Аргументи и коментари

Директива за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

В последните дни, новинарските емисии и информационните канали, включително и с кореспонденции от Брюксел –…

Мария Радева|Автор
24 окт. 2013

В последните дни, новинарските емисии и информационните канали, включително и с кореспонденции от Брюксел – обясняват, че влизат в сила нови правила за лечение в чужбина. Това е една изключителна манипулативна и подвеждаща, особено за нуждаещите се, информация.

Каква е истината? Истината е, че нови правила няма!

Директива 2011/24/ЕС

На 04 април 2011 в Официалния вестник на Европейския съюз е публикувана Директива 2011/24/ЕС. Директивата съдържа разпоредби, свързани с упражняването на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

Както е записано в Директива 2011/24/ЕС – нейната цел е да се установят правила за улесняване на достъпа до безопасно и висококачествено трансгранично здравно обслужване в Съюза и да се гарантира мобилността на пациентите в съответствие с принципите, установени от Съда, както и да се насърчава сътрудничеството между държавите-членки в областта на здравното обслужване, при пълно зачитане на отговорностите на държавите-членки за определянето на социалноосигурителните обезщетения в областта на здравеопазването, както и на организацията и предоставянето на здравно и медицинско обслужване и на социалноосигурителни обезщетения, по-специално за болест.

До тук ситуацията изглежда поведе от обещаваща – широкият европейски здравен пазар ще се отвори и за българските пациенти. Той до сега, не че е бил затворен – но само за тези, които могат да си го позволят финансово.

Както вече знаят и студентите ми в първи курс на Юридическия факултет – директивите, за разлика от регламентите, нямат пряко действие. За да произведат правно действие – правилата, регламентирани с директивите, следва да бъдат въведени в националното законодателство. Това е т. нар. процедура по транспониране на директивите в законодателствата на държавите – членки. Мерките, с които всяка държава ще осигури прилагането на директивата – законодателни, подзаконови, административни – са индивидуално решение на отделните държави. В директивите, обаче, е посочен краен срок за тяхното транспониране. В случай, че страна – членка не транспонира или не транспонира изцяло директивата, след изтичането на крайния срок Европейската комисия сезира Съда за налагане на санкции. В случай на положително решение на Съда, дневната санкция се заплаща от датата на постановяване на решението до приключване на транспонирането. Окончателният размер на дневните санкции се определя от Съда.

Как България транспонира Директива 2011/24/ЕС?

Съгласно чл. 21 от Директива 2011/24/ЕС държавите-членки трябва да въведат в сила законовите, подзако­
новите и административните разпоредби, необходими, за да се изпълни директива, до 25 октомври 2013. Всяка държава членка трябва незабавно да информира Комисията за приетите разпоредби.

На 21 юни 2013 Министерски съвет внася законопроект за изменение на Закона за здравето. С проекта за изменение на Закона за здравето, се предвижда изменение в Закона за здравното осигуряване. Предложението е в глава втора на ЗЗО да се създава раздел ХІІ Трансгранично здравно обслужване.

Както е посочено в мотивите на законопроекта със Закона за изменение и допълнение на Закона за здравното
осигуряване в българското законодателство се въвеждат разпоредбите на Директива 2011/24/ЕС за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване.

С днешна дата (24 октомври, само ден преди изтичането на крайния срок за транспониране на Директива 2011/24/ЕС) – законопроектът за промяна в ЗЗО продължава да е в мъртва точка. Видно от сайта на Народното събрание законопроектът за промяна на Закона за здравето, вкл. и Закона за здравното осигуряване, внесен на 21 юни 2013, продължава да стои на първа сесия.

Само за сравнение:
Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, внесен на 09.10.2013, на 23.10.2013 вече е приет в зала на първо четене.
Внесеният на 16.10.2013, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, визиращ смекчаване на забраната за тютюнопушене вече е разглеждан на втора сесия.

И в този ред на мисли, си задавам някои въпроси:

Защо изменението на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, с което също се транспонират изисквания на Директива 2001/83/ЕО по отношение на фармакологичната бдителност се движи с такава законодателна скорост?

Ще изпревари ли разглеждането на законопроекта за отпадане забраната за тютюнопушене (внесен на 16.10.2013), законопроекта за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване (внесен на 21.06.2013)?

Кой от двата законопроекта е с по-голяма ответствена значимост – този за тютюнопушенето или този за свободното движение на пациентите?

И как България спазва разпоредбите на общностното право?

И как с дата 25 октомври 2013 ще влезе в сила нормативната уредба, транспонираща Директива 2011/24/ЕС за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване?

4 comments

  • Има много какво още да се желае относно тези реформи.Виждаме колко много голям недостиг на лекари имаме и в самите линейки няма никакво оборудване,което е тъжно, жалко и напълно несериозно, тъй като всеки един,който се обръща към линейката се надява бързо да пристигне и да помогне на всеки един, който е изпаднал в беда.Днес чух за пореден случай в който тя е дошла с голямо закъснени и не са имали нужното оборудване.Тъжно е че така си отиват млади хора, оставяйки семейства и деца.

  • Добре е да бъдем започнати с тези подробности и директиви,които постоянно се променят.Това че има и определен срок е добре, все пак ако някой е решил да прави нещо трябва да се съобрази с него.Винаги ми е било интересно това здравносигуряване, плащаш си всеки месец осигуровките, но когато отидеш на лекаря пак трябва да си платиш!ѝ?!?!Някъде нещо не е както трябва, не мисля че в по големите страни е така, а ако самите ние не полагаме нужните грижи за здравето и не помогнем на всеки,който трябва какво други искаме.Много често чувам случаи при които пациент му е отказано да влезе в болница понеже няма тези осигуровки..е тогава дай да умира….

  • Според мен всеки един гражданин има правото да получи качествено облсужване и грижи що се отнася до неговото здравословно състояние.Това, че мерките, с които всяка държава ще осигури прилагането на директивата , законодателни, подзаконови, административни , са индивидуално решение на отделните държави, но нима е решение да откажеш на човек в нужда. В директивите, обаче, е посочен краен срок за тяхното транспониране. В случай, че страна – членка не транспонира или не транспонира изцяло директивата, след изтичането на крайния срок Европейската комисия сезира Съда за налагане на санкции и точно така трябва да бъде, нека има големи санкции з подобни страни.Благодаря за хубавата статия.

Напишете коментар