Актуална информация

Дължи ли НЗОК лихва за забавените плащания?

Липсата на пари, независимо от причините за това, включително и „финансовата криза“, не може да…

Мария Радева|Автор
5 мар. 2012

НЗОК дължи лихви за забавените плащания

Липсата на пари, независимо от причините за това, включително и „финансовата криза“, не може да се квалифицира като форс – мажорно обстоятелство.

Това е решението на Апелативен съд – Пловдив, с което НЗОК е осъдена за плати повече от 13 000 лева, представляващи мораторни лихви за забавено плащане на суми, дължими по фактури за извършена дейност.

НЗОК е равнопоставен гражданско – правен субект и за него, както и за всички участници в гражданския и търговския оборот важи принципа , предвиден в ЗЗД, че обстоятелството, че длъжникът не разполага с парични средства за изпълнение на задължението, не го освобождава от отговорност.

Срокове за плащане на дължимите от НЗОК суми

ПМС № 366/27.12.2011 за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване

Съгласно Методиката за заплащане на дейностите в болничната медицинска помощ (виж ПМС 366/27.12.2011) плащанията на изпълнителите на болнична помощ се извършват чрез РЗОК до 30-о число на месеца, следващ отчетния. Следователно ако в посочения в методиката срок, НЗОК (чрез РЗОК) не извърши плащане на отчетената дейност, касата изпада в просрочите и дължи лихва за забава.
В методиката за заплащане на дейностите в извънболничната медицинска помощ съществува специален Раздел ІV Условия и срокове за заплащането на дейностите в извънболничната помощ.
Съгласно цитираната методика плащанията се извършват по банков път в левове по обявена в индивидуалния договор банкова сметка. Когато плащането за извършените и отчетените дейности не се извърши в сроковете, определени с договора, на изпълнителя се дължи законна лихва за забава за просроченото време.
Съгласно договора за оказване на първична медицинска помощ (чл.33, ал.1) възложителят извършва плащанията на до 30-то число на месеца, следващ отчетния. Идентична разпоредба съществува и в договорите за специализирана помощ.

Дължи ли НЗОК лихва за забава?

Цитираното решение на АС – Пловдив за пореден път потвърждава, неоспоримият факт че и НЗОК дължи лихва за забава, в случай че не изплати дължимите суми в срок.

Казусът е по НРД 2010, но и към настоящия момент сроковете за плащане на извършена и отчетена от изпълнителите на медицинска помощ дейност остават същите – до 30-то число на месеца, следващ отчетния.

През 2010 болница завежда иск срещу НЗОК лихва върху забавените плащания за извършените през месец март, април и май дейности.
Защитата на НЗОК е съкрушителна! “Мораторни лихви не се дължат, тъй като забавата на плащането по договора с ищеца (МБАЛ) е във връзка с финансовата криза в страната, която според ответника (НЗОК) представлява форс-мажорно обстоятелство.” (цитатът е от съдебното решение)

Съдът решава, че искът за присъждане на мораторни лихви е основателен. Към момента на делото сумите по фактурите са платени, но плащането не е извършено в сроковете, посочени в НРД и индивидуалния договор. Налице е забавено плащане, като за периодите на забавеното плащане НЗОК дължи на болницата обезщетение в размер на законната лихва.
Неоснователно е възражението на НЗОК срещу заплащането на мораторни лихви, свързано с позоваването на т.нар „форс-мажорно обстоятелство”. Липсата на пари, без значение на какво точно се дължи тя, не би могла да се квалифицира като форс-мажорно обстоятелство. Налице е неизпълнение на договорни задължения, свързани със заплащане на суми. При забавяне на плащането неизправната страна дължи мораторни лихви. Размерът на дължимите лихви е определен съгласно изготвената съдебно-икономическа експертиза.

Освен лихвата в размер на 13 872 лева, НЗОК е осъдена да плати и 11 271 лева разноски направени от лечебното заведение.

Решението е потвърдено и от втората инстанция. Към настоящия момент делото е висящо пред ВКС.

Оставете първия коментар