Санкции

За здравеопазването от съдебната зала – как болниците да „пазят” пациентите

Във всяко лечебно заведение за болнична помощ съществува правилник за вътрешния ред, който е задължителен…

Мария Радева|Автор
12 дек. 2010

Във всяко лечебно заведение за болнична помощ съществува правилник за вътрешния ред, който е задължителен и за пациентите. Съгласно чл. 94, т.4 от Закона за здравето пациентът е длъжен да  спазва установения ред в лечебните заведения. Спазването на установения ред от пациентите, вкл. на болничния режим и самоволното ненапускане на болницата е практически проблем, пред решаването на който са изправени лечебните заведения. В много от тях е организирано видео наблюдение, но все пак болниците не са места за лишаване от свобода или казарми и пациентите са свободни да се движат, да излизат и да се връщат в болничните стаи. Някои от тях „използват времето на хоспитализацията”, за  да извършат дълго отлагани прегледи, да реализират издадено им преди месец медицинско направление. И така се стига до казуса – дублиране на болнична и извънболнична помощ. И в следващия месец, при проверка на отчетните документи в РЗОК се установява, че за периода на хоспитализация за същия ЗЗОЛ има отчетен преглед и/или изследване и в извънболничната помощ. И проблемите започват – къде всъщност е бил пациентът, бил ли е в болница, бил ли е в амбулаторията на лекаря? И проверките започват, защото съгласно чл.223 от НРД 2010 в случаите, в които са извършени по едно и също време и отчетени дейности от изпълнител на извънболнична и болнична помощ, клиничната пътека се заплаща след извършване на проверка.

 Друг подход е използвала РЗОК – Смолян. В хода на извършена проверка в МБАЛ е установено, че в ИЗ на пациент е приложен амбулаторен лист, издаден от лекар -специалист по акушерство и гинекология, оказващ извънболнична медицинска помощ за преглед, от който е видно, че същият е осъществен по време на болничния престой. За така установеното нарушение на ЛЗ е наложена санкция, която е била обжалвана. За потвърждаването на санкцията, съдът е изложил следните мотиви (НАХД 254/2010 РС – Смолян):

„В случая е налице нарушение по чл. 220 т. 4 и чл. 219 от НРД, според които норми РЗОК плаща на изпълнителя за всеки отделен случай по КП, ако изпълнителят е изпълнил свои задължения по осигуряване на пациентите на непрекъснатост на болничната помощ, грижи, координация между специалистите и координация със структури на извънболнична и болнична помощ. Заплащането е само за периода на хоспитализация и само по една КП на един пациент за комплексно лечение на основно заболяване, придружаващи заболявания и усложнения. Основателно е твърдението, че лечебното заведение няма вина и не може да контролира прегледите при извънболнични специалисти по време на болничен престой. Независимо, че съдът проверява законосъобразността на НП, с което се налагат имуществени санкции на М., не следва да се забравя, че страните са в договорни отношения по силата на сключен типов договор. В НРД 2010 липсват правни норми, които да определят какво представлява безвиновна невъзможност за неизпълнение на договорите, поради което следва да се приложат правилата за изпълнение според действащото българско обективно гражданско право. Съгласно чл. 82 от ЗЗД за неизпълнение на договор говорим при установяване на следните правно – релевантни факти 1. вменено с договора задължение; 2.неизпълнението му; 3. вина; 4. вреди – чийто размер следва да се докаже. В настоящия случай страните са договорили в чл. 10 от договора, изпълнителят да осигури на пациента непрекъснатост на болничната помощ. Клиничната пътека представлява указание за поведение, което следва да бъде съблюдавано от страните по договорното правоотношение. В конкретния случай, за лицето * клинична пътека № 27 е била изпълнена без непрекъснатост на болничната помощ.”

 В обобщение: ако ЛЗ искат да получат заплащане за оказаната болнична помощ, както и да не получат административна санкция ще трябва да пазят пациентите си и да контролират ползват ли други медицински услуги, освен болничните. Как на практика ще се осъществява това – болниците сами ще трябва да създават работещи регламенти за справяне с подобни ситуации.

 Цитираното съдебно решение е само един пример за нерешените въпроси в здравеопазването. Същото не е окончателно и към настоящия момент няма данни дали е обжалвано и какво е становището на административния съд.

 Това и всички други решения, постановени през 2010 по прилагане на чл. 105а – чл. 105з от ЗЗО, са събрани в сборника с коментар „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”, който ще излезе в средата на януари 2011. Следва …

10 comments

 • има разчитане на ехографията. Доказателство за повредения принтер, протокол от ремонт на фирмата също – има – представени са пред АНО и първоинстанционния съд , маловажност също е пледирана пред него. Но не е взето предвид – за принтера – твърде дълъг период от време не били взети мерк /около три месеца/ ,, въпреки, че няма определено време, в което а се вземат мерки…, но пак ще опитам – в крайна сметка ние не сме богове

  • Мария Радева

   Съдът по принцип няма защо да коментира колко дълго е трел ремонта; акцентирайте върху това, че процедурата е извършена – доказателство за което е разчитането, което е представено пред РС. Опитайте с маловажност и/или с т. нар. „продължавано нарушение“ (макар че не съществува в адм. право) но все пак – не се знае съдията на коя теория е привърженик:) Ощо взето това са ходовете за защита пред АС. Успех!

 • Вече имаме съдебна практика и от 2011 – Велинградски районен съд – НАХД №602,611,610,613,612

  • Мария Радева

   Благодаря за информцията. НАХД 602/2010 – мисля, че за това дело говорих с управителя ви още на семинара през ноември 2010 – в интерес на истината остава ви само да „смъкнете“ НП на процесуално основание – шанс за неправилно прилагане на материалния закон – почти няма – процедурата е задължителна …. ако приложенията бяха нормативен акт.

   • Да, най-вероятно, особено когато НП и АУАН изглеждат горе-долу така
    “ по КП…..“Стационарни грижи при бременност…………:
    ИЗ № ….- на ЗЗОЛ Иванка Драгановас ЕГН …..в медицинската документация не фигурира приложен оригинален носител на извършеното ехографско изследване, което е отчетено като основна диагностична процедура. Установено е нарушение на 213 т.8 от НРДвр. с чл.105в ал.3 от ЗЗО. Само , че съдът изобщо не е коментирал въпроса дали изобщо е било извършено такова изследване и какво го доказва, както и това , че е отчетено…
    Извинете, ако съм прекалила.
    Честита Баба Марта и успех!

    • Мария Радева

     А защо е необходимо съдът да коментира „дали изобщо е било извършено такова изследване“ – щом е отчетено като основна диагностична процедура – значи е извършено – поне за ЛЗ е по-добре така да се приеме. В противен случай, ако се докаже, че не е извршено, а е отчетено ( и то като основна диагностична процедура) НП ви е най-малкия проблем – защото ще влезете в другата хипотеза – отчетена, но неизвършена дейност – което означава прекратяване на договора….А иначе от цитата, който е тук, описанието на нарушението е добре направено. чл. 213, т.8 НРД 2010 казва, че в ИЗ се прилага снимка от извършената ехография, в НП е записано „приложен оригинален носител“ – за това евентуално можете да се хванете, ако докажете,че в ИЗ поне нещо е приложено.
     Успех!

     • ужас! До сега тезата беше, че няма снимка, защото принтера се е повредил/за което има доказателства/ и в този смисъл Управителят е правил възражения, но не са били приети. Да, тук наистина ще се е трудно, защото сред решенията от сборника няма такъв казус – ние сме първенци, явно.
      Благодаря

      • Мария Радева

       Точно такова решение няма, но има подобни, които могат да са полезни като идеи за защита. Теорията за повредения принтер няма да ви защити особено. Безспорно е, че вие сте извършили това нарушение – въпросът е как да стигнете до някои от отмяна на НП. Добре нямате принтер, респ. снимка, но поне някакъв електронен запис имате ли, има ли разчитане на ехографията? Ако тези неща са налични ( за всяка една пациентка) + доказателството за повредения принтер трябва да са представени по делото и да пледирате за маловажност на всяко едно от нарушенията. И някакви процесуални нарушения …. иначе ще потвърдят решението на РС.

Напишете коментар