Актуална информация

Защита от въздействието на йонизиращи лъчения – основни наредби

В ДВ 76/2012 са обнародвани изменения в нормативни актове, свързани с прилагането на Закона за…

Мария Радева|Автор
18 ное. 2012

Йонизиращи лъчения

В ДВ 76/2012 са обнародвани изменения в нормативни актове, свързани с прилагането на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, което ме провокира да се върна на темата за йонизиращите лъчения.
Измененията са важни за лечебните заведения, защото въвеждат „дейности с незначителен радиационен риск, за които не се изискват лицензии и разрешения”. Част от тези дейности се изпълняват в лечебните заведения. (ще бъдат разгледани в следващата публикация) Промените са с цел облекчаване на разрешителния режим в случаи на работа с източници на йонизиращи лъчения, представляващи пренебрежимо малък или незначителен риск.

Защита от въздействието на йонизиращи лъчения

Основните правила за защита от въздействието на йонизиращите лъчения са уредени в Закона за здравето и Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Защитата от въздействието на йонизиращи лъчения включва:
 контрол на факторите на работната и жизнената среда за определяне и намаляване на облъчването на лица от източници на йонизиращи лъчения;
 медицинско наблюдение на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения;
 дозиметричен контрол за определяне на вътрешното и външното облъчване на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения;
 оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като цяло или на групи от него;
 медицинско наблюдение на лицата, облъчвани с източници на йонизиращи лъчения при медицински изследвания или лечение;
 медицинско осигуряване на обществото, на отделни групи от него и на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения, в случаите на радиационна авария.

Конкретните правила за защитата от йонизиращите лъчения се определят с подзаконови нормативни актове – наредби.

Министърът на здравеопазването определя с наредби:

1. условията и реда за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случаи на радиационна авария – Наредба 28/2006 за условията и редът за медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария

2. условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване – Наредба 30/2005 за условията и редът за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване. Медицинско облъчване е облъчването с йонизиращи лъчения, което се прилага при пациенти за нуждите на тяхната диагностика и/или лечение; лица, които участват в програми за здравен скрининг; лица, които доброволно участват в медицински изследователски програми.

3. условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения – Наредба 32/2005 за условията и редът за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, които работят с източници на йонизиращи лъчения. Индивидуален дозиметричен контрол се извършва за определяне на индивидуалното дозово натоварване на лицата при работа с източници на йонизиращи лъчения.

4. здравните норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения – Наредба 29/2005 за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения. С наредбата се регламентира провеждането на задължително медицинско наблюдение на работещите в среда на йонизиращи лъчения за недопускане на развитието на детерминистични ефекти и намаляване вероятността от възникване на стохастични ефекти до ниво, което се определя като приемливо

5. изисквания за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, предмети и стоки с повишено съдържание на радионуклиди – Наредба 25/2005 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на производство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки, с повишено съдържание на радионуклиди. Наредбата определя максимално допустимото съдържание на дългоживеещи естествени и/или изкуствени радионуклиди в стоки в количества над 1 тон. „Дългоживеещ радионуклид“ е радионуклид с период на полуразпадане, по-голям от 1 ден.

6. основните изисквания за осигуряването на радиационна защита при работа с източници на йонизиращи лъчения за медицински цели.

Други основни наредби, които уреждат въпросите, свързани с йонизиращите лъчения

Наредбата за основните норми на радиационна защита (ДВ 76/2012)
Наредбата регулира основните изисквания за радиационна защита, критериите и нивата за освобождаване от регулиране, мерки за радиационна защита при осъществяване на дейности по използване на ядрената енергия и източниците на йонизиращи лъчения (ИЙЛ)
Наредбата урежда и дейностите, които не подлежат на регулиране по ЗБИЯЕ. Това са такива дейности, за които са валидни едновременно следните общи критерии:
1. радиационният риск от дейността и/или източниците на йонизиращи лъчения е пренебрежимо малък и вероятността за реализиране на сценарии, които могат да доведат до нарушаване на този критерий, е незначителна;
2. регулиращ контрол върху дейността и/или източниците на йонизиращи лъчения не е оправдан и няма да постигне значимо допълнително намаляване на индивидуалните дози.

Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (последно изменена ДВ 76/2012)
С наредбата се определя редът за издаване на лицензии и разрешения на физически и на юридически лица за извършване на дейности, за които съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия се предвижда издаване на лицензия или разрешение.

Наредба 28/2005 за условията и реда за регистрация, обработка и съхраняване на данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения. Регистърът се създава в Министерството на здравеопазването и представлява база данни, която включва информация относно данни за получени индивидуални дози и данни от медицинското наблюдение на лицата, които работят или са работили в среда на йонизиращи лъчения.

Оставете първия коментар