Трудово и осигурително право

Задължението на специализанта да остане на работа

Актуалната, в последните дни, тема за специализациите на лекарите, е провокацията за настоящата публикация. Възможно…

Мария Радева|Автор
26 ное. 2012

Актуалната, в последните дни, тема за специализациите на лекарите, е провокацията за настоящата публикация.
Възможно ли е лицето, което финансира специализацията на лекар, да постави изискване за работа в определено лечебно заведение, за определен срок? Да, подобно условие е допустимо и това не е изолирано явление.
Не са малко случаите, в които лекари след придобиване на специалност, сключили договор с лечебно заведение, „забравят” за поетия ангажимент и напускат преди да е изтекъл срокът, в който са били длъжни да работят в съответното лечебно заведение. В подобни случаи лечебните заведения са в правото си да търсят неустойка. В общия случай болниците успяват да осъдят лекаря, който не е спазил поетия, преди започване на специализацията, ангажимент.

Зная, че придобиването на специалност е трудно и скъпо. Но винаги съветвам – внимавате какви ангажименти поемате, дали ще могат да бъдат изпълнени или ще бъде прието плащането на неустойка.

През 2003, МБАЛ и д-р П. сключват договор за следдипломно обучение на специалисти в системата на здравеопазването. По силата на договора болницата се е задължил да осигури на лекаря условия за повишаване и придобиване на по-висока квалификация по специалността „Образна диагностика”. Било договорено след приключване на обучението лекаря работи в МБАЛ за срок от 5 години. Била договорена и неустойка в размер на 2 500 лева за неипълнение на задълженията по договора.
Лекарят остава на работа едва 1 година и 8 месеца, след което подала молба за прекратяване на трудовия си договор. Болницата иска заплащане на сумата от 1 666,66 лева – неустойка, съразмерно неотработения срок от договора.
Поради отказа на лекаря да заплати неустойката, е заведено дело, което болницата печели.
Решението на районния съд е от 2010 година. Обжалвано е пред окръжен съд, но неуспешно. Съдът не приема твърдението, че подобен договор противоречи на Международната конвенция за правото на труд. Договорът между лекаря и болницата обвързва страните със силата на закон и поетото с договора ограничение от страна на лекаря не е самоцелно, а кореспондиращо на насрещните задължения на работодателя.

В жалбата си пред ВКС, защитата на лекаря поставя въпроси, които според тях имат различни отговори в съдебната практика:
1. Каква е правната квалификация на договора за придобиване на специалност съгласно Наредба 34/2006 – дали това представлява договор за ученичество по смисъла на чл. 230 КТ или е договор за повишаване на квалификацията по смисъла на чл.234 КТ?
2. Дали клаузата, уговаряща неустойка, е нищожна?
3. При какви условия може да отпадне правото на работодателя да получи неустойката?

Върховният съд отказва (май 2011) да гледа делото и потвърждава решенията на предходните инстанции. Върховните съдии приемат, че подобни казуси вече са били решавани от съдилищата и постановените решения – правилни. При неизпълнение на задълженията за оставане на работа след придобиване на специализация – лекарят дължи заплащане на неустойка.

В друг случай лекар отново е осъден, защото не е изпълнил задължението да работи в болницата за уговореното време. През 2003 е сключен договор за повишаване на квалификацията и преквалификация – по специалност ”Клинична алергология”. По силата на договора болницата поела задължението да осигури на д-р Ш. цялостната издръжка за времето на повишаване на квалификацията. Насрещното договорено задължение на лекаря е да работи в МБАЛ 5 години след придобиване на специалност. Предвидено е, че при неизпълнение на това задължение, лекарят дължи на работодателя обезщетение в размер на извършените от разходи за повишаване на квалификацията, увеличени с 20%, а при частично неизпълнение — обезщетение в размер, пропорционален на неизпълнената част от 5-годишния срок. Предвидено е, че договореното обезщетение ще се дължи и в случай на дисциплинарно уволнение.
Поради неспазване на трудовата дисциплина, изразяващо се във виновно неявяване на работа, повече от два последователни работни дни, лекарят е уволнен дисциплинарно. Болницата завежда дело, за да иска плащане на неустойка.
Съдилищата приемат, че в случая „е нарушено изискването да не се прекратява предсрочно трудовото правоотношение, за което е била договорена и санкция. Договорът по чл. 234, ал. 1 КТ има характер на трудов, но що се касае до въпросите свързани с неговото изпълнение и последиците от това, приложими са общите правила за договорите и изпълнението, и следва да се приложи гражданския закон, относно отговорността при неизпълнение, като не са налице и основания за приемане нищожност на клаузата поради прекомерност.“
Лекарят е осъден да заплати 10 100 лева неустойка на болницата. Решението не е обжалвано пред ВКС и е в влязло в сила през юли 2011.

Едно от последните подобни дела е в Районен съд – Пловдив от началото на 2012. Лекарят е осъден за заплати сумата от 4320 лева, представляваща неустойка, дължима при прекратяване на трудовия договор преди изтичане на срока, в размер на заплатената цена за придобиване на специалност, ведно със законната лихва и разноските по делото. Решението се обжалва.

74 comments

 • Здравейте адвокат Радева,
  Радвам се, че има хора като Вас, които помагат на нас лекарите, тъй като много често ние също се нуждаем от съвет и консултация!
  Бих искал да разбера мнението Ви по следния казус: Приет съм за специалност, финансирана от друг източник по реда на Наредба 34 от 2006 г. Съгласно преходните и заключителни разпоредби на новата Наредба 1 от 2015, специализантите, приети по реда на отменената Наредба могат
  1) да продължат обучението си при условията, при които са приети, без да се прилагат по отношение на тях разпоредбите на чл. 11а …….;
  2) да продължат обучението си по реда на тази наредба , като в тримесечен срок от влизането й в сила сключат договор по реда на чл. 11, ал 1 с база за обучение. Същевременно имам и сключен Договор за повишаване на професионалната квалификация с базата ми на обучение. В тази връзка бих желал да попитам за мнението Ви, дали цитираният договор и произтичащото от него задължение за работа в болницата, след придобиване на специалност, може да отпадне и/или да се счита за невалиден, с оглед на промяната в Наредбите и обстоятелството, че не съм „прехвърлен“ по реда на Наредба 1/2015 и не съм сключил изискуемият от нея трудов договор?
  Благодаря предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Предвид обстоятелството, че не познавам в детайли Вашия казус, както не не разполагам с документи – мога да дам единствено отговор по принцип.
   Отговорът ми е по-скоро отрицателен.
   Отпадналото задължение по чл. 11а от старта наредба – беше въведено със самата наредба.
   Договорът за повишаване на професионалната квалификация е сключен по реда на Кодекса на труда. С него доброволно сте се задължили да останете на работа за определен срок. Това задължение възниква по силата на сключения договор, а не на отменения чл. 11а.

 • Симона Иванова

  Здравейте,

  Преди точно една година сключих трудов договор като лекар към Център за спешна медицинска помощ и допълнителен договор за повишаване на квалификацията по чл. 234 от КТ, със срок 4 години, като задължението ми е да продължа работа още 3 месеца след вземане на специалност. Интересувам се какви са неустойките които трябва да заплатя при предсрочно прекратяване на трудовия договор и договора за специализация, тъй като не става съвсем ясно. Според написаното излиза, че единствената ми неустойка е в случай, че съм ползвала допълнителен отпуск за обучение?

  • Мария Радева

   Здравейте,

   Условието за плащане на неустойки, както и техният размер са уредени в сключените от вас договори.

 • Здравейте,лекар съм и работя на постоянен трудов договор,предстои ми държавен изпит за специалност, полага ли ми се някакъв вид учебен отпуск.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Допълнителните платени и неплатен отпуск за обучение, явяване на изпит – се ползват със съгласието на работодателя.
   Отговорът на Вашия въпрос записи от условията на трудовия ви договор и от решението на работодателя.

 • Диляна Емилианова

  Здравейте!
  Бих искала да отправя въпрос към вас, относно правата на специализанта, след постъпване на същия като такъв към дадена болница.
  Интересува ме, при започване на специализацията си в определено отделение към дадена болница, специализанта има ли право след даден период да се прехвърли в болница в друг град и да довърши специализацията си там?
  Консултирала съм се с адвокати и конкретен отговор не мога да получа.
  Благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Всъщност въпросът ви е дали може да смените базата си за обучение. Разбирам, че сменяте базата, но запазвате същия университет?

   В предходната наредба имаше изрично разписана процедура за промяна на база / университет. В настоящата наредба подобна процедура не е уредена. Склонна съм да мисля, че по-скоро няма да ви бъде разрешена подобна промяна.

   За конкретен отговор може да се обърнете за становище към МЗ.

 • Здравейте, ако трудов договор, сключен по реда чл. 11а, ал. 1 от отменената Наредба № 34/2006 г. бъде прекратен сега /при действието на новата Наредба № 1/2015 г./ МЗ ще има ли с право да търси обезщетение по чл. 11а, ал. 5 от Наредба 34?

  • Мария Радева

   Здравейте!

   Новата наредба за специализациите урежда по следния начин заварените случаи:

   § 1. (1) Специализантите, които са приети по реда на отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, могат да:
   1. продължат обучението си при условията, при които са приети, без да се прилагат по отношение на тях разпоредбите на чл. 11а от отменената Наредба № 34 от 2006 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването;
   2. продължат обучението си по реда на тази наредба, като в тримесечен срок от влизането й в сила сключат трудов договор на пълно работно време по реда на чл. 11, ал. 1 с база за обучение.

   От въпроса ви разбирам, че вие не попадате в посочената хипотеза. Вие сте приключили специализацията си по отменената наредба и при действието на отменената наредба сте сключили договора по чл. 11а. Формално вашият случай е различен от уредените в наредбата.

   Моят съвет е, за да сте сигурна в действията, които ще предприемете обърнете се за становище към МЗ.

 • Здравейте,
  Искам да ви попитам може ли директора на болницата, в която работя да ме уволни дисциплинарно, защото няколко пъти не съм се чекирала на входа и на изхода на болницата, но съм попълнила писмена форма, че съм си забравила картата. Това за 2 мес, към 5-6пъти на мес ми се случи. Аз съм специализантка по чл.20 т.е съм и докторант. А също имам и дете на 3г и 5мес.
  Какви права имам, моля да ле посъветвате.
  Благодаря

  • Мария Радева

   Започвам с отговор на втория въпрос: Заповедта за дисциплинарно наказание може да бъде оспорена в съда. Служителят може да поиска само да бъде отменена заповедта, но може да поиска и възстановяване на работа.
   Основанията за обжалване се преценяват в зависимост от конкретната заповед.

   По първия въпрос: това, че сте специализант, както и това че сте докторант – нямат нищо общо с дисциплинарното наказание. Дисциплинарно наказание се налага само на служител, който има сключен трудов договор.

   Дали извършеното от вас представлява „нарушение на трудовата дисциплина“ и още повече дали е такова, че да обоснове налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание „уволнение“ – зависи от конкретната ситуация, как е въведено това „чекиране“, как сте удостоверила, че сте се запознала с него и т.н. Това са подробности, които не могат да бъдат преценени „по принцип“ – трябва да се познават съответните документи.

   Както често казвам – работодателят може да направи много неща, вкл. и да уволни някого дисциплинарно – дали това е законосъобразно – това е друг въпрос.

 • Д-р Тодор Тодоров

  Привет, адв. Радева! Преди всичко искам да Ви поздравя с изчерпателните и акуратни отговори на поставените от нас, специализантите, въпроси. Самият аз бях специализант „Държавна поръчка“ по педиатрия в периода от 01.09.2010 до 31.08.2014г. с последващо придобиване на специалност на 11.12.2014. Започнах работа на пълен трудов договор по специалността в столична МБАЛ на 05.01.2015г. с представяне на договора в Министерство на здравеопазването. Получих по-добро предложение за работа на пълен трудов додовор по специалността от друго здравно заведение – медицински център и уведомих с 1-месечен срок досегашния ми работодател. Конкретно, трябва ли да представя и новия трудов договор, както и последващи такива в МЗ сумарно до 48 месеца, за да изпълня ангажимента си, поет с договора ми за специализация? Дали ако работя на още 1/2 трудов договор това ще се добави към месеците, които трябва да „върна“ и ще доведе до намаляване на календарното време от 48 месеца? Благодаря Ви предварително.

  • Мария Радева

   Здравейте!

   На вас, както и на всички ваши колеги, които задават въпроси, свързани със специализациите – ще кажа, че в този формат се въздържам от конкретни отговори по поставените проблеми.
   Проблемите са доста сериозни, на места има специфики и не искам да отговарям по принцип.
   Консултация мога да предоставя след запознаване с конкретния казус и със съответните трудови договори и условията по тях! В противен случай е несериозно и непрофесионално.

 • Здравейте 🙂 Бихте ли ми каза ли дължа ли неустойки ако почна да специализирам в България,но реша да се преместя и да продължа специализацията си в Германия?

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Реда за специализация е променен от м. януари 2015. Въпросът с „неустойките“ е уреден по-малко по различен начин. Всичко зависи от това какви ще са условията на трудовия договор, който ще сключите по реда на новата наредба.

 • Здравейте!
  Специализант съм на място, финансирано от държавата след спечелен конкурс. Специализацията ми е от 15.09.2010г. до 15.12.2014г. Същевременно имам трудов договор като лекар- ординатор в друго лечебно заведение,различно от обучаващата институция от 2009г. Копие от този договор съм представила в съответния СДО на обучаващата институция.
  Въпросът ми е: мога ли да сменя местоработата си в друго здравно заведение преди да съм се явила на държавен изпит за специалност и да представя нов договор в СДО. Текстът в наредба №34, Чл.11а „специализантите, приети на места, финансирани от държавата, след придобиването на специалност да постъпят на работа в лечебно или здравно заведение, определено от министъра на здравеопазването, за срок, равен на продължителността на обучението им“,включва ли и общинските болници и онкологичните диспансери,които са със същия статут.
  Предварително благодаря!

  • Мария Радева

   Вие правилно цитирате „лечебно или здравно заведение, определено от министъра на здравеопазването“ – следователно единствено министърът има право да определя лечебните заведения, където специалистът ще бъде разпределен.

   Помислете дали Вашия случай не попада в хипотезата на чл. 11, ал.3 от Наредба 34/2006:

   В случаите, когато специализантът е сключил и представи в Министерството на здравеопазването договор с лечебно или здравно заведение, в който е уговорено задължение за специализанта да работи в него след завършването на обучението за придобиване на специалност за срок, не по-малък от продължителността му, Министерството на здравеопазването определя на лицето същото лечебно или здравно заведение за постъпване на работа.

 • д-р Йорданова

  Здравейте,
  Аз съм специализант, имам трудов договор с обучаващата ме институция и ми предстои изпит за придобиване на специалност. Интересува ме, имам ли право на отпуск за подготовка /извън полагаемия платен годишен/ какъв /платен,неплатен/ и в какъв размер? Благодаря.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Видът и размера на отпускът, извън полагаемия платен такъв, зависят и от конкретните клаузи на сключения индивидуален трудов договор.

 • Здравейте,
  класиран съм на място за специализация по чл.20, т.1, като докторант. Базата за специализация е същата в която съм и докторант. Подписах договор за повишаване на квалификацията ми (на основание чл. 235-237 от Кодекса на труда и чл. 5 от Наредба 34) със същата институция, като към същия момент нямам подписан трудов договор с институцията. В същото време, като точка в договора е записано задължението ми след придобиване на специалността да ПРОДЪЛЖА да работя в същата институция за срок от три години. Интересува ме дали може да бъде обявена като нищожна тази точка?

  • Мария Радева

   Отговорът ми е по принцип, защото не познавам ситуацията в детайли, както и договорите в цялост.
   Лично аз не смятам, тази „точка за нищожна“, защото съществена част на подобни договори е именно уговорката за оставане на работа за определен период.

 • Ивайло Соколов

  Здравейте. Кандидатствам към две обучаващи институции. Приет съм само към единия университет на място финансирано от държавата. Въпроса ми е следния – ако подпиша договора, а след това има незаети места към другата институция или пък се явя повторно на изпит и спечеля конкурс по същата специалност, при прехвърляне към другата обучаваща институция дължа ли неустойки на предаващата институция или база или на държавата?

  • Мария Радева

   Отговорът на този въпрос зависи и от договора, който ще подпишете.
   Принципно Наредба 34/2006 урежда следната хипотеза: Лице, прието на място, финансирано от държавата, което прекрати обучението си или продължи обучението си срещу заплащане, дължи обезщетение на Министерството на здравеопазването в трикратния размер на заплатените средства за теоретично и практическо обучение за периода на проведеното обучение. Следователно ако продължите специализацията си отново на място, финансирано от държавата – обезщетение не следва да дължите.

 • Анелия Костадинова

  Здравейте,

  аз специализирам по Наредба 34, от 29 Декември 2006г., на място финансирано от държавата. Договорът ми за специализация е от 01.02.2009г. Имам ли право да кандидатствам ПО ПРОЕКТ BG051PO001 – 6.2.18 -0001
  „Нови възможности за лекарите в България“?

  Благодаря предварително!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Благодаря за въпроса, но за съжаление не мога да съм Ви полезна.
   За да отговоря изчерпателно на въпроса Ви трябва да познавам точните условия за проекта. Моят съвет е, за да се избегнат недоразумения – обърнете се към управляващия проекта орган, за да получите точна информация.

   Позволявам си един съвет – внимавайте освен за евентуалните права, които имате и за неизбежните задължения, защото подобни възможности винаги са свързани и с последващи отговорности!

 • ивайло петев

  здравейте, придобих специалност май месец и имам права от 1.6.2013. има ли срок през който МЗ може да ме разпредели и колко време след придобиването на специалност могат да го направят

  • Мария Радева

   Съгласно чл. 11а., ал.1 от Наредба 34 Лице, прието на място, финансирано от държавата, се задължава след придобиването на специалност да постъпи на работа в лечебно или здравно заведение, определено от министъра на здравеопазването, за срок, равен на продължителността на обучението му.

   Съгласно ал. 6 на същия член тази разпоредба (както и другите свързани с нея) не се прилага в случаите, когато Министерството на здравеопазването не предложи на лицето лечебно или здравно заведение, в което то да постъпи на работа, в 3-месечен срок от датата на придобиване на специалност.

   Според сега действащата наредба (казват, че готвят промени) МЗ трябва да предложи място на работа в в 3-месечен срок от датата на придобиване на специалност.

 • Иван Борисов

  Имат ли право специализантите по член 24 при трудов договор с болница на служебен отпуск за яваване на държавен изпит и в какъв размер .

 • Здравейте,
  специализант съм по чл.20-място финансирано от държавата. Интересува ме, след като нямам трудов договор с ЛЗ, а получавам само пари от МЗ, сумата трябва ли да се облага или се дължи чисто?

  • Мария Радева

   Облагат се само доходите от трудова дейност или друга подобна.
   Ако става въпрос за стипендия – стипендиите не се облагат.

   • Върху сумите изплащани от МЗ по силата на сключените тристранни договори за специализация на места финансирани от държавата се дължат осигурителни и здравни вноски, поделени между осигурителя/ВУЗ/ и специализанта по силата на чл.4,ал.1, т.9 от КСО и чл.40, ал.1, т.1 от ЗЗО, както и данък по ЗДДФЛ-10%.При липса на паралелно съществуващ трудов договор,тристранния договор за специализация гарантира осигурителен стаж,равен на времето за обучение и се доказва с УП-3,издадено от ВУЗ/база за теоретично обучение/, както и на трудов стаж по реда на чл. 180 , ал.4 от ЗЗ, който се доказва с удостоверение от базата за практическо обучение и служи за изплащане на ДТВ за клас при следващи работодатели.

    • Мария Радева

     Освен разпоредбата на чл.4, ал.1, т. 9 от КСО – Вие цитирате някакво указание или това е Ваше разсъждение?

 • Здр.!Интересува ме какъв според вас би трябвало да бъде РАЗМЕРЪТ на неустойката, която трябва да заплати специалистът в случай, че НЕ изпълни разпределението определено от МЗ след придобиване на специалност тип държавна поръчка? Обучението ми започна 2009г.В тристранния договор, който подписах(единствен до момента т.е. без анекси)се твърди че трябва да върна парите за обучение в еднократен размер(180 мес.)В договорите на следващата вълна специализанти се твърди че сумата трябва да бъде върната в трикратен размер(3х180 мес.)Промяната която е настъпила ще важи ли и за мен.
  Предварително благодаря!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Причината, за това което описвате е следната.
   Правилото за възстановяване на средствата в трикратен размер е въведено през 2010. Вашият договор е сключен по стария ред, при който средствата се възстановяваха в единичен размер.

   В измененията на наредбата липсва разпоредба за това, какво се случва със заварените случаи. Затова нямате и анекс към договора. Но това не е от особено значение, защото задължението за възстановяване в трикратен размер е по смисъла на наредбата, а не се урежда с договор.

   Във вашия случай могат да се намерят аргументи и за двете тези – че дължите връщане в единичен размер (защото сте заварен случай) или че дължите връщане в трикратен размер (защото такава е действащата наредба).

   Единственият отговор на този въпрос може да бъде даден от съда при евентуален спор с МЗ. Каквото и да кажа аз – това е едно лично мнение, което не обвързва нито МЗ, нито съда.

 • Здравейте,
  при класиране на място финансирано от друг източник и одобрение за специализация по европроекти изискването е да изляза неплатен отпуск от болницата, в която работя, тя да ми плаща здравни осигуровки, а какво се случва с трудовия ми стаж и осигуровките за пенсия?!? казаха ми, че сама трябва да се самоосигурявам…Хубаво, но върху каква сума?
  Нямало да ми тече трудов стаж, ако не се осигурявам сама…Междувременно ще рабоя на 8 часов работен ден в клиниката, ще давам дежурства…
  Дали няма да си донеса повече главоболия с тези еввропроекти и то само за 15 месеца..??? Направо се чудя дали да подавам документи/срока е до 7 юни/.

  • Мария Радева

   Сама трябва да вземете решение дали да кандидатствате по този проект или не.
   А относно въпроса, който задавате мога да отговоря принципно, защото не разполагам с документите и договорите. Предполагам, че тези 8 часа работа са по договора за специализация, в която трябва да се уреждат и трудовите и осигурителните ви права.
   По отношение на осигурителния стаж за осигурителен стаж ще ви се зачете само времето до 30 дни неплатен отпуск. За времето след това няма да имате осигурителни права. Лично аз трудно намирам основание за самоосигуряване, освен ако нямате някакво друго качество, като осигурено лице, което не ми е известно.

   • Здравейте!
    Благодаря за отговора!
    Договорът за обучение с Александровска болница не ми гарантира осигурителен стаж….
    Бил договор за обучение. Има само клауза за 20 дни платен отпуск годишно. Това е. Ако искам…Пари от МА няма да получавам, въпреки сключения договор.
    Проучих въпроса за осигуряването. Няма как да се самоосигурявам, нямам никакъв статут за тези 3г. за жалост. Фирма нямам. Неплатен отпуск съм от болницата. По европроектите ще получавам стипендия, която не се води доход, който да подлежи на данъци, както да тече трудов стаж…
    Сбъркана работа….
    После ще има желаещи да специализират…ми няма да има…ще намаляват все повече…
    Нас вероятно ще се намери кой да ни лекува, но се опасявам ,че нашите деца няма да има…
    Извинете за отклонението с последните 2 изречения…
    Лека вечер!

    • Още веднъж хиляди благодарности за отзивчивостта!:-)
     Ще действам по въпроса. С какво ли не се занимава човек, за да се спаси поне отчасти от абсурдите, в които му се налага да се сблъсква в нашата държава… толкова съм радостна, че ще съм без стаж 2, а не 3 години…

    • Много благодаря за бързия и изчерпателен отговор!
     Ако е удобно два бързи въпроса:
     1) да разбирам ли дете, настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, че се има предвид седмична детска градина, защото моето дете е в ДГ, но аз си плащам месечна такса в размер 5лв. , както и храна по 2 лв. на ден….?!?
     2) Щом се признава осигурителен стаж, времето за гледане на дете, кой плаща осигуровките: болницата, в която работя или държавата?

     • Мария Радева

      Здравейте!
      На втория въпрос имате вече отговор: Съгласно чл.9, ал.2 от КСО – за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете. Зачитането на осигурителния стаж е без да се правят осигурителни вноски.

      По първия въпрос: съгласно Закона за семейните помощи за деца Специализирани институции за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка са заведенията, в които на децата се осигуряват жилище, храна и облекло за сметка на държавния и общинските бюджети, без да се заплаща такса. Вашето дете не попада в тази категория.

    • Здравейте!
     Аз специализирам на място, финансирано от друг източник по европроекти от 01.07 2013г. като получавам стипендия, но не ми тече осигурителен стаж ( в неплатен слпужебен отпуск съм). Въпросът ми е следния…имам дете на 5г., за което нито аз, нито съпруга ми не сме ползвали неплатен отпуск за гледане на дете до 8г. (наскоро разбрах, че имало такъв…). Мога ли докато специализирам да го ползвам (6м.+6м., ако бащата се откаже от вторите 6м. и ги ползвам аз). Разбрах,че това време се зачита за трудов стаж, така поне ще намаля липсата на трудов стаж и осигуровки от 3 на 2 г…
     Дали е възможно?

     • Мария Радева

      Въпросът ви е свързан с ползването на отпуска по трудовото правоотношение (или служебното), а не да прекъснете специализацията си на това основание.
      Съгласно КТ, след използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете – служителката може да ползва и отпуск по чл. 167а – неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст. Всеки от родителите, ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Стига да отговаряте на тези изисквания и по съответната процедура – ще ви бъде разрешен този вид отпуск.
      Съгласно чл. 167а, ал.8 – времето, през което се ползва този отпуск се признава за трудов стаж. Съгласно чл.9, ал.2 от КСО – за осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски, се зачита времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете.
      Аз лично не виждам проблем да прекъснете неплатения си отпуск и да поискате ползване на отпуска по чл. 167а.
      Имайте предвид и това, че: Отпускът за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ се ползва въз основа на писмено заявление за всеки отделен случай, подадено от майката или бащата най-малко 10 работни дни преди датата, от която желае да ползва отпуска, в което се декларира, че детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка. Работодателят е длъжен да осигури отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, работодателят незабавно го уведомява писмено за това.

    • Мария Радева

     Здравейте!
     Напълно разбирам емоциите ви. Проблемът е, че тази ситуация е от години и никой не иска да й намери решение.

 • Здравейте! Специализантите по чл.20 ал.1 подлежат ли на разпределение?

  • Мария Радева

   При определяне на местата за специализация специализантите по чл. 20 ал.1 са в отделна категория, различна от останалите. Но от друга страна специлизациит по чл. 20, ал.1 не са платени, а са финансирани от държавата.
   моето мнение е, че тези специализанти не попадат в разпоредбата на чл. 11а (т.нар. разпределение) но изчерпателен отговор на този въпрос следва да даде МЗ.

 • Здравейте,съпругата ми е лекар, зачислена за специализация държавна поръчка през 2008г.Прекъсна за ползване на майчинство до 2010г.(забравих да спомена , че е на трудов договор с МБАЛ – Шумен от 2005г.)Има подписан тристранен договор, но в него не се споменава задължение след специализация да работи в МБАЛ.Днес я извикаха и я накараха да си пусне всичкия останал платен отпуск,а след това ще бъде неплатен до завършване на специализацията(около 30 месеца????),Без заплащане от страна на МБАЛ и без трудов стаж.Статута й бил такъв , защото нямала договор с болницата за работа след завършване на специализацията.Съпругата ми поискала да подпише такъв договор,но директорката и отговорила , че вече не може(при условие , че този договор е вече двустранен между нея и МБАЛ).Има ли изрично някъде посочено кога се подписва този договор,и защо при условие ,че специализанта иска да го подпише сега ,директора на болницата да отказва. Базата за специализация е МБАЛ – ШУМЕН, а останалите модули са в университетска болница гр.Варна.

  • Мария Радева

   Описвате една доста странна ситуация и според мен има някакво неразбиране на проблема.

   Задълженото, което специализантите имат е уредено в Наредба 34, а не в договорите им за специализация.

   Съгласно чл. 11а (в сила от 17.06.2008) Лице, прието на място, финансирано от държавата, се задължава след придобиването на специалност да постъпи на работа в лечебно или здравно заведение, определено от министъра на здравеопазването, за срок, равен на продължителността на обучението му.

 • Здравейте,съпругата ми е лекар зачислена за специализация държавна поръчка през 2008г.Прекъсна за ползване на майчинство до 2010г.(забравих да спомена , че е на трудов договор с МБАЛ – Шумен от 2005г.)Има подписан тристранен договор, но в него не се споменава задължение след специализация да работи в МБАЛ.Днес я извикаха и я накараха да си пусне всичкия останал платен отпуск,а след това ще бъде неплатен до завършване на специализацията(около 30 месеца????).Статута й бил такъв , защото нямала договор с болницата за работа след завършване на специализацията.Съпругата ми поискала да подпише такъв договор,но директорката и отговорила , че вече не може(при условие , че този договор е вече двустранен)

 • Марин Маринов

  При специализация по обща медицина на място финансирано от държавата по наредба 34 на МЗ чл.20а по време на практическото обучени в акредитирана амбулатория за първична помощ,специализанта получава ли възнаграждението както през другото време на специализация?

  • Мария Радева

   Вие казвате, че специализирате по реда на чл. 20а на Наредба 34, което означава, че работите в ЦСМП.
   Основанията, при които специализант не получава възнаграждение са изрични посочени в Наредбата:
   Възнагражденията не се изплащат на специализант, който:
   1. работи въз основа на сключен трудов договор или по служебно правоотношение с някоя от страните по договора по ал. 1 и 2 по същата специалност или в структура, осъществяваща дейност по същата специалност за времето, през което специализантът провежда обучение в структурата, в която работи;
   2. провежда практическото си обучение по реда на чл. 17 или чрез самоподготовка, когато е предвидена в учебната програма;
   3. (нова – ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) има сключен договор по чл. 234 или 235 от Кодекса на труда или друг договор с висше училище, лечебно или здравно заведение, което е различно от институцията, провеждаща практическото обучение, както и договор с друго физическо или юридическо лице, в който е уговорено, че то се задължава да финансира обучението и да заплаща възнаграждението по ал. 3, т. 3;
   4. (нова – ДВ, бр. 50 от 2012 г.) получава стипендия от средства по европейски проекти и програми, по които бенефициент е Министерството на здравеопазването.

   Въпреки цитираната разпоредба, моят съвет е да видите какво е записано в договора, който сте подписали като специализант по чл. 24 от наредбата. В този договор следва да е уреден и въпроса за заплащане на възнаграждението.

 • росен тодоров

  Здравейте,моля ви за тълкуване на следния казус
  Носител сън на Златен Хипократ и съгласно наредба 34,а именно
  § 9. (Доп. – ДВ, бр. 89 от 2007 г., изм., бр. 12 от 2010 г., в сила от 12.02.2010 г., предишен § 8, изм., бр. 72 от 2010 г., в сила от 14.09.2010 г., бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г., бр. 50 от 2012 г. ) Носителите на наградата „Златен Хипократ“ или „Златен Гален“, както и пълните отличници по специалностите от професионално направление „Здравни грижи“ могат еднократно да бъдат записани за обучение по избрана от тях специалност, без да се явяват на конкурсен изпит, на места, финансирани от държавата, утвърдени по реда на чл. 18г, ал. 4 за съответната година, по решение на академичния съвет на съответното висше училище.
  При положение че за желаната от мен специалност за 2013 не е отпуснато място финансирано от държавата,мога ли да се възползвам от възможността за зачисляване без изпит на място срещу заплащане или финансирано от друг източник,при положение че сключа договор със заведението което ще ме финансира да работя там за срок равен на срока на специализацията
  Каква е разликата с мястото финансирано от държавата,дори според мен щом наредбата ми позволява по-добрата привилегия(финанс.от държавата) би трябвало това да се приложи и за зачисляване без изпит без ползването на държавното финансиране
  Благодаря Ви предварително

  • Мария Радева

   Пропуснах да кажа – честито за получената награда! Успех в лекарската професия!

  • Мария Радева

   Здравейте! И се извинявам, че се забавих с отговора на въпроса.
   Разбирам каква е идеята ви, но за съжаление разпоредбата на пар.9 е изключително формална и визира единствено местата финансирани от държавата.
   За задължително тълкуване по прилагане на наредбата може да се обърнете към Министъра на здравеопазването.

 • Даниела Иванова

  Здравейте !
  От 2012 г. съм приета като специализант в сферата на здравеопазането на места срещу заплащане според Наредба 34 от 29.12.2006.Предоставям отговор от МЗ на въпроса ми за прехвърляне на специализант :
  По същата Наредба 34 и по чл.27б ал.1 т.3 в сила от 05.08.2011г. прехвърляне на специализанти може да се извърши при наличие на незаето място след проведено класиране по реда на чл.20,20а,20б и 23 или след повторно проведен конкурс по чл.23а,ал1 на Наредба 34 в приемащата обучаваща институция за практическо обучение.Няма изизискване какъв да е видът на незаетото място.Прехвърлянето би могло да се осъществи на всяко останало незаето място(независимо дали е финансирано от държавата,по чл.20 на Наредба 34,срещу заплащане,по чл.20,20а,20б и 23 на Наредба 34 за утвърдените места за специализанти за съответната година.При прехвърлянето обаче специализантът запазва формата си на обучение в зависимост от източника на финансиране.
  Аз желая да се прехвурля на такова останало свободно място- в случая за чужденци като според отговора на МЗ оставам на формата си на обучение -платено.Това включва и получаването на заплата по време на специализацията си.
  Според чл.24 ал.5 т.3 от Наредба 34 :
  Възнаграждения по ал.3,т.2 и 3 не се изплащат на специализант,който има склю1ен трудов договор по чл.234 или 235 от Кодекса на труда или друг трудов договор с висше училище ,лечебно или здравно заведение,което е различно от институцията провеждаща практическото обучение,както и договор с друго физическо или юридическо лице,в който е уговорено че то се задължава да финансира обучението и да заплаща възнаграждението по ал.3,т.3
  Аз имам трудов договор по чл.234 от КТ от днес.Той дава ли ми правото законово да не получавам повече заплата от обучаващата ме институция,вкл.тази ,в която съм приета и тази,в която желая да се прехвърля?
  Благодаря предварително !

  • Мария Радева

   Прехвърлянето на специализацията е от една страна.
   Но не зависимо дали ще се случи прехвърлянето или не, в случай, че специализирате на място срещу заплащане и имат сключен трудов договор на посочените основания, с работодател, различен от обучаващата ви институция – да, това означава, че няма да получавате възнаграждение от мястото, където специализирате. Възнаграждение ще получавате от работодателя по трудовия договор.

   • Даниела Иванова

    Благодаря много за отговора ! Само още едно доуточнение-няма значение ,че трудовият договор е сключен със здравно или лечебно заведение ,различно от обучаващата институция (в моя случай с частен кабинет) 1година след започването на специализацията ми ?

    • Мария Радева

     Точно трудов договор, сключен с работодател, различен от обучаващата институция е предмет на хипотезата, която обсъждаме. Идеята е, че новият работодател (различен от обучаващата институция) ще Ви плаща трудово възнаграждение.

 • Стефан Киолев

  Здравейте искам да попитам за следния случай.
  Държавен служител съм и преди 2г и 6м завърших специализация, като имам договор да работя 5 години след завършване на специализацията в настоящата държавна институция. Като започвах специализацията не бях държавен служител, в последствие ме направиха. В договора е отбелязан срок от 5 години да работя в институцията, но към момента аз съм държавен служител и според текста в закона за ДСл. срока за който би трябвало да работя при обучение финансирано от работодателя е от 1 до 3г при положение че обучението е за срок по- голям от 1 месец за календарната година / в моя случай си е така/. Въпроса е какво би следвало да заплата при положение, че съм отработил 2,5 години от уговорените в договора 5г. и при положение, че в закона за ДСл. е упоменат срок от 1 до 3г. В договора е написано „Дължи неустойка в размер на направените разходи в едно с законните лихви“. Но също така като задължение на работодателя е описано, че се задължава да покрие разходите и да осигури служебен отпуск, но аз пътувах по време на стажа си и следобед ходих на работа.
  Моля за коментар и предварително благодаря за отделеното внимание.

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Благодаря за въпроса, но трябва да направя уговорката, че не съм особен специалист по ЗДСл. Вярно, че в много случаи трудовото и служебното правоотношение са идентични, но си имат и своите специфики.
   От друга страна не мога да коментирам случай, без да познавам документи и подробности по случая.
   Въпросът, който поставяте е породен от противоречието между задължението по Наредба 34 и ЗДСЛ.. От една страна наредбата урежда специални отношения (тези в здравеопазването) спрямо общите – тези за държавния служител. Но от друга страна наредбата е подзаконов нормативен акт, но дори да е в противоречие – това трябва да бъде установено по съответен ред (дотогава е действаща).
   В голямата си част Вашият случай зависи от тълкуването на закона при евентуален съдебен спор. Моят съвет е да с еобърнете към специалист по въпросите на реализирането на служебните правоотношения.

   • Стефан Колев

    В случая както казах съм държавен служител, договора е сключен на основание чл.234 от КТ, през 2003г. През 2005 ставам Дър. служител.
    Като основание за скл.на договора е чл.234 от КТ, във връзка с Наредба 47/14.12.1995 на МЗ, Наредба № 31/28.06.2001г.

    Това което видях на първо време и което ме провокира да ви задам въпроса преди това е, че Наредба 47/14.12.1995 е отменена вече от Наредба № 31/28.06.2001г. и както в предния пост отбелязах по време на специализацията трудовите правоотношения бяха променени в служебни. Специализацията се проведе съгласно Наредба 31 и завърши през 2010г.
    Не следва ли при преобразуването на трудовите правоотношения в служебни работодателя /органа по назначаване/ да инициира подписване на анекс или допълнително споразумение привеждащ /о/ договора по чл.234 от КТ в договор по Закона за държавния служител или поне да съобрази Договора в съответствие на ЗДС?
    При неспазване от моя страна на Договора по чл.234, пораждат ли се задължения по Закона за задълженията и договорите при създалата се така ситуация?

    • Стефан Колев

     Ако не ставм досаден бих искал да задам още един въпрос.
     Ако трудовия договор се прекрати от работодателя по чл. 325, т.12 по инициатива на работодателя, отпада ли задължението по договора по чл.234 от КТ за обучаващия се?

     • Мария Радева

      Изобщо не ставате досаден – стига да мога да ви отговоря. Понеже не познавам договорът ви – ще отговоря по принцип:

      С договора по по чл. 234, ал. 1 се определят:

      1. професията и специалността, по която работникът или служителят ще се обучава;

      2. мястото, формата и времето на обучението;

      3. финансовите, битовите и други условия за времето на обучението.

      С договора по чл. 234 ал. 1 страните могат да уговарят:

      1. задължение на работника или служителя да работи при работодателя за определен срок, но за не повече от 5 години;

      2. отговорност при незавършване на обучението, както и при неизпълнение на задълженията по предходната точка.

      Следователно в самия договор е определена отговорността на двете страни при неизпълнение, вкл. и при предсрочно прекратяване на трудовия договор. Така че, за да отговоря на въпроса ви следва да познавам договора ви.

      Но с голяма степен на вероятност (но все пак вероятност) – точно това основание за прекратяване – може и да освободи служителя от неговата отговорност. А възможно е и работодателят да предложи друга длъжност – ако структурата позволява нещо подобно.

    • Мария Радева

     Отново казвам, че не съм специалист по Закона за държавния служител.
     Но едно мога да ви кажа със сигурност – в тази ситуация няма приложение Закона за задълженията и договорите.

 • Dobar den!
  S interes izchetoh napisanoto po gore!
  Az sam izpravena pred podoben kazus,a neznam kak tochno trqbva da postapq,zatova ako e vazmojno da me posavetvate!sluchaq e sledniq-vodq se na specializaciq platena v otdelenieto v koeto i rabotq nattrudov dogovor.imam jjelanie obache da se premestq da rabotq v drugo otdelenie kam sastata bolnica,no ednovremenno i s tova da prodalja da specializiram.spored vas koi e nai-dobriq nachin da napravq tova.Ste sam vi mn blagodarna ako dadete savet.Blagodarq predvaritelno!

  • Мария Радева

   Здравейте!
   Благодаря за интереса!
   от това, което сте написали – не мога да дам съвет, защото информацията е много малко, липсват подробности за отделенията, условията по договорите и т.н.
   не зная и вас кое толкова ви притеснява?
   Ако искате пишете ми на e-mail, за да обменим повече информация

 • Антония Анакиева

  здравейте,

  преди време се наложи да отговоря на въпроса за включване на подобна клауза в договора на специализанти – платено обучение. Мисля, че да се обвързват с такава клауза има право МЗ само по отношение на специализантите, държавна поръчка, не и тези платено обучение – които само финансират обучението си:

  – В Наредба 34 задължение за специализанта да постъпи на работа в ЛЗ за срока на специализацията, посочено от МЗ, е уредено само за лица – държавна поръчка. Съществуващия в договорите клаузи в този смисъл касае само специализанти – държавна поръчка. В случай, че специализантите – държавна поръчка не постъпят на работа, те се задължават да върнат на МЗ парите, платени за тяхното практическо и теоритично обучение, но не и парите, платени им за положения по време на специализацията медицински труд.
  – Наредба 34 не дава основание за сключване на договори/въвеждане на подобна клауза за специализанти – платено обучение.
  – На специализантите се заплаща за действително извършена работа. Лечебното заведение, за разлика от МЗ, не разходва средства за заплащане на практическото и теоритично обучение. В този смисъл и няма основание да се иска нещо срещу заплатените възнаграждения за положен труд.

  Вие как мислите?
  можете ли да дадете и номерата на някои от цитираните решения.

  Успешна седмица Ви желая.

  • zdraveyte..izchetoh s interes vsichko napisano,no iskam da popitam neshto otnovo.moyat sluchay e sledniat..ot 1.06.2011 sam zachislena na spetzializatzia po obrazna diagnostika na myasto finansirano ot darjavata..ne sam na rabota s trudov dogovor v bolnıtzata,no kato spetzializant sam na grafik i rabotya v katedrata.poluchavam vaznagrajdenie v razmer na 2 minimalni rabotni zaplati kakto e po ch.34/2006..vaprosat mi e sled kato zavarsha obrazuvanieto si i ne zapochna rabota kakvo obeshteteni ste tryabva da zaplatya na darjavata…sumata poharchena za obuchenieto mi((160 lv koyto se prevejdat ot ministerstvoto na universiteta )ili i tezi pari koyto poluchavame kato stipendiya ili zaplata?v sluchay che zapochna rabota v otdelenieto ili drugade tazi stipendiya se spira-tova razvalya li dogovora?dlagodarya vi predvaritelno..

   • Мария Радева

    Разбирам притесненията ви, но не мога да отговоря какво ще се случи в бъдеще и дали няма да бъде променена Наредба 34/2006.
    Към настоящия момент разпоредбата е следната:
    Лице, прието на място, финансирано от държавата, се задължава след придобиването на специалност да постъпи на работа в лечебно или здравно заведение, определено от министъра на здравеопазването, за срок, равен на продължителността на обучението му..
    Няма особено значение къде работите по време на специализацията, важното е, че е на място финансирано от държавата. И ако лекаря не приеме определеното му място – тогава дължи неустойка.

    В случаите, когато специализантът е сключил и представи в Министерството на здравеопазването договор с лечебно или здравно заведение, в който е уговорено задължение за специализанта да работи в него след завършването на обучението за придобиване на специалност за срок, не по-малък от продължителността му, Министерството на здравеопазването определя на лицето същото лечебно или здравно заведение за постъпване на работа. В този случай – лекарят ще работи там, където се е уговорил, а не където бъде разпределен.

    Как ще бъдат изчислявани неустойките в бъдеще – също не мога да кажа, но сега – те се изчисляват като трикратния размер на изплатените средства за теоретично и практическо обучение, изчислено пропорционално на времето, през което не е работило (т.е. не е изпълнило задължението си за оставане на работа след придобиване на специалността). 160 лева се привеждат на Университета, но МЗ има методика по която се пресмята стойността и на практическото обучение. Виждала съм подобни писма от МЗ и в тях сумите са в размер на няколко хиляди.

    Не разбирам въпроса в частта, за „развалянето на договора“ – за кой договор става въпрос?

  • Мария Радева

   Здравейте, колега!

   Абсолютно подкрепям това, което казвате относно специализантите – платено обучение. Затова в началото на публикацията написах, че претенции към специализантите могат да има само лицата, които финансират обучението им. По тази логика – щом специализантът сам финансира обучението си – кой би могъл да има претенции за оставане на работа?

   Честно казано, познавайки ситуацията в здравеопазването – смятам, че МЗ е добре да излезе със становище по случая, за да няма различни тълкувания и най-вече “злоупотреби с власт”. Лекарите без специалност искат да специализират и последното, което ги вълнува е да четат някакви си договори.

   Съвсем умислено не написах номерата на делата, за да не отегчавам аудиторията. А и съвсем умишлено не посочих кои са МБАЛ – за да запазя анонимност.
   На пощата ще ви изпратя решенията, които визирам в публикацията.

Напишете коментар