Аргументи и коментари

За публичността или липсата й в работата на НЗОК

Съгласно чл. 5, т.11 от ЗЗО един от основните принципи при осъществяване на задължителното здравно…

Мария Радева|Автор
14 окт. 2010

Съгласно чл. 5, т.11 от ЗЗО един от основните принципи при осъществяване на задължителното здравно осигуряване е публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол върху извършваните от нея разходи.

Практическите аспекти на осъществяване на този общ принцип се съдържат в редица норми, вменяващи задължения на НЗОК да предоставя на обществото информация за дейността си. (за основните принципи в работата на НЗОК тук)

Чл. 30, ал. 1 от ЗЗО урежда процедурата, която да гарантира публичността на НЗОК, чрез обсъждане на годишните отчети за дейността и бюджета на институцията от Народното събрание.

История на нормата на чл. 30, ал. 1 от ЗЗО:

В първоначалната редакция при приемане на ЗЗО, НЗОК е задължена да представя годишен  отчет за изпълнение на бюджета на институцията. След изменения (ДВ 107/2002) НЗОК е задължена на представя годишен отчет за изпълнение на бюджета и отчет за дейността си.

История на отчетите на НЗОК:

В официалния сайт на НЗОК са публикувани годишните отчети, където могат да бъдат открити любопитни факти. Публикувани са решенията на НС за приемане на отчетите за изпълнението бюджета на НЗОК за 2004, 2005, 2006, 2007. Коя е причината за липсата на отчети за предходните преди 2004 години е въпрос, на който нямам отговор. Куриозно звучи и обстоятелството, че решенията на НС за приемане изпълнението на бюджета за 2004,  2005 и 2006  са  обнародвани през април 2008.

Също така са публикувани и годишните отчети за дейността на НЗОК за 2003, 2004,  2006, 2007 и 2008 (за годишните отчети за 2008 по-надолу).

Въпросите към НЗОК до тук:

Защо липсва информация за годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2003, при положение,  че е публикуван съответния отчет за дейността?

Защо липсва информация за годишния отчет за дейността на НЗОК за 2005,  при положение,  че е публикуван съответния отчет за бюджета?

Защо е спестена информацията за неприемането на отчетите за 2008?

С решение N 414 от 29.05.2009 МС е одобрил годишния отчет за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2008 и е предложил приемането му от НС. (Пълният текст на решението  тук .)  В сайта на МС е достъпен текста на Отчета за касовото изпълнение на бюджета на НЗОК за 2008 (тук)

С решение N 415 от 29.05.2009  МС е одобрил годишния отчет за дейността на НЗОК за 2008 и е предложил на НС да разгледа и приеме същия. (Пълният текст на решението на МС, ведно с мотивите тук )

 В НС годишните отчети на НЗОК за 2008  претърпяват пълно фиаско.

След заседание (стенограма) на 10 септември 2009 на  Комисията по здравеопазването, на което е  обсъден  годишния отчет за дейността на НЗОК за 2008 комисията предлага на НС да не приема същия. (Доклад на комисията по здравеопазване)

С решение от 14.10.2009 НС не приема Годишния отчет за дейността на НЗОК за 2008. След приемането на „предложението на постоянната комисия за неприемане на Годишния отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2008”  следват ръкопляскания (стенограма). За какво точно са ръкоплясканията, след едно решение, показващо хаоса в системата на задължителното здравно осигуряване е въпрос на парламентарна отговорност и етика. На сериозния юридически въпрос какво следва след неприемане на отчета няма официален отговор.  Няма и официално становище на НЗОК.

Видно от стенограмата от заседанието на парламентарната комисия „по отчета за изпълнение на бюджета на НЗОК през 2008 г. Комисията по здравеопазването е съпътстваща комисия. Водеща комисия по доклада е Бюджетната комисия.” Каква е съдбата и на този отчет – информация липсва.

Сериозните въпроси до тук:

Какви са правните последици от неприемането от НС на годишния отчет за дейността на НЗОК за 2008? Каква следва да е процедурата относно разглеждането на отчета за бюджета за 2008? Как следва да се спази закона относно годишните отчети на НЗОК и какъв е смисълът на нормата на чл.30 от ЗЗО? Защо НЗОК публикува на официалната си страница текста на годишния отчет за 2008, при положение, че същият не е приет от НС и не е изпълнено условието на чл. 30, ал.2 от ЗЗО за обнародване на решенията на НС?

 Ситуацията около годишните отчети на НЗОК за 2009 е коренно различна.

С решения от 30.06.2010 МС е приел отчетите за дейността и за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2009. На заседание от 09.09.2010 парламентарната комисия по здравеопазване  също е приела решение за приемане на отчетите. (стенограма)

С решение от 30.09.2010 НС приема отчета за дейността на НЗОК за 2009, което решение е обнародвано в ДВ 79/2010.  Към настоящия момент НЗОК все още не е публикувала текста на отчета за дейността за 2009 въпреки обнародваното решение на НС.

Обсъждането на решение  по отчета за изпълнението на бюджета на НЗОК за 2009 е включено в програмата на НС за 06-08-10.2010.

 Данните за приходите и разходите на НЗОК за 2009 са достъпни от официалния сайт на МС:

 „Общият размер на приходите и трансферите, заложени със Закона за бюджета на НЗОК за 2009 г., е в размер на 2 472 943 хил. лева. Към 31.12.2009 г. са събрани 2 208 197 хил. лева, което представлява 89,3 на сто изпълнение.

 Законът за бюджета на НЗОК за 2009 г. определя общ размер на разходите и трансферите от 2 071 182 хил. лева. За отчетната 2009 г. разходваните средства, в т. ч. трансфери, възлизат на 1 752 776 хил. лева или 84,6 на сто от предвидените.

 Отчетеното равнище на разходите за здравноосигурителни плащания в отделните направления е както следва:

– за първична извънболнична медицинска помощ – 123 492 хил. лв.;

– за специализирана извънболнична медицинска помощ – 133 202 хил. лв.;

– за дентална помощ – 77 488 хил. лв.;

– за медико-диагностична дейност – 57 045 хил. лв.;

– за болнична медицинска помощ – 977 587 хил. лв.

 Към 31.12.2009 г. е реализиран излишък в размер на 455 421 хил. лева.”

 Казаното по-горе е само малък щрих как се изпълнява (или не изпълнява)  законовият принцип за публичност в дейността на НЗОК. И ако институцията и държавните органи не могат да изпълнят закона в лесната част за  предоставяне на  публична информация за годишните отчети на НЗОК, то как ще изпълнят по-трудната задача – да  реформират и финансират здравната система.

Публичността не е само „каприз” на ЗЗО. Публичността в дейността и управлението на бюджета на НЗОК са механизъм за обществен контрол как се разходват публичните средства за здравеопазване, в събирането на които участват всички български граждани (или поне тази част от тях, която внася здравни осигуровки).

Познаването на отчетите на НЗОК в исторически план ще помогне в изучаването на  системата на здравното осигуряване, защото единствено познаването на системата, ще позволи да се направи анализ на слабостите, който е в основата за изграждане на работеща стратегия за развитие.

 Казано с езика на цифрите разходите на НЗОК (представени в хил. лева) за периода 2004 – 2009 са нараствали повече от два пъти, като само разходите за болнична помощ са се увеличили почти три пъти.

  Здравноосигурителни плащания на НЗОК общо и за болнична помощ 2004 – 2009

 След данните от статистиката и в условията на задълбочаваща се криза в здравния сектор, пред два основни въпроса  е изправена системата на здравното осигуряване, респективно системата на здравеопазването като цяло:

1)      Докога системата ще издържи на ежегодното повишаване на разходите за здравеопазване?

2)      Какъв и колко качествен продукт – медицински услуги – получава обществото?

 В търсенето на отговор на тези въпроси следва да се включи и обществото, осъществявайки граждански контрол върху институциите, призвани да управляват системата на здравеопазването. В основата на гражданския контрол е публичността и достъпа до обществена информация.

2 comments

  • Благодаря за оценката!
    Това е и моята цел – по-голяма чуваемост и активизиране на гражданското общество.

  • Здравейте ,
    Много ми допадат изводите Ви. Ако може да има по- голяма публичност и чуваемост
    това ще пазчупи нездравия подход на институцииге и службогонците в тях.

Напишете коментар