ДВ 2012

Изменения в Закона за лечебните заведения

В ДВ брой 54 от 17.07.2012 са обнародвани измененията в Закона за лечебните заведения Приватизация…

Мария Радева|Автор
16 юли 2012

В ДВ брой 54 от 17.07.2012 са обнародвани измененията в Закона за лечебните заведения

Приватизация на лечебни заведения

От забранителния списък на лечебните заведения, подлежащи на приватизация отпадат: „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Сливен“ ЕООД и „Лаборекс“ EАД, София.
В списъка се включва ново лечебно заведение -„Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Шумен“ ООД

Разходите на лечебните заведения – под контрол

По силата на ЗЛЗ лечебните заведения, които се финансират от бюджета на НЗОК и/или от републиканския бюджет, са задължени да предоставят информация за извършените от тях разходи по ред, определен с наредба на министъра на здравеопазването, съгласувана с Националния статистически институт.

И до сега съществуваше възможност лечебните заведения да създават информационни звена за изпълнението на задълженията по предоставяне на информация и прилагането на технологии и системи за събирането й. За в бъдеще създаването на информационно звено в лечебните заведения за болнична помощ е задължително.

Визираните по-горе задължения – за предоставяне на информация за разходите и създаването на информационни звена – се отнасят за всички болници, финансирани с публични средства, без значение чия собственост са – държавни, общински, частни.

Промени в регистрацията на лечебните заведения

Съгласно обнародваните изменения, Министърът на здравеопазването може да извършва промяна в определеното ниво на компетентност при констатирани несъответствия с утвърдените медицински стандарти.

С измененията в ЗЛЗ са направени изменения относно регистрацията на лечебните заведения, които ще извършват вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки.
В регистъра на лечебните заведения, който се води от РЗИ, ще се вписва и адреса, на който се осъществява дейността. В регистъра се обособява отделен раздел, в който по реда на подаване се вписват лицата, подали заявление за регистрация, и се описват приложените към заявлението документи. В този раздел се отбелязва и движението на преписката, образувана по заявлението.

ЗЛЗ дава дефиниция на понятието високотехнологични методи на диагностика и лечение. Това са методи на инвазивната кардиология, кардиохирургията, ендоваскуларните интервенции в неврохирургията, лъчелечението, трансплантацията, роботизираната хирургия, образната диагностика, изпълнявана с РЕТ/СТ.
…….
Очаквайте подробности и за изменеията в Закона за медицинските изделия

Оставете първия коментар