ДВ 2011

ДВ брой 12 от 08.02.2011 – изменения в ЗЛПХМ

В днешния брой на ДВ са обнародвани изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната…

Мария Радева|Автор
8 фев. 2011

грижа за здравето,лекарства,лекове,фармацевтика,хапчета

В днешния брой на ДВ са обнародвани изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Част от измененията са свързани с реда и условията за пускане на пазара на лекарствени продукти, както и за производството и вноса на лекарствени продукти.

  • Изменения са направени и към при неинтервенционалните проучвания:

На участниците в неинтервенционални проучвания не се прилагат диагностични или проследяващи процедури, различни от обичайната практика, като за анализ на получените данни се използват епидемиологични методи.

  • Неинтервенционални проучвания могат да се провеждат и в лечебни заведения за  извънболнична помощ – амбулатории за ПИМП и СИМП, лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология и  центрове  за психично здраве.
  • В неинтервенционални проучвания могат да участват лекари и лекари по дентална медицина.
  • Неинтервенционално проучване се провежда след информиране на участниците в него, освен в случаите, в които се обработва ретроспективно и анонимно медицинска информация.

Отново изменения към уредбата на аптеките:

  • Текстът на 223, ал.2 става „Магистър-фармацевтът или помощник-фармацевтът, който е ръководител на аптека, не може да бъде наеман на работа по договор с едноличен търговец или търговско дружество с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти.”
  • Промяна в реквизитите на водения от МЗ регистър  на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти –  вместо „лични данни и адрес“ на ръководителя на аптеката ще се вписва „единен граждански номер“.
  • Към съществуващата до сега възможност ръководителят на аптеката ще може да бъде завесван и при временна нетрудоспособност поради болест и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на Кодекса на труда.

Оставете първия коментар