Аргументи и коментари

Застраховката в защита на лекаря

Имате ли застраховка за професионална отговорност? Вече не са рядкост делата на пациенти срещу лекари…

Мария Радева|Автор
13 юни 2011


Имате ли застраховка за професионална отговорност?

Вече не са рядкост делата на пациенти срещу лекари и лечебни заведения. Какъв е крайният резултат – това е друг въпрос. Но неоспорим факт са и осъдителни решения, в които е отсъдено лекари и/или лечебни заведения да платят обезщетение на пациенти.
В тези дела обаче липсва фигурата на застрахователя.
А застраховката за професионална отговорност е задължителна за лечебните заведения.
Съгласно чл. 189 от Закона за здравето лечебните заведения задължително застраховат лицата, които упражняват медицинска професия в същото, за вредите, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения.
Застраховката „Професионална отговорност” ще покрие всички суми, които застрахованото лице – лекар или лечебно заведение – ще бъде осъдено да заплати като компенсация за вреди на пациенти вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на съответните професионални задължения.
Освен лечебните заведения, които по силата на закона са длъжни да застраховат медицински персонал, районите колегии на БЛС/БЗС сключват групови застраховки на членовете си, ползвайки преференциални условия от застрахователите.
Дори и да приемем, че всеки лекар има сключена застраховка за професионална отговорност, колко от лекарите са наясно с правата и задълженията си по застрахователния договор.
За да може ефективно да бъде ползвана защитата, предлагана от застрахователя, всеки лекар и лечебно заведение следва да знае отговорите на някои важни въпроси:
1) Валиден ли е сключеният договор за застраховка?
2) Кое е застрахованото лице – лекарят или лечебното заведение? Това е важно да се отчита, защото претенцията на пациента може да бъде насочена срещу лекаря, срещу лечебното заведение или срещу двамата солидарно. Правилата на застрахователния договор ще определят кое лице – лекарят или лечебното заведение – ще може да се ползва от застрахователното покритие.
3) Кои са покритите рискове и в кои случаи се изключва отговорността на застрахователя?
4) Какви задължения имам по договора за застраховка – в какъв срок и по какъв начин следва да уведомя застрахователя за настъпване на застрахователното събитие или за заведеното съдебно дело? Неизпълнението на определените в договора условия е основание застрахователят да откаже изплащане на обезщетение.
И не забравяйте:
За да се възползвате по-възможно най-добрия за вас начин от правата по застрахователния договор за професионална отговорност, в случай на дело заведено от пациент, привлечете в съдебния процес застрахователя. Застрахователят играе на ваша страна и ще ви подкрепя в съдебното производство. И в случай на осъждане – не вие, а застрахователят ще плати на пациента.

2 comments

Напишете коментар