Актуална информация

Една или повече санкции при идентични нарушения

Новият ред за налагане на санкции на лечебните заведения, считано от 01.01.2010, на пръв поглед…

Мария Радева|Автор
6 май 2011

Новият ред за налагане на санкции на лечебните заведения, считано от 01.01.2010, на пръв поглед е по-благоприятен в сравнение със съществувалите преди това санкции в НРД. ЗЗО предвижда по-ниски по размер глоби и имуществени санкции. Това обаче се оказа капан за лечебните заведения и ниския размер на санкцията от 50 лева например, умножена по десет или двадесет пъти значително променя ситуацията.

Съставите на административните нарушения по ЗЗО предполагат извършване на множество нарушения при идентичност на фактическата обстановка. Чест подход при проверките на РЗОК е установяването липсата на един и същ реквизит (например подпис) в поредица от амбулаторни листи или еднотипни пропуски при изпълнението на една и съща КП.

В редки случаи РЗОК прилага подхода при съвкупност от еднотипни нарушения (например по работа с медицински документи) да налага една административна санкция, като определя по-висок от минималния размер. Описаната ситуация е по-благоприятна за ЛЗ, но прилагането й е изолирано.

По-често срещаната ситуация е за всяко констатирано нарушения (например за всеки пропуск при оформяне на документ 1 при изпълнението на КП) се налага отделна санкция. За случаи като описания съдът приема, че: „Независимо от обстоятелството, че са еднакви по вид нарушения, същите са допуснати при двама пациенти, за всеки един, от които се дължи и заплаща пълен обем на оказана здравна помощ, поради което наведеното твърдение за допуснато процесуално нарушение от административно –  наказващия орган, сочено и във втората инстанция като касационно основание за отмяна, не се подкрепя от събраните по делото доказателства. По този повод настоящия състав констатира, че в НРД 2010 не е налице съществуващата изрично разпоредба на чл.236 от НРД 2006, с която се даваше възможност за еднакви по вид нарушения да се налага една санкция с описани в същата изключения. Предвид изложеното наведените в тази насока доводи са неоснователни и издзденото наказателно постановление, както е констатирал и в решението си Девински районен съд не страда от пороци на това основание. Същото е правилно и законосъобразно…” (Решение по КНАД 104/2010 АС – Смолян)

В подкрепа на практиката за налагане на отделни наказания за всяко идентично нарушение са и поредица от съдебни решения:

С Решение по НАХД  3943/2010 РС – Варна е потвърдено НП, с което са наложени отделни санкции за 34 идентични нарушения.

С Решение по НАХД  2556/2010 РС – Плевен е потвърдено НП, с което са наложени отделни санкции за 10 идентични нарушения.

С Решение по НАХД  656/2010 РС – Дупница е потвърдено НП, с което са наложени отделни санкции за 40 идентични нарушения.

С Решение по НАХД  655/2010 РС – Дупница е потвърдено НП, с което са наложени отделни санкции за 6 идентични нарушения.

С Решение по НАХД  557/2010 РС – Дупница е потвърдено НП, с което са наложени отделни санкции за 9 идентични нарушения.

С Решение по НАХД  624/2010 РС – Благоевград  е потвърдено НП, с което са наложени отделни санкции за 9 идентични нарушения по работа с медицински докумненти и  6 за неспазен алгоритъм на КП.

Защо в администативното право не се прилага институтът на «продължаваното нарушение»?

Кои са успешните стратегии в защитата на лечебните завдения в делата срещу санкциите на РЗОК?

Съдебна практика с посоваване на повече от 250 решения можете да намерите в книгата „Санкциониране на лечебните заведения по ЗЗО”.

Оставете първия коментар