ДВ 2011

Изменения в ЗАНН – на вниманието на шофьорите

Един от най-консервативните действащи закони претърпя радикални изменения миналата седмица. Закона за административните нарушения и…

Мария Радева|Автор
6 фев. 2011

електронен фиш

Един от най-консервативните действащи закони претърпя радикални изменения миналата седмица.

Закона за административните нарушения и наказани (ЗАНН) е приет през 1969 и е сравнително рядко променян. С измененията в ДВ 10/01.02.2011 ЗАНН  решително влиза в крак със съвременните тенденции на информационното общество.

Към познатите ни случаи на издаване на фиш, ЗАНН въвежда и ново понятие в административното наказване – електронен фиш.

По смисъла на закона електронен фиш е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

За случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум (от 10 до 50 лева), за което се издава електронен фиш.

Основно изискване, за да бъде приложен електронния фиш е възможността за неговото издаване да е предвидена в закон, както и да са налични съответните технически средства.

Електронният фиш, както и познатото наказателно постановление, подлежат на обжалване. Електронният фиш подлежи на обжалване в определения в Закона за движението по пътищата срок.

За сега електронният фиш се прилага в системата за контрол на движението по пътищата Как ще се развие и прилага новата възможност за налагане на администативни санкции е въпрос на бъдеще.

1 comment

 • Албена Иванова

  Здравейте,
  моля Ви за коментар и съвет относно електронен фиш за нарушение на максимално разрешената скорост:
  1. необходимо ли е изпратените по пощата уведомления/снимка от камера, да са заверени с печат или друг знак, удостоверяващ издателя на постановлението за нарушение?
  2. Как се удостоверява,че е спазен 14-дневният срок, в който може да се заплати глобата в намален размер? /-30%/, ако писмото не е получено от адресанта, а например охранител на сградата по адр.регистрация?
  3. При проверка в http://www.mvr.bg/ се получава информация, че не е намерен фиш с цитирания номер и сума.
  4. към кого или къде можем да намерим точната информация как да постъпим, за да се плати глобата в срок.

Напишете коментар