ДВ 2014

Законът за бюджета на НЗОК за 2015

В извънредния 107 брой на ДВ, излязъл в празничния 24 декември 2014, е обнародван Законът…

Мария Радева|Автор
30 дек. 2014

Бюджетът на НЗОК за 2015
В извънредния 107 брой на ДВ, излязъл в празничния 24 декември 2014, е обнародван Законът за бюджета на НЗОК за 2015.

Планираните приходи, вкл. и трансфери, за 2015 са 3 075 534 хил. лева. Заложените приходи в бюджета на НЗОК за 2014 бяха 3 048 110 хил. лева.

От къде ще бъдат осигурени допълнителните приходи в бюджета на НЗОК?

Прогнозата е през 2015 от здравноосигурителни вноски да бъдат събрани 2 040 705 хил. лева, докато за 2014 заложената сума е 1 819 900 хил. лева.

Планирано е и увеличаване на размера на получените от МЗ трансфери за финансиране на разходите за ваксини, за дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение др. През 2014 тези суми са били 13 400 хил. лева, докато сумата за 2015 е 24 000 хил. лева.

Предвижда се и трансфер от централния бюджет за покриване на недостига от средства в размер на 18 000 хил. лева.

За пръв път в Закона за бюджета на НЗОК за 2015 не са предвидени приходи от глоби, санкции и наказателни лихви. През 2014 те са били в размер на 14 500 хил. лева.

Разходите на НЗОК за 2015

Традиционно бюджетът на НЗОК се приема с балансирано бюджетно салдо, следователно планираните разходи за 2015 са в размер на 3 075 534 хил. лв., толкова колкото са и приходите.

Общият размер на планираните здравноосигурителните плащания е 2 695 080 хил. лв., докато през 2014 са били на стойност 2 797 462 хил. лв.

Здравноосигурителни плащания по видове: (числата в скобите е размерът, заложен в Закона за бюджета на НЗОК за 2014)

 • за първична извънболнична медицинска помощ 178 000 хил. лв. (176 000)
 • за специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания) 190 000 хил. лв. (181 000)
 • за дентална помощ 120 000 хил. лв. (120 000)
 • за медико-диагностична дейност 70 000 хил. лв. (71 500)
 • за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната 544 164 хил. лв. (552 000 единствено за лекарствени продукти)
 • за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ 175 000 хил. лв. (185 000)
 • за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ 77 000 хил. лв. (74 000)
  за болнична медицинска помощ 1 282 916 хил. лв. (1 267 128)
 • други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ 58 000 хил. лв. (58 000)
 • Законът предвижда формиране на резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, в размер на 301 898 хил. лв.

  Оставете първия коментар