Санкции

Задължение – нарушение – санкция

Издаването на направление за хоспитализация на ЗЗОЛ, в което е чекирано, че дейността е по…

Мария Радева|Автор
19 май 2011


Издаването на направление за хоспитализация на ЗЗОЛ, в което е чекирано, че дейността е по договор с НЗОК, за което няма извършен преглед, обективиран в амбулаторен лист, в който да е обоснована нуждата от болнично лечение е нарушение по ЗЗО. Първоначално санкцията на РЗОК е потвърдена от РС – Разград. Администативният съд, чието решение (от 16.05.2011) е окончателно, изцяло е отменил както решението на РС, така и наказателното постановление (НП) на РЗОК.
Въпреки позитивното, за лечебното заведение, решение, съдът не дава тълкуване на задължението да се докумнетира необходимостта от хоспитализация, но и не отрича съществуването на подбно задължение. Съдебният акт, макар и косвено, указва на РЗОК, че следва да бъдат прецизни при квалифициране на деянията, които определят като нарушения. Спазването на процесуалните правила е гаранция за осъществяване правото на защита на лекарите.
Администативният съд приема, че наказващият орган (директорът на РЗОК) е променил посочената в акта правната квалификация на деянията, като вместо по чл. 129, ал.1 ги е квалифицирал като нарушения на чл. 179, ал. 1 ЗЗО. При прилагането на ЗАНН за съществено процесуално нарушение се према разминаването между фактическите и правни основания в акта и наказателното постановление.
От друга страна в НП фактическите обстоятелства (липсата на докумнетиране на необходимостта от хоспитализация) не изпълват състава на нарушението по чл. 179, ал. 1, а нормите на чл. 55, ал. 2 и чл. 177, ал. 1 от НРД 2010 са дефинитивни (описателни) и не съдържат правило за поведение, което да може да бъде нарушавано. Администативна санкция може да бъде налагана само за неизпълнение на законово задължение, визирано в императивна правна норма.
С оглед на несъответствието между фактическото описание на деянието и възведената като нарушена правна норма и наложената санкционна норма на чл. 105в, ал. 1от ЗЗО, НП се явява противоречиво и неясно. Не става ясно каква е волята на РЗОК, за какво е наказано лечебното заведение. «За това, че е издал направленията за хоспитализация без да е извършил преглед, или за това, че е извършил преглед преди издаване на направленията за хоспитализация, но не е попълнил амбулаторен лист бл. МЗ-НЗОК № 1. Първото деяние е нарушения на условията и реда за оказване на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО, определени от НРД и се санкционира на основание чл. 105а от ЗЗО, а второто деяние е нарушение на установените изисквания за работа с медицинска или финансова документация, което са наказва по чл. 105в от ЗЗО.»
Още за определянето на администативните санкции, прилагането на ЗАНН и стратегиите за защита на лечебните заведения ще намерите в книгата «Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО»

1 comment

Напишете коментар