Аргументи и коментари

Здравноинформационни стандарти – задължителни за лечебните заведения

До измененията от 2015, разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Закона за лечебните заведения…

Мария Радева|Автор
27 ное. 2016

Здравноинформационни стандарти

До измененията от 2015, разпоредбата на чл. 6, ал. 2 от Закона за лечебните заведения гласеше, че лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране на информация.

След измененията, текстът е разширен и урежда, че лечебните заведения прилагат технологии и системи за събиране и обмен на информация, както и здравноинформационни стандарти, утвърдени с наредба на министъра на здравеопазването.

В ДВ 94/25.11.2016 е обнародвана Наредба № 11 от 4.11.2016 за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения.

Наредбата утвърждава здравноинформационните стандарти, които ще бъдат прилагани от лечебните заведения. Изискванията на наредбата са приложими за всички лечебни заведения.

Посочените в наредбата здравноинформационни стандарти, могат да се прилагат и от здравните заведения по Закона за здравето, от аптеките, от органите за организация, управление и контрол на дейностите по опазване и укрепване на здравето.

Стандартът е документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, който определя за общо и повтарящо се прилагане правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати с цел постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства. Стандартите би трябвало да се основават на потвърдени резултати от науката, техниката и практиката и да са насочени към постигане на оптимална полза за обществото.

Задължителен стандарт е стандарт, прилагането на който става задължително по силата на закон или на безусловно позоваване в нормативен акт.

Предвид обнародваната наредба, здравноинформационните стандарти са задължителни стандарти.

Лечебните заведения са длъжни да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата в 12-месечен срок от влизането й в сила. Следователно до 29.11.2017 всички лечебни заведения следва да въведат и прилагат утвърдените здравноинформационни стандарти.

%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8

Оставете първия коментар