НРД 2014

Договорите между НЗОК с аптеки

Години наред си задавах въпроса за правната природа на договорите, сключвани с аптеките за отпускане…

Мария Радева|Автор
7 апр. 2014

Години наред си задавах въпроса за правната природа на договорите, сключвани с аптеките за отпускане на лекарствени продукти, заплащани от бюджета на НЗОК. Но това е въпрос, предизвикан основни от теоретичен интерес.

Санкции, налагани на аптеките

Много по-сериозен и с практическо значение е въпросът за правната природа на актовете, с които се санкционират аптеките. Съдебната практика отговори на този въпрос, с факта на разглеждането на актовете за налагане на санкции на аптеки, от административните съдилища.
Използвам случая да припомня, че през 2013 по искане на председателя на ВАС беше образувано тълкувателно дело, по следните въпроси:
1. Може ли НЗОК да налага санкции на аптеки?
2. Какъв е редът за налагане на санкции на собствениците аптека за нарушения на договори, сключени между тях и здравната каса за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия или диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК?

През ноември 2013 делото е прекратено по искане на председателя на ВАС. Съображенията за оттегляне на искането, не добиват публичност, защото същите са “изпратени в писмен вид (единствено на съдиите от ВАС) по електронната поща”.

Указания на НЗОК за сключване на договори с аптеките

От 2010, с изменение в ЗЗО, е предвидено, че условията и редът за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени продукти, между директора на РЗОК и притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти – аптеките се съгласуват между НЗОК и БФС.
Четири години бяха необходими, за да се осъзнае необходимостта въпросните указания да имат официалност, публичност и стабилност на нормативен акт.

С изменение в ЗЗО (ДВ 18/2014) е предвидено, условията и редът за сключване на индивидуално договори с аптеки да се обнародват в „Държавен вестник“ от управителя на НЗОК.

В ДВ 30/01.04.2014 са обнародвани Условия и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Оставете първия коментар