал потенциален риск от образуване на еритроантитела в кръвта на майката, т.н. изоимунизация, представляваща риск за бъдещото поколение на пациентката. За да не се допусне този процес, следвало да се приложи анти Д гамаглобулин най-късно до 48-ия час от раждането или аборта – метод, утвърден от науката и практиката с оглед профилактиката на развитие на хемолитична болест на новороденото при бъдещи бременности.

Нарушението:
ИА “Медицински одит” приемат, че “е нарушено правото на пациентката на достатъчна и качествена медицинска помощ чрез прилагане на утвърдени в медицинската наука и практика методи и технологии, уредено в чл.81, ал.2, т.1 от ЗЗ.

Какви други нарушения открива ИА “МО” в болницата в Горна Оряховица?

На случаен принцип ИА “МО” проверява историите на заболяването на четири пациентки, на които била извършена оперативна интервенция. И в четирите случая не бил открит фиш за имунохематологично изследване, който да удостоверява, че на пациентките е определена кръвна група АВ0 и Rh фактор. С оглед тези данни проверяващите приели, че са нарушени разпоредбите на ЗЛЗ, на Наредба № 49/2010 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение. Определената санкция за това нарушение е 8 000 лева.

Съдът: Наказателното постановление на ИА “МО” е незаконосъобразно.

РС –Горна Оряховица приема, че служителите на ИА “Медицински одит” не познават елементарните прецесуални правила. “Наказващият орган не е посочил датата на извършване на всяко от нарушенията, която е задължителен реквизит на постановлението съгласно разпоредбата ЗАНН. Непосочването на датата на нарушението ограничава правото на защита на наказаното дружество, поради което съставлява съществено процесуално нарушение, налагащо отмяна на постановлението.”

Освен формалното нарушение, съдът констатира и неправилно тълкуване и прилагане на закона от страна на ИА “МО”.

Относно пациентката от Лясковец, постъпила в болницата, с данни за бременност в VІ-VІІ лунарен месец, ИА “МО” цитира като нарушени съответните разпоредби от медицинския стандарт по “Трансфузионна хематология”. Съгласно посочените нарушени разпоредби на т.9.1.2 и 9.2.2 от раздел ІV, подраздел ІІІ от медицински стандарт „Трансфузионна хематология”, кръвните групи от системата АВО и Rh (D) антиген се определят на всички бременни жени при регистриране на бременността в периода от 10-та до 16-та гестационна седмица. Така съдът прави изводът, че пациентката е постъпила в болницата най-малко 2 лунарни месеца след крайния срок за извършване на изследванията, предвидени в цитираните разпоредби от медицинския стандарт (с отчитане на съотношението 1 лунарен месец = 4 гестационни седмици). При това положение не може да бъде приет изводът на ИА “МО”, че неопределянето на кръвната група от системата АВО и Rh (D) антиген на пациентката по време на престоя й в АГ отделението е административно нарушение.
Без значение, в конкретни случай, е соченото от ИА “МО” обстоятелство, че бременността не е била регистрирана и наблюдавана в системата на извънболничната помощ. Медицинският стандарт „Трансфузионна хематология” не съдържа правило, съгласно което в случаите на нерегистрирана и ненаблюдавана от извънболничната помощ бременност задълженията за определяне на кръвните групи от системата АВО и Rh (D) антиген преминават върху съответното лечебно заведение за болнична помощ. От друга страна не са представени и конкретни данни, които да са давали основание да се допусне евентуално кръвопреливане на в хода на лечебния процес.
Във втората част на наказателното постановление (относно останалите четири пациентки) ИА”МО” налага административна санкция, защото приема, че е нарушена разпоредба от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред. Съдът за пореден път обяснява на служителите на ИА “МО”, че за нарушаване на вътрешния правилник на ЛЗ – не се носи административнонаказателна отговорност.“Този правилник е приет от медицинския съвет на болницата и не съставлява нормативен акт по смисъла на Закона за нормативните актове. Следователно разпоредбите от този правилник не могат да се определят като разпоредби от нормативен акт по прилагането на ЗЛЗ, поради което тяхното нарушаване е ирелевантно за осъществяването на състава по чл.116, ал.2 във вр. с ал.1 от ЗЛЗ. Като погрешно е прието от ИА “МО”.

Казусът “Горна Оряховица” не е приключил.
На 24.02.2012 АС – Велико Търново ще гледа делото на втора, последна инстанция.

За какво е санкциониран началникът на АГ отделението – следва …..

2 comments

Напишете коментар