Аргументи и коментари

За медицинските бележки на учениците

  Във време на грипна епидемия и сезонни простудни и респираторни заболявания, отсъствията от училище…

Мария Радева|Автор
2 фев. 2011

 

Във време на грипна епидемия и сезонни простудни и респираторни заболявания, отсъствията от училище често се оправдават с медицински бележки.

Често пъти в практиката се поставя въпросът –  при издаване на медицинска бележка, удостоверяваща здравословното състояние на учениците трябва ли да се издава амбулаторен лист. Двата документа имат различни приложения и съдържат различен обем от данни. Медицинската бележка е удостоверителен документ, чието предназначение (най-често) е да оправдае отсъствието на децата от училище. Същата се издава след проведен медицински преглед, резултатите от който следва да са отразени в амбулаторен лист.

Тук е мястото да се припомни, че медицинските дейности (вкл. и преглед) се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента. Когато пациентът е непълнолетен (каквито са болшинството от учащите), за извършване на медицински дейности е необходимо освен неговото информирано съгласие и съгласието на негов родител.

С измененията на Закона за здравето от 2009 съгласието на родителя не е необходимо при извършване на здравни консултации, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години. Конкретните видове дейности по консултиране, профилактичните прегледи и изследванията се определят с наредба на министъра на здравеопазването, която все още липсва. Следователно медицинска помощ, (в т. ч. и предписване на противогрипни препарати) за  лица под 16 години, а в някои случаи и навършили 16 години  следва да се оказва при информиране на родителя. При нарушаване на изискванията за получаване на информирано съгласие лекарят подлежи на административно наказание по реда на Закона за здравето.

В публичното пространство отдавана се говори за неистинските медицински бележки. Подобно поведение може да има сериозни негативни последици за лекаря, позволил си да предостави на ученик неистинска медицинска бележка.

С решение от края на 2009 Районен съд – Свищов е осъдил личен лекар, който е  снабдил  с лъжливи свидетелства за състоянието на здравето им ученици,  на който  издала медицинска бележка. В съдебното решение се казва: «В периода 27.10.2008г. – 31.10.2008г. св. В.П. и Р. Р.натрупали неизвинени отсъствия от учебни часове, без да имат някакви уважителни причини за това и без да са били болни. За да им бъдат извинени отсъствията, те се нуждаели от медицински бележки. Затова заедно решили да посетят кабинета на Д-р Т. и да я помолят да им издаде такива. Обв. Д-р Т. се съгласила и издала мед. бележка  № 3767/27.10.2008г. на св. П. и мед. бележка № 3768/27.10.2008г. на св. Р.. В медицинските бележки удостоверила, че свидетелите са болни и се нуждаят от домашно лечение в посочения от тях срок на вече реализираните отсъствия от учебни занятия, без те да са били болни или тя да ги е преглеждала. При всяко посещение при д-р Т. свидетелите Р. и П. заплащали по два лева за издадена бележка. Медицинските бележки след това представяли пред класния си ръководител за извиняване на отсъствията.»

 Вярно лекарят е освободен от наказателна отговрност, с налагане на администативно наказание, но фактът на осъждането си остава.

Пълен текст на съдебното решение тук

5 comments

 • Мислите ли,че единствената форма на медицинска бележка е бланка 120 на МЗ? Не е ли достатъчно всяко удостоверително волеизявление за състоянието на ученика? Имаме проблем в нашето училище. Ще бъда благодарна за мнението ви.

  • Мария Радева

   Не, не смятам, че това е единствената форма. Напълно подкрепям мнението Ви, че е не формата, а волеизявлението на лекаря е от съществено значение!
   Зависи какъв точно е проблемът при вас – защото всеки различен проблем предполага конкретно решение. Но точно, за да се справят по някакъв начин някои училища въвеждат собствени правила относно медицинските бележки и реда да представянето им.

 • Мария Радева

  Напълно разбирам проблема, пред който сте изправени, но за съжаление няма изисквания, нито правила относно издаването на медицинските бележки. Единствената им достоверност може да се провери при лекаря, който ги е издал.
  В статията съм описала един възможен вариант за контрол на медицинските бележки – като се въведе изискване същите да са придружени от амбулаторен лист. Друг възможен механизъм за контрол е да се въведе изискване същите да са подписани и от родителите. Изискванията за които говоря, могат да се въведат на ниво училище, в неговия вътрешен правилник.

 • Цанка Илиева

  Моля за отговор: На какви изисквания трябва да отговарят мед.бележки, оправдаващи отсъствията на ученици, и къде може да се провери тяхната достоверност?
  Един от сериозните проблеми на българското училище е масовото отсъствие от уч.занятия в гимназиален етап, където видно се представят фалшиви мед.бележки, често издавани от един и същ лекар за десетки ученици, дори цял клас.

Напишете коментар