ДВ 2011

Осигуряване на постоянен денонощен достъп до личен лекар

С изменения в Постановление № 304 на МС от 2010 за приемане на обемите, цените…

Мария Радева|Автор
10 окт. 2011

С изменения в Постановление № 304 на МС от 2010 за приемане на обемите, цените и методиките за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от ЗЗО са напарвени промени в условията за заплащане на личните лекари за 24-часовото обслужване на здравноосигурените лица.
Измененията са обнародвани в ДВ 78/07.10.2011 в влизат в сила от 01.10.2011

Постоянен денонощен достъп до личен лекар

Денонощният достъп по личен лекар
В капитационното заплащане на изпълнителите на ПИМП се включва заплащане за осигуряване на постоянен денонощен достъп, включително чрез дежурни кабинети не само на групови практики, но и на лечебни заведения за извънболнична помощ.

Дежурен кабинет

Промени в Наредба 40/2004 – нови изисквания относно денонощния достъп

ДВ 101/2010 – промени в Наредба 40/2004 – дежурен кабинет
Личните лекари имат право на заплащане от НЗОК за осигуряване на постоянен денонощен достъп, включително дежурни кабинети на лечебни заведения за първична извънболнична медицинска помощ.

Личният лекар ще получи това заплащане след сключване на договор за осигуряване на постоянен денонощен достъп до медицинска помощ за ЗЗОЛ с лечебни заведения които са разкрили дежурен кабинет и които се намират на не повече от 20 км от месторазположението на практиката на изпълнителя на ПИМП.

Нова възможност за личните лекари от селските и планинските райони

Извън посочения случай, изпълнител на ПИМП, който осъществява дейност в община, която се намира в селски или планински райони, има право на заплащане ако е осигурил постоянен денонощен достъп по един от следните начини:
1. чрез сключване на договор с лечебни заведения, сключили договор с НЗОК, които са разкрили дежурен кабинет и които се намират на не повече от 20 км от месторазположението на практиката на изпълнителя на ПИМП;
2. чрез дежурен кабинет, разкрит към индивидуалната практика за първична извънболнична помощ, в която общопрактикуващият лекар е учредител;
3. чрез организиране график на дежурствата между общопрактикуващите лекари от отделните практики за първична извънболнична помощ за обслужване на пациентите в амбулатория или в дома на пациента по преценка на съответния дежурен общопрактикуващ лекар в интервала между 8,00 ч. сутринта и 20,00 вечерта през работните дни и минимум 6 часа през почивните и празничните дни.

Заплащането се извършва:
По т. 1 след представяне на договорите за обслужване на ЗЗОЛ в РЗОК
По т. 2 и 3 след представяне на декларация по образец, утвърден от управителя на НЗОК

Оставете първия коментар