НРД 2012

За какво ще плаща НЗОК през 2012?

В ДВ 97/09.12.2011 са обнародвани изменения в Наредба № 40 от 2004 за определяне на…

Мария Радева|Автор
8 дек. 2011

В ДВ 97/09.12.2011 са обнародвани изменения в Наредба № 40 от 2004 за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
С измененията в Наредба 40/2004 се поставя началото на промените, свързани с оказване не медицинската помощ, заплащана от бюджета на НЗОК. Измененията в наредбата, които ще влязат в сила от 01.01.2012, ще дадат отражение в правилата за финансиране системата на здравеопазването през следващата година, както и в очаквания НРД 2012.

Изменения в основния пакет първична извънболнична медицинска помощ

Измененията, са свързани основно с дейността на ОПЛ по отношение задължението за оказване на 24-часовото обслужване на пациентите. Общопрактикуващият лекар предприема мерки за осигуряване на достъп до медицинска помощ (докато преди промяната задължението е за осигуряване на постоянен денонощен достъп) извън обявения си работен график на задължително здравноосигурените лица по един от начините, посочени в наредбата. ОПЛ ще могат да сключват договор с лечебни заведения, разкрили дежурни кабинети и които се намират на не повече от 35 км (вместо съществуващото изискване отдалечеността да е не повече от 20 км) от месторазположението на практиката на личния лекар.

Основен пакет специализирана извънболнична медицинска помощ

От дейностите, които извършват специалистите по Клинична хематология и детска клинична хематология се заличават дейностите Имунофенотипизация и Цитогенетичен анализ.

Основните промени в Наредба 40/2004 са свързани с оказването на болнична медицинска помощ.

Високоспециализирани медицински дейности

Високоспециализирани медицински дейности се извършват в лечебни заведения за болнична помощ, лечебни заведения за СИМП с легла за краткосрочно наблюдение и лечение и комплексни онкологични центрове.

В списъка на ВСМДИ се включват:

  • Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема (вместо съществуващото провеждане на парентерална химиотерапия по терапевтична схема)
   Имунофенотипизация при деца и възрастни в клиничната хематология (вместо извършващата се парентерална инфузия на лекарствени продукти при редки болести)
   Нова дейност Цитогенетичен анализ при деца и възрастни в клиничната хематология
 • Промените, свързани с извършваните ВСМДИ (които изглеждат повече формални, отколкото практически значими), като и измененията, свързани с реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване са индиция за сериозни прoмени в областта на онкологичната помощ.

  Разширява се и списъкът на заболяванията, лечението на които ще се плащат от НЗОК. В тази връзка са направени и съответните промени в Наредба № 38 от 2004 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично.

  За всички заболявания с кодове по МКБ С00 – С97, D00 – D09, D10 – D36, D37 – D48 могат да се изписват за домашно лечение само лекарствени продукти за обезболяваща терапия, като:
  а) за заболяванията с кодове по МКБ С16, С17, С18, С19, С20, С22.0, С25, С34, С43, С50, С56, С64, С71, С79.3, С81, С82, С83, С84, С85, С90, С91.0, С92.0, С92.1, С92.4, С92.5, С92.7, С93.0, С94.1, D46, D47.3, D59.1, D61.3 и D69.3 могат да се изписват за домашно лечение и лекарствени продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия;
  б) за заболяванията с кодове по МКБ С50, С54.1, С61 и С64 могат да се изписват и лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия.

  Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания

  В наредба 40/2004 се създава ново приложение 11, което определя обема и честотата на дейностите по диспансерното наблюдение на пациенти със злокачествени заболявания. Тези изменения отново показват предстоящите промени – за диспансерното наблюдение на онкологичните заболявания ще се финансира от бюджета на НЗОК.

  Приложението включва: диагноза, подлежаща на диспансерно наблюдение, специалист, провеждащ диспансеризацията, продължителност на наблюдението, периодичност на диспансерните прегледи за една година.

  Специализираните медицински дейности и ВСД, включени в обема на клиничния преглед, изследванията в рамките на една година, консултациите – като вид, обем и брой (в рамките на максимално определения) се осъществяват по преценка на лекаря, водещ диспансерното наблюдение.

  Диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове, съгласно изменения в Наредба № 39 от 2004 за профилактичните прегледи и диспансеризацията.

  Следва продължение за промените в болничната помощ и диспансерното наблюдение ….

  4 comments

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Благодаря за въпроса.
   Наредба 38 определя за кои заболявания (за кои МКБ кодове) могат да се получават лекарства, заплащани от НЗОК. Кои точно лекарствени продукти ще финансира НЗОК се определя от това, кои лекарства се включват в списъка на лекарствата, които НЗОК заплаща по реда на Наредба 10/2009.
   Всички други лекарства, необходими и подходящи за лечение на определените заболявания не се финансират от НЗОК.
   Последното изменение на приложение 1 на ПЛС е направено на 13.01.2012. В случай, че конкретно посоченото от Вас лекарство не е включено в приложение 1 – отговор на този въпрос може да даде ресорната комисия на МЗ или НЗОК.

  • Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия с МКБ D47.3
   е включена в Наредба № 38 от 2004 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично.

   За всички заболявания с кодове по МКБ С00 – С97, D00 – D09, D10 – D36, D37 – D48 могат да се изписват за домашно лечение само лекарствени продукти за обезболяваща терапия, като:
   а) за заболяванията с кодове по МКБ С16, С17, С18, С19, С20, С22.0, С25, С34, С43, С50, С56, С64, С71, С79.3, С81, С82, С83, С84, С85, С90, С91.0, С92.0, С92.1, С92.4, С92.5, С92.7, С93.0, С94.1, D46, D47.3, D59.1, D61.3 и D69.3 могат да се изписват за домашно лечение и лекарствени продукти за перорална прицелна противотуморна терапия и перорална химиотерапия;

   Наредбата е в сила от 01.01.2012 г. Лекарствения продукт L01XX35 Thromboreductin продължава да бъде в Приложение 2 на ПЛС. Кога се очаква да бъде преместен в Приложение 1 на ПЛС?

  Напишете коментар