Аргументи и коментари

Нов ред за заплащане на съдебномедицинските експертизи – до 120 лева за експертиза на труп

В ДВ 91 от 18.11.2011 е обнародвана НАРЕДБА № 2 от 26 октомври 2011 за…

Мария Радева|Автор
18 ное. 2011

В ДВ 91 от 18.11.2011 е обнародвана НАРЕДБА № 2 от 26 октомври 2011 за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения

Отменена е Наредба № 23/1994 за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи

Вещи лица

Съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи се назначават по реда на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Експертизата се възлага на специалисти от съответната област.
Списък с вещи лица

За целите на задължителното настаняване и лечение по Закона за здравето съдебнопсихиатрични експертизи се извършват по реда на Наредба № 16/2005 за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства.

Заплащане на експертизите

Органите, назначили експертизата, заплащат разходите на лечебните заведения при условията новата наредба.

Когато експертизата се изготвя в лечебно заведение, разходите за извършването й, направени от лечебното заведение, се превеждат от органа, назначил експертизата, по сметка на лечебното заведение след представяне на първичен счетоводен документ за извършените разходи, утвърдена от ръководителя на лечебното заведение.
Направените лични разходи и размерът на възнаграждението на вещото лице се определят по реда на Наредба № 1 от 2008 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица, като се изплащат непосредствено на вещото лице от органа, назначил експертизата.
Когато експертизата е била извършена от експерта в рамките на работното време и нейното изпълнение му е възложено като служебна задача, 50 % от определеното възнаграждение се изплаща на експерта, а останалата част – на заведението.
Когато вещото лице е командировано за сметка на учреждението, където работи, разходите по явяването им пред органа, който ги е призовал, се възстановяват на съответното учреждение или организация.

Лечебните заведения имат право на разходите, направени за извършената експертиза, които включват режийни, разходи за консумативи, изследвания и транспорт, когато е свързан с извършването на експертизата.
Размерът на разходите на лечебните заведения за изготвяне на експертизите са определени както следва:

    разходи за една извършена съдебномедицинска експертиза на труп (аутопсия), включващи режийни разходи, консумативи, хистологични изследвания, изследвания за определяне на кръвни групи, за определяне на съдържание на алкохол в кръвта и на наркотици в урината – до 120 лв.;
    разходи за извършена съдебнопсихиатрична или съдебнопсихологична експертиза за едно денонощие – до 30 лв.;
    транспорт, свързан с извършването на съдебномедицинска, съдебнопсихиатрична и съдебнопсихологична експертиза – до 1 лв./1 км.

Съдебномедицинска експертиза

Продължава …………….

Още по темата за съдебномедицинските експертизи:

ДВ 45 от 14.06.2011 – отново за съдебномедицинските експертизи

Какво е съдебна медицина и какво съдебномедицинска експертиза?

Кога лекарите НЕ са виновни?

1 comment

Напишете коментар