Съдебна практика

За здравеопазването от съдебната зала … с усмивка

В сезона на празниците сериозните теми отстъпват пред веселото настроение, поздравителните картички, пожеланията, фирмени партита…

Мария Радева|Автор
23 дек. 2010

В сезона на празниците сериозните теми отстъпват пред веселото настроение, поздравителните картички, пожеланията, фирмени партита и приятелски купони …

В операционната, както и в съдебната зала усмивките са рядкост, лежерният тон е  заменен със сериозност и  професионално говорене, но не липсват и изключения …

Когато обаче усмивките са предизвикани от съдебни решения, това е насериозно, но е част от живота, от правото, от здравеопазването в съдебната зала …

В съдебно решение по жалба срещу санкция, наложена от РЗОК на МЦ „Х” ЕООД съдът е изумен от бързите реакции на контролния орган: „Веднага след получаване на заповедта на 22.03.2010 г. в 11.15 часа изключително експедитивно актосъставителя извършва проверка на процесното дружество, като видно от констативния протокол находящ се на стр. 5 от делото при самата проверка и при съставяне на констативния протокол, актосъставителят П. е бил сам. Това безспорно обстоятелство беше потвърдено от него самия непосредствено пред съда при проведеното съдебно следствие.

Съдът счита, че е недопустимо будещо основателно съмнение и не само това, но и притеснение факта, че сам човек извършва проверка и прави констатация в нарушение на разпоредбите на закона. Няма такава практика, което е служебно известно на съда, а надявам се и на страните, проверката да се извършва от едно лице и единствено само то да констатира или не, факти и обстоятелства касаещи предмета на делото.

На база на този констативен протокол няколко дни след това на 26.03.2010 г. е съставен АУАН под № 34, като съдът констатира, че в този акт е посочено нарушение извършено четири дена по-късно на 30.03.2010. … Съдът счита, с оглед на гореизложеното, че актосъставителят Р.П. грубо и дано да не е тенденциозно е нарушил служебните си задължения. Часове след получаване на заповедта много бързо и експедитивно е извършил сам проверка на процесното дружество. Нищо не е пречило и нищо не е налагало, още повече, че във заповедта на прекия ръководител е даден седмичен срок за извършване на проверката, при последната освен г-н П. да присъстват и други лица служители на РЗКО, които да удостоверят с присъствието си евентуално извършени или не извършени нарушения от жалбоподателя. У съда непосредствено след разпита на актосъставителя П. не остана убеждението, че актосъставителят П. разбира нарушението което е допуснал.

Експедитивно в последствие издава и АУАН на 26.03.2010 г., като в последствие посочва, че актът е съставен на 30.03.201 г на практика се получава разминаване в датите.

На база на констативния протокол и съставеният акт изпълняващият длъжността Директор на РЗКО издава наказателно постановление … Съдът счита, че не следва да се произнася по същество на спора, а единствено и само на процесуално основание следва да отмени наказателно постановление № 38, като издадено в грубо нарушение граничещо до престъпна небрежност и тенденциозност по отношение на събраните писмени доказателства в делото.

Съдът счита, че не може едно лице, независимо с каква правоспособност е да извършва проверка, защото в противен случай се приема че е произвол.

Не може по време на тази проверка извършено от едно лице да се изземват копия от документи и да се приеме, че те се приобщават към административно наказателната преписка като законосъобразни. …

Абсолютно задължение е било на изпълняващия длъжността Директор на РЗКО  да провери тези факти и обстоятелства и едва след като се увери, че закона е спазен да издаде наказателно постановление, което при една евентуална проверка по съдебен ред би издържала, като законосъобразно. Явно изпълняващият длъжността Директор е бил подведен от своите служители и е издал един незаконосъобразен акт, какъвто представлява наказателното постановление, без да е подкрепено със законосъобразни доказателства. …

Съдът констатира с огромна изненада начина на издаване на това наказателно постановление от РЗКО, което ако представлява тенденция е опасно и граничещо с престъпна небрежност. …”

Решението предизвиква усмивки, дори и в самия си край. Съдът е отменил НП, уведомил е страните за възможността за обжалване и е разпоредил: „Да се изпрати копие от решението лично на Директора на РЗКО за сведение.”

Решението е отменено от Административния съд и е върнато за ново разглеждане.

 Изводите остават за всички нас …и усмивките.

Оставете първия коментар