Актуална информация

Задължени ли са лечебните заведения да провеждат обществени поръчки?

В публикация от днес, в-к Сега пише, че Частни болници не искат да правят обществени…

Мария Радева|Автор
6 авг. 2013

В публикация от днес, в-к Сега пише, че Частни болници не искат да правят обществени поръчки.

Без да коментирам конкретната информация, ще кажа само, че статията визира едно непознато и неглижирано задължение за лечебните заведения – задължението им да провеждат обществени поръчки. Това задължение е валидно не само за болниците, а за всички лечебни заведения, които отговарят на определени условия.

Задължени ли са лечебните заведения да провеждат процедурите по Закона за обществените поръчки?

Положителният отговор на този въпрос е повече от логичен – ако става въпрос за лечебни заведения, които са общинска или държавна собственост. Законът за обществените поръчки (ЗОП), обаче има друг отговор.

Съгласно ЗОП един от видовете възложители на обществени поръчки са т.нар. публичноправните организации. За целите на този закон понятието публичноправни организации има собствена дефиниция. По смисъла на ЗОП публичноправна организация е юридическо лице, което независимо от неговия търговски или производствен характер е създадено с цел задоволяване на обществени интереси и за което е изпълнено някое от визираните в закона условия, вкл. финансирането му да е повече от 50 на сто от държавния бюджет, от бюджетите на държавното обществено осигуряване или на Националната здравноосигурителна каса, от общинските бюджети.

Спрямо лечебните заведения ЗОП има и още една специфична дефиниция. Публичноправна организация, за нуждите на ЗОП е и всяко лечебно заведение – търговско дружество, на което повече от 30 на сто от приходите за предходната година са за сметка на държавния и/или общинския бюджет, и/или бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Съгласно тази дефиниция всяко едно лечебно заведение, което е регистрирано като търговско дружество (т.е. не е ЕТ или свободна професия), без оглед на неговата собственост – държавна, общинска, частна, при условие, че повече от 30% от приходите му (не от формираната печалба) постъпват от НЗОК, попада в категорията публичноправна организация по смисъла на ЗОП.
Формално погледнато, не само частните болници, но и всички лечебни заведения – които формират по-голяма част от приходите си по договор с НЗОК са възложители на обществени поръчки. В тази категория попадат – всички лечебни заведения за първична медицинска помощ, частни медицински центрове и ДКЦ, лаборатории и т.н., на които повече от 30% от приходите се получават от НЗОК.

Кои лечебни заведения са длъжни да провеждат обществени поръчки?

Познавайки структурата на приходите на лечебните заведения, огромна част от тях имат качеството възложител на обществени поръчки. Кога и как се провеждат обществени поръчки, в конкретни случаи – това е един друг въпрос.

Съгласно ЗОП възложителите са длъжни да проведат процедура за възлагане на обществена поръчка, когато са налице основанията, предвидени в закона. За да се даде изчерпателен отговор на въпроса “Кога едно лечебно заведение е длъжно да провежда обществена поръчка?” следва да бъдат съобразени две условия:

1. Има ли лечебното заведение статут на възложител на обществена поръчка – т.е. формира ли повече от 30% от приходите си по договор с НЗОК? Ако отговорът на този въпрос е положителен, но тогава следва да бъде съобразено и още едно условие.
2. В конкретния случай – конкретната услуга или доставка – в зависимост от нейния предмет, стойност и т.н. попада ли в приложното поле на ЗОП? Отговорът на този въпрос зависи във всеки един конкретен случай.

Ако са налице и двете условия – то тогава всяко лечебно заведение – без значение от неговата дейност и неговата собственост, е задължено да провежда процедура по ЗОП.

2 comments

 • адв. Петър Петев

  Привет колежке!
  Като чета статията за изявленията на асоциацията на частните болници има логика в техните виждания. Що се отнася до Закона за обществените поръчки обаче, действащ в към настоящия момент, то сте абсолютно права , че са налище всички предпоставки частните лечебни заведения да провеждат процедури по ЗОП. И макар техните искания да звучат логично единствано чрез законови промени може да отпадне този ангажимент за тях. Към настоящия момент те безспорно следва да прилагат ЗОП, без да се ангажирам дали е логично или не при 100% частен капитал. Налице ли са законовите предпоставки, законът следва да се прилага.

  АДВ. ПЕТЪР ПЕТЕВ – Правин консултант и основател на сп. Обществени поръки“

  • Мария Радева

   Здравейте, колега!
   Няма как да не се съглася с професионалист като вас 🙂 И благодаря за коментара!

   В случая няма значение кое е логично и кое не – действащият закон е категоричен, че лечебните заведения, при определените условия за задължени да прилагат ЗОП.

   Само да уточня, че не аз стоя зад искането, с което е сезиран омбудсмана. А и имам собствено мнение по въпроса, относно допустимостта на искането за сезиране на КС, което едва ли ще хареса на частните болници.
   Но докато се водят споровете и се правят изявленията – лечебните заведения трябва да знаят, че са задължени да прилагат ЗОП (при определените условия) – което всъщност е и целта на тази публикация.

Напишете коментар