Съдебна практика

За работата на ЛКК

Достъпът на ЗЗОЛ до ЛКК често е препятстван от една порочна практика, въведена в някои…

Мария Радева|Автор
19 дек. 2010

Достъпът на ЗЗОЛ до ЛКК често е препятстван от една порочна практика, въведена в някои ЛЗ. ЛЗ, в които е сформирана ЛКК, изискват от пациентите направление бланка МЗ-НЗОК №3, вместо предвиденият от НРД 2010  “Талон за медицинска експертиза” (бл. МЗ-НЗОК №6). Поведението на ЛЗ в тези случаи е разбираемо, с оглед значителната разлика в заплащането, но същото е и незаконосъобразно и подлежащо на санкциониране. Такова е и становището на Кюстендилския районен съд по НАХД 837/2010.

Фактите: На МЦ „Х” ООД е издадено наказателно постановление за нарушаване на условията и реда за оказване на медицинска помощ определени в НРД,  а именно: на конкретно ЗЗОЛ, за продължаване на отпуска за временна неработоспособност и изготвяне на протокол за представяне пред ТЕЛК, изпълнителят на медицинска помощ е изискал направление бланка МЗ-НЗОК №3, вместо талон за медицинска експертиза бланка МЗ-НЗОК №6. Последната била издадена от специалист от лечебното заведение, участващ в общата ЛКК. Прието било, че с това е нарушен чл.66, ал.1 и чл.68 от НРД 2010.

Съгласно чл.68 от НРД-2010 когато нормативната уредба предвижда медицинската експертиза да се извършва от ЛКК, лекуващият лекар – ОПЛ или лекар-специалист от лечебно заведение за СИМП, насочва ЗЗОЛ към ЛКК с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК №6). При подготовката за ЛКК, ЗЗОЛ се насочва за прегледи към специалисти от лечебни заведения за СИМП, сключили договор с НЗОК, с „Талон за медицинска експертиза“ (бл. МЗ-НЗОК №6).

Решението на съда: В описания случай съдът е приел, че санкцията на ЛЗ е наложена законосъобразно защото: От събраните по делото доказателства се установи, че дружеството -жалбоподател е нарушило условията и реда за оказване на медицинска помощ, част от които са правилата за извършване на медицинска експертиза на работоспособността, като незаконосъобразно е изискало от ЗЗОЛ направление бланка МЗ-НЗОК №3, вместо талон за медицинска експертиза бланка МЗ-НЗОК №6.

АНО правилно е приел, че с описаното жалбоподателят е осъществил състава по чл.105а, ал.1 ЗЗО, въз основа на което е ангажирал обективната му и безвиновна отговорност. Правилно е приложен материалния закон, като е наложено минимално наказание, кореспондиращо на посочената санкционна норма.”

Съдебното решение не е обжалвано и като такова е влязло в сила.

Познаването на съдебната практика ще помогне на ЛЗ да подобрят организацията на работата си, да предоставят качествена медицинска помощ, и да въвеждат практики, непротиворечащи на нормативните изисквания. Нарушениете от ЛЗ, в разглеждания случай, разпоредби на  чл.66, ал.1 и чл.68 от НРД 2010 – са идентични и в проекта за НРД 2011.

Това съдебно решение можете да намерите в сборника със съдебна практика „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО“

 

Оставете първия коментар