Аргументи и коментари

Директорите на РЗОК с мандат от 4 години

Кандидатите за длъжността „Директор на РЗОК“ ще трябва да представят писмена разработка на тема: „Управление,…

Мария Радева|Автор
2 авг. 2013

Кандидатите за длъжността „Директор на РЗОК“ ще трябва да представят писмена разработка на тема: „Управление, анализ и контрол на финансовия ресурс на изпълнителите на медицинска помощ – договорни партньори на съответното РЗОК”. Темата е подложена от управителя на НЗОК и одобрена от НС.

Директорите на РЗОК ще бъдат избирани за 4 години

В ДВ 68/02.08.2013 е обнародвано изменение в Правилника за устройството и дейността на НЗОК.

Изменението в правилника е, че длъжността „Директор на РЗОК“ се заема въз основа на конкурс, проведен по реда на Кодекса на труда за срок от 4 години. До сега този срок беше 3 години.

Умението да се съставят, съответно изменят нормативни актове се придобива в резултат на задълбочени правни знания и години професионален опит. Изменението в устройствения правилник на НЗОК, не е съществено, но е показателно за нивото на вече споменатото умение.

И до сега длъжността „Директор на РЗОК“ беше конкурсна по реда на Кодекса на труда. В този смисъл е текстът на чл. 38, ал. 2 от правилника, съгласно който директорът на РЗОК се назначава по трудово правоотношение след провеждане на конкурс по реда на КТ и в съответствие с приетите от НС на НЗОК правила.

След цитираното изменение правните основания за провеждане на конкурс за длъжността „Директор на РЗОК“ стават две: съществуващото по чл. 38, ал.2 и новото по чл. 40, ал. 2 от правилника. Този проблем може и да изглежда незначителен на фона на съществуващите проблеми в здравноосигурителната система, но за мен е поредното доказателство за новото на професионална компетентност.

Конкурсите за директори на РЗОК – предстоят

След решението на НС на НЗОК, взето на заседанието на 29 юли 2013 е ясно, че започва нова процедура по подбор на кандидати за длъжността „Директор на РЗОК“.

С решение на НС на НЗОК са приети изменения в Правилата за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор на РЗОК“, приети с Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-35/08.03.2013.
На управителя на НЗОК е възложено да обяви конкурсите съгласно изменените правила.

Изискванията и критериите за оценка на писмената разработка на кандидатите, допуснати за участие в конкурса ще бъдат: обем – не по-малко от 20 страници и не по-вече от 50 страници, в които не влизат съдържанието,
съкращенията и използваната литература; структура на писмената разработка: увод, основна част, заключение и приложение (приложението следва да посочва използваните съкращения и литература); познаване на нормативната уредба; анализ на текущото състояние на РЗОК; приоритети и риск в управлението на РЗОК; извеждане на проблемите и съответните решения за РЗОК; идентификация на критичните фактори за РЗОК; стил, лексика и терминология използвана в писмената разработка; външно оформление.

Оставете първия коментар