Публикации

Договорното начало в задължителното здравно осигуряване и регулираните отношения

В началото на седмицата излезе от печат брой 5/2011 на списание „Административно правосъдие“ – официалното…

Мария Радева|Автор
15 фев. 2012

В началото на седмицата излезе от печат брой 5/2011 на списание „Административно правосъдие“ – официалното издание на Върховния административен съд. В броя е публикувано поредното ми изследване на административно-правните аспекти на задължително здравното осигуряване.

Списание „Административно правосъдие“

Първият брой на списание „Административно правосъдие“ излезе през 1998 година. Оттогава списанието стана незаменим източник на извънредно ценна информация по основните проблеми на административното правосъдие.
Основно място в списанието заемат съдебните актове на тричленните и петчленните състави на Върховния административен съд, които са от значение за усъвършенстването и уеднаквяването на съдебната и административната практика.
Интерес предизвиква и поместваната в списанието съдебна практика на Съда на Европейските общности в Люксембург и на Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
Постоянни рубрики на списанието са статиите по въпроси на административнопроцесуалното и материалното административно право, като автори са изтъкнати юристи от теорията и практиката.

Договорното начало в задължителното здравно осигуряване и регулираните отношения

Публикацията в резюме:
Основен принцип при осъществяването на задължителното здравно осигуряване, въведен със Закона за здравното осигуряване (ДВ, бр. 70/1998) (ЗЗО), е договаряне на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ. Регламентираното от ЗЗО договорно начало се осъществява на две равнища – национално и индивидуално.
Съгласно чл. 53 от ЗЗО за осъществяване на дейностите по задължителното здравно осигуряване НЗОК и Българският лекарски съюз приемат чрез подписване Национален рамков договор за медицинските дейности (НРД МД), а НЗОК и Българският зъболекарски съюз приемат чрез подписване Национален рамков договор за денталните дейности (НРД ДД).
Същественият за практиката въпрос относно правната природа на НРД законодателно е решен с измененията на ЗЗО (ДВ, бр. 101/2009) и нормата на новия чл. 4а. Съгласно цитираната норма НРД е нормативен административен акт, който има действие на територията на цялата страна за определен срок и е задължителен за НЗОК, РЗОК, изпълнителите на медицинска помощ, осигурените лица и осигурителите.
Макар формално наименованието на съглашението между НЗОК и БЛЗ/БЗС да е дефинирано “рамков договор”, предвид дефиницията на чл. 4а от ЗЗО, същият е институт на административното право. ЗЗО в чл. 53 до 56 вкл. определя съдържанието на НРД, реда за подписването му, правилата за обнародване, последиците при неподписване на НРД.
Според проф. Зиновиева договорът по ЗЗО (в частта задължително здравно осигуряване) е пример за съществуването на т. нар. административни договори в законодателството и практиката, макар и да липсва изрична правна уредба.
В раздел 7 на глава 2 от ЗЗО, макар и озаглавен “Договор между НЗОК и изпълнител на медицинска помощ” липсва легална дефиниция относно този договор. От различни разпоредби на ЗЗО и НРД могат да се изведат белезите на договора. С оглед страните и предмета на този договор същият освен облигационни в много по-голяма степен поражда административни правоотношения.

Оставете първия коментар